The Datasheet Archive

SOJ28P4001 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1998 - Not Available

Abstract:
Text: J2L005528Z2 ¡ MSM51V8222A 262,214Word × 8Bit FIELD MEMORY n 1998 12 MSM51V8222A l 1997 3 MSM51V8222A512×512×8CMOS FIFOFirstin FirstoutMSM51V8222A TV/VTR MSM51V8222A 400 mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP MSM51V8222A MSM51V8222A IEOE n l 512×512×8 l FIFO l (600262215) l TTL l -30ns l - l l - l - l - l 3.3V±0.3V l 28400milZIP 28400milSOJ 28430milSOP ZIP28P4001.27 SOJ28P4001.27 MSM51V8222AxxZS MSM51V8222AxxJS , 5m 1.85 TYP. 12/14 MSM51V8222A l mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2L005528Z2 MSM51V8222A 214Word MSM51V8222A MSM51V8222A512 FirstoutMSM51V8222A mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP
2000 - MSM518221-30

Abstract:
Text: J2L003217Y1 ¡ MSM518221 262,214Word×8Bit FIELD MEMORY n 1998 1 MSM518221 l 1997 9 MSM518221512×512×8CMOS FIFOFirstin Firstout TV/VTRMSM518221 400 mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP MSM518221 MSM518221 IEOE n l 512×512×8 l FIFO l 600262215 l TTL l -25ns l - l l - l - l 5V±10% l 28400 milZIP 28400 milSOJ 28430 milSOP ZIP28P4001.27 MSM518221xxZS SOJ28P4001.27MSM518221xxJS SOP28P4301 , SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA 13/14 MSM518221


Original
PDF J2L003217Y1 MSM518221 214Word MSM518221 MSM518221512 TV/VTRMSM518221 mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP MSM518221-30
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2L003317Y1 ¡ MSM518222 262,214Word × 8Bit FIELD MEMORY n 1998 1 MSM518222 l 1997 9 MSM518222512×512×8CMOS FIFOFirstin Firstout TV/VTRMSM518222 400 mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP MSM518222 MSM518222 IEOE n l 512×512×8 l FIFO l (600262215) l TTL l -25ns l - l l - l - l - l 5V±10% l 28400 milZIP 28400 milSOJ 28430 milSOP ZIP28P4001.27 MSM518222xxZS SOJ28P4001.27 MSM518222xxJS , . 12/14 MSM518222 l mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2L003317Y1 MSM518222 214Word MSM518222 MSM518222512 TV/VTRMSM518222 mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP
1999 - QSJ-50074

Abstract:
Text: /24P4001.27 SOJ28P4001.27 SOJ32P4001.27 SOJ32P4001.271 SOJ36P4001.27 SOJ40P4001.27 SOJ42P4001.27 SOJ50P4000 , TSOPII26/24P3001.27K,3K SOJ26/20P3001.27 SOJ26/24P3001.27 SOJ26/20P3501.27 SOJ28/24P4001.27 SOJ28P4001.27 , .80K SSOP70P5000.80K SOJ26/20P3001.27 SOJ26/24P3001.27 SOJ28P3001.27 SOJ26/20P3501.27 SOJ28/24P4001.27 SOJ28P4001.27 , ,000G 10,000G SOJ28P4001.27 1,000 1,000g 1,000g 10,000G 10,000G SOJ40P4001.27 800 800g 8,000G 6,400G


Original
PDF 300mil QSJ44400 DIP8P3002 DIP14P3002 DIP16P3002 DIP18P3002 DIP20P3002 DIP22P3002 DIP8G3002 QSJ-50074 QSJ-44403 QFJ28-P-S450-1 QSJ-44574 sop44-p-600-1.27-k SSOP30-P-56-0 SOP8-P-250-1 QSJ52627 SSOP60-P-700-0 QFP80-P-1420-0
1998 - a9ra

Abstract:
Text: J2G01261761 ¡ MSM51V16800D/DSL 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n MSM51V16800D/DSL l 1998 3 MSM51V16800D/DSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 4,09664ms4,096128msSL l l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V16800D/DSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM51V16800D/DSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , "L" 15/17 MSM51V16800D/DSL l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G01261761 MSM51V16800D/DSL 152Word MSM51V16800D/DSL MSM51V16800D/DSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms4 096128msSL 28400milSOJ a9ra
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00451741 ¡ MSM5116805B 1998 1 MSM5116805B l 1997 5 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAMEDO n MSM5116805BCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 4,09664ms l EDO l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5116805BxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5116805BxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5116805BxxTSL xx n MSM5116805B50 MSM5116805B60 MSM5116805B70 tRAC , or "L" 15/17 MSM5116805B l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G00451741 MSM5116805B MSM5116805B 152Word MSM5116805BCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms 28400milSOJ SOJ28P4001
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00471741 ¡ MSM5117805B 1998 1 MSM5117805B l 1997 5 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAMEDO n MSM5117805BCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 2,04832ms l EDO l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5117805BxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5117805BxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5117805BxxTSL xx n MSM5117805B50 MSM5117805B60 MSM5117805B70 tAA , or "L" 15/17 MSM5117805B l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G00471741 MSM5117805B MSM5117805B 152Word MSM5117805BCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms 28400milSOJ SOJ28P4001
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00791741 ¡ MSM51V17805B/BSL 1998 1 MSM51V17805B/BSL l 1997 5 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAMEDO n MSM51V17805B/BSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 2,04832ms2,048128msSL l EDO l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V17805B/BSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27KMSM51V17805B/BSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA 16/17


Original
PDF J2G00791741 MSM51V17805B/BSL MSM51V17805B/BSL 152Word MSM51V17805B/BSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms2 048128msSL 28400milSOJ
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00431741 ¡ MSM5117800B 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 1 MSM5117800B l 1997 5 MSM5117800BCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 2,04832ms l l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5117800BxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5117800BxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5117800BxxTSL xx n MSM5117800B50 MSM5117800B60 MSM5117800B70 tAA tCAC tOEA tRAC , SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA 15/16


Original
PDF J2G00431741 MSM5117800B 152Word MSM5117800B MSM5117800BCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms 28400milSOJ SOJ28P4001
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00771741 ¡ MSM51V16805B/BSL 1998 1 MSM51V16805B/BSL l 1997 5 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAMEDO n MSM51V16805B/BSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 4,09664ms4,096128msSL l EDO l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V16805B/BSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27KMSM51V16805B/BSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , MSM51V16805B/BSL l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G00771741 MSM51V16805B/BSL MSM51V16805B/BSL 152Word MSM51V16805B/BSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms4 096128msSL 28400milSOJ
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00411741 ¡ MSM5116800B 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 1 MSM5116800B l 1997 5 MSM5116800BCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 4,09664ms l l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5116800BxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5116800BxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5116800BxxTSL xx n MSM5116800B50 MSM5116800B60 MSM5116800B70 tRAC tAA tCAC tOEA , SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA 15/16


Original
PDF J2G00411741 MSM5116800B 152Word MSM5116800B MSM5116800BCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms 28400milSOJ SOJ28P4001
2000 - Not Available

Abstract:
Text: J2G00741741 ¡ MSM51V16800B/BSL 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 1 MSM51V16800B/BSL l 1997 5 MSM51V16800B/BSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 4,09664ms4,096128msSL l l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V16800B/BSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM51V16800B/BSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , 15/17 MSM51V16800B/BSL l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G00741741 MSM51V16800B/BSL 152Word MSM51V16800B/BSL MSM51V16800B/BSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms4 096128msSL 28400milSOJ
1998 - Not Available

Abstract:
Text: J2G01121842 ¡ MSM5117800C 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 4 MSM5117800C l MSM5117800CCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 2,04832ms l l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5117800CxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5117800CxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5117800CxxTSL xx n MSM5117800C50 MSM5117800C60 MSM5117800C70 tRAC tAA tCAC tOEA , SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA 15/16


Original
PDF J2G01121842 MSM5117800C 152Word MSM5117800C MSM5117800CCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms 28400milSOJ SOJ28P4001
1998 - Not Available

Abstract:
Text: J2G01271761 ¡ MSM51V17800D/DSL 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n MSM51V17800D/DSL l 1998 3 MSM51V17800D/DSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 2,04832ms2,048128msSL l l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V17800D/DSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27KMSM51V17800D/DSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , "L" 15/17 MSM51V17800D/DSL l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G01271761 MSM51V17800D/DSL 152Word MSM51V17800D/DSL MSM51V17800D/DSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms2 048128msSL 28400milSOJ
1998 - a9ra

Abstract:
Text: J2G01101842 ¡ MSM5116800C 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 4 MSM5116800C l MSM5116800CCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 4,09664ms l l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM5116800CxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27K MSM5116800CxxTSK TSOPII28P4001.27L MSM5116800CxxTSL xx n MSM5116800C50 MSM5116800C60 MSM5116800C70 tRAC tAA tCAC tOEA , MSM5116800C l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP. SOPQFPTSOPTQFPLQFPSOJQFJPLCCSHPBGA


Original
PDF J2G01101842 MSM5116800C 152Word MSM5116800C MSM5116800CCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms 28400milSOJ SOJ28P4001 a9ra
2000 - Dynamic Memory Refresh Controller

Abstract:
Text: J2G00761741 ¡ MSM51V17800B/BSL 2,097,152Word×8Bit DYNAMIC RAM n 1998 1 MSM51V17800B/BSL l 1997 5 MSM51V17800B/BSLCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 2,097,152-×8 l 3.3V±0.3V l LVTTL l LVTTL- l 2,04832ms2,048128msSL l l CASRASRAS l CASRASSL l l 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM51V17800B/BSLxxJS 28400milTSOP TSOPII28P4001.27KMSM51V17800B/BSLxxTSK xx n tRAC tAA tCAC tOEA , 15/17 MSM51V17800B/BSL l n mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2G00761741 MSM51V17800B/BSL 152Word MSM51V17800B/BSL MSM51V17800B/BSLCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 04832ms2 048128msSL 28400milSOJ Dynamic Memory Refresh Controller
1998 - 514252a-80

Abstract:
Text: J2L001217Y1 ¡ MSM514252A 262,144Word×4Bit MULTIPORT DRAM n 1998 1 MSM514252A l 1997 9 MSM514252A256K-×4RAM- 512-×4SAM- RAM-SAM-RAMSAM- 512×4-RAM- -4- TTLSAM- n l - RAM- 256K-×4 SAM- 512-×4 l RAM- - l - - RAS 5V±10% CASRAS l l TTL - l SAM- - - l 5128ms l - 28400milZIP ZIP28P4001.27 MSM514252AxxZS 28400milSOJ SOJ28P4001.27 MSM514252AxxJS xx RAS CAS RAM SAM RAM SAM RAM , 42 5m 1.85 TYP. 31/32 MSM514252A l mm SOJ28P4001.27 g 42 5m 1.30 TYP


Original
PDF J2L001217Y1 MSM514252A 144Word MSM514252A MSM514252A256K- 5128ms 28400milZIP ZIP28P4001 MSM514252AxxZS 28400milSOJ 514252a-80 tsez
1998 - MSM514252A

Abstract:
Text: (ZIP28-P-400-1.27) (Product : MSM514252A-xxZS) 28-pin 400 mil plastic SOJ ( SOJ28-P-400-1.27 ) (Product , ) SOJ28-P-400-1.27 Mirror finish Package material Lead frame material Pin treatment Solder plate


Original
PDF E2L0012-17-Y1 MSM514252A 144-Word MSM514252A 144-word 512-word SOJ28-P-400-1 MSM514252
2001 - MSM514800DSL

Abstract:
Text: ( SOJ28-P-400-1.27 ) (Product : MSM514800D/DSL-xxJS) xx : indicates speed rank. PRODUCT FAMILY Family


Original
PDF FEDD514800DSL-01 MSM514800D/DSL 288-Word MSM514800D/DSL 288-word 28-pin MSM514800DSL MSM514800DSL msm514800d
1998 - SOJ28

Abstract:
Text: J2G0025-17-42 1998 1 MSM514900C/CSL l 1997 5 ¡ MSM514900C/CSL 524,288-Word×9-Bit DYNAMIC RAM n MSM514900C/CSLCMOS524,288-×9 41CMOS 28SOJ28TSOP SL n l 524,288-×9 l 5V±10% l TTL l TTL- l 1,02416ms1,024128msSL l - l CASRASRAS l CASRASSL l 28400milSOJ SOJ28-P-400-1.27 MSM514900C/CSL-xxJS 28400milTSOP TSOPII28-P-400-1.27-K MSM514900C/CSL-xxTS-K xx n tAA , "L" Only SL version "H" or "L" 14/16 MSM514900C/CSL l n mm SOJ28-P-400-1.27


Original
PDF J2G0025-17-42 MSM514900C/CSL MSM514900C/CSL 288-Word MSM514900C/CSLCMOS524 41CMOS 28SOJ28TSOP 02416ms1 024128msSL 28400milSOJ SOJ28
1998 - d1884

Abstract:
Text: a 3.6 1225 a 2.6 14400 A 30 9800 A 21 SOJ28-P-400-1.27 25 , -P-400-1.27 1000 1000 g 2.0 1000 g 2.1 10000 G 21 10000 G 22 SOJ28-P-400-1.27 , 11.6 19.0 4.2 11.5 2.0 1000 SOJ28-P-400-1.27 24 16 11.6 19.0 4.2 11.5 2.0 1000 , ./Last Revised Epoxy resin Cu alloy Solder plating (5µm) 0.80 TYP. 3/Dec. 5, 1996 SOJ28-P-400-1.27


Original
PDF 50mil 100mil 70mil 40PQFP d1884 TQFP80-P-1212-0 TSOP infrared MSM6779BAV-Z-01 MSM6778BAV-Z-01 MARK W1 TSOP LQFP208-P-2828-0 DIP20-P-300-2 DIP14-P-300-2 8400B
1998 - MSM5116805C

Abstract:
Text: capability · Multi-bit test mode capability · Package options: 28-pin 400 mil plastic SOJ ( SOJ28-P-400-1.27 , "L" 15/17 ¡ Semiconductor MSM5116805C PACKAGE DIMENSIONS (Unit : mm) SOJ28-P-400-1.27


Original
PDF E2G0111-18-42 152-Word MSM5116805C 28-pin cycles/64
1998 - MSM5117805C

Abstract:
Text: capability · Multi-bit test mode capability · Package options: 28-pin 400 mil plastic SOJ ( SOJ28-P-400-1.27 , "L" 15/17 ¡ Semiconductor MSM5117805C PACKAGE DIMENSIONS (Unit : mm) SOJ28-P-400-1.27


Original
PDF E2G0113-18-42 152-Word MSM5117805C 28-pin cycles/32 MSM5117805
1998 - 28z2

Abstract:
Text: -400-1.27 SOJ28-P-400-1.27 28430milSOP SOP28-P-430-1.27-KMSM51V8222A-xxGS-K xx tAC , MSM51V8222A l mm SOJ28-P-400-1.27 42 5m g 1.30 TYP


Original
PDF J2L0055-28-Z2 MSM51V8222A MSM51V8222A 214-Word MSM51V8222A512 First-outMSM51V8222A mil28ZIP28 SOJ430mil28SOP 28z2 SOJ28
2000 - MSM5116800C

Abstract:
Text: J2G0110-18-42 1998 4 ¡ MSM5116800C l MSM5116800C 2,097,152-Word×8-Bit DYNAMIC RAM n MSM5116800CCMOS2,097,152-×8 42CMOS 28SOJ28TSOP n l 2,097,152-×8 l 5V±10 l TTL l TTL- l 4,09664ms l l CASRASRAS l l 28400milSOJ SOJ28-P-400-1.27 MSM5116800C-xxJS 28400milTSOP TSOPII28-P-400-1.27-K MSM5116800C-xxTS-K TSOPII28-P-400-1.27-L MSM5116800C-xxTS-L xx n tRAC , "L" 14/16 MSM5116800C l n mm SOJ28-P-400-1.27 42 5m g


Original
PDF J2G0110-18-42 MSM5116800C MSM5116800C 152-Word MSM5116800CCMOS2 42CMOS 28SOJ28TSOP 09664ms 28400milSOJ SOJ28-P-400-1 SOJ28
Previous1 2 3 ... 6 7 8 Next
Supplyframe Tracking Pixel