Browse by Manufacturer Name

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TMC LED (44)

LED Manufacturer

TMC自有工廠可小量與客製生產,與多家燈具廠商合作開發傳統燈具,提供套件、LED解決方法,提高產品價值,歡迎加入,我們可提供完整解決方案,設計與建議。

Showing 1 to 44 of 44 entries
Datasheet PDF or ZIP
Aup201642528f2 - CSA - More... Aup201642528f2 : CSA (PDF)
Aup201642528f3 - W?˻??? - More... Aup201642528f3 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f4 - W?˻??? High Output - More... Aup201642528f4 : W?˻??? High Output (PDF)
Aup201642528f5 - CSA - More... Aup201642528f5 : CSA (PDF)
Aup201642528f7 - W?˻??? - More... Aup201642528f7 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f8 - CSA - More... Aup201642528f8 : CSA (PDF)
Aup201642528f9 - CSA - More... Aup201642528f9 : CSA (PDF)
Aup201642528f11 - W?˻??? - More... Aup201642528f11 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f13 - W?˻??? - More... Aup201642528f13 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f14 - CSA - More... Aup201642528f14 : CSA (PDF)
Aup201642528f15 - CSA - More... Aup201642528f15 : CSA (PDF)
Aup201642528f17 - W?˻??? - More... Aup201642528f17 : W?˻??? (PDF)
Aup201642558f1 - M?????A???n???U - Philips ???Q???Ӫ??u?t??? Aup201642558f1 : M?????A???n???U (PDF)
Aup201642528f19 - W?˻??? - More... Aup201642528f19 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f21 - CSA - More... Aup201642528f21 : CSA (PDF)
OSLON SSL - OSRAM ?ڥq?? Oslon SSL LED???t???? - OSRAM Oslon SSL LED?Ҳ?/?M???s?W?? OSLON SSL : OSRAM ?ڥq?? Oslon SSL LED???t???? (PDF)
OSLON Product Family - OSRAM ?ڥq?? Oslon SSL LED?a?ګ??? - OSRAM Oslon SSL LED?Ҳ?/?M???s?W?? OSLON Product Family : OSRAM ?ڥq?? Oslon SSL LED?a?ګ??? (PDF)
TMCGGL48L - ƦC?ܷN? - TMC?Ӫ???Grow lights???????K?״Ӫ??????οO?t?C ?s?WIR?ﶵ TMCGGL48L : ƦC?ܷN? (PDF)
DOWNLIGHT - Download... DOWNLIGHT : Download... (PDF)
2009DM - Download... 2009DM : Download... (PDF)
538626 - U?? (526.0 KB) - More... 538626 : U?? (526.0 KB) (PDF)
DOWNLIGHT - Download... DOWNLIGHT : Download... (PDF)
2009DM - Download... 2009DM : Download... (PDF)
538626 - U?? (526.0 KB) - OSRAM???i??LED?޳N?A?Ͳ??????һݪ????⽭??(????) 538626 : U?? (526.0 KB) (PDF)
Aup201642528f2 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f2 : CSA (PDF)
Aup201642528f3 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f3 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f4 - W?˻??? High Output - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f4 : W?˻??? High Output (PDF)
Aup201642528f5 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f5 : CSA (PDF)
Aup201642528f7 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f7 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f8 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f8 : CSA (PDF)
Aup201642528f9 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f9 : CSA (PDF)
Aup201642528f11 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f11 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f13 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f13 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f14 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f14 : CSA (PDF)
Aup201642528f15 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f15 : CSA (PDF)
Aup201642528f17 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f17 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f19 - W?˻??? - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f19 : W?˻??? (PDF)
Aup201642528f21 - CSA - Philips ???Q???Ӫ??u?t?Ӫ??O???~??? Aup201642528f21 : CSA (PDF)
XLamp Reliability - Reliability - TMC?}?l????CREE LED???~?P??? XLamp Reliability : Reliability (PDF)
TMCGGL48L - TMCGGL48L?ƦC?ܷN? - ?j?\?v?K?????Ӫ???Grow lights???????K?״Ӫ??????οO / ?Ӫ??O(48LED) TMCGGL48L : TMCGGL48L?ƦC?ܷN? (PDF)
TMCGGL48L - ƦC?ܷN? - More... TMCGGL48L : ƦC?ܷN? (PDF)
XLamp Reliability - Reliability - More... XLamp Reliability : Reliability (PDF)
T8tube - ?ԲӸ?? - TMC?ٹq2?` SMD LED?O??(?۷???20W?G??) ?s?W?? T8tube : ?ԲӸ?? (PDF)
V1 - ԲӳW? - ?h?ھT?X?? LED ???O?s?W?? V1 : ԲӳW? (PDF)

No Results Found

Supplyframe Tracking Pixel