500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

STZ8200

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Abstract: 16.9.17.76 17.55.18.45 18.2.19.1 STZ8200 2K 18.8.21.2 STZ8200A 4P1 18.85.19.81 STZ8200B 8K STZ8200C 4R1 STZ8220 2M 20.8.23.3 STZ8220A 4T1 20.8.21.86 HT Wang
Original
1n 53558 STZ8043 STZ8043B STZ8051 zener 5c1 STZ8000 STZ8027 STZ8027A STZ8027B STZ8240 STZ8240B
Abstract: 16.9.19.1 STZ8180A 4K1 STZ8180B 4L1 STZ8180C 4M1 STZ8200 4N1 18.8.21.2 STZ8200A 4P1 18.85.19.81 STZ8200B 4Q1 STZ8200C 4R1 STZ8220 4S1 20.8.23.3 Semtech Electronics
Original
zener 2B1 5c1 zener diode 3A1 zener diode 3A1 Zener zener 5A1 marking code 5b1 STZ8024 STZ8030 STZ8240A STZ8300 STZ8300A STZ8300B
Abstract: 16.9.19.1 STZ8180A 4K1 STZ8180B 4L1 STZ8180C 4M1 STZ8200 4N1 18.8.21.2 STZ8200A 4P1 18.85.19.81 STZ8200B 4Q1 STZ8200C 4R1 STZ8220 4S1 20.8.23.3 Semtech Electronics
Original
marking code ZENER zener 4a1 STZ8039 marking 3t1 5B1 zener diode STZ8082B STZ8300C STZ8330 STZ8330A STZ8330B STZ8330C STZ8360
Abstract: 16.9.19.1 STZ8180A 4K1 STZ8180B 4L1 STZ8180C 4M1 STZ8200 4N1 18.8.21.2 STZ8200A 4P1 18.85.19.81 STZ8200B 4Q1 STZ8200C 4R1 STZ8220 4S1 20.8.23.3 Semtech Electronics
Original
planar transistor 5B1 zener 2b.1 STZ8360A STZ8360B STZ8360C STZ8390 STZ8390A STZ8390B