The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part ECAD Model Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
RI-RFM-003C-30 RI-RFM-003C-30 ECAD Model Texas Instruments RI-RFM-003C Series 2000 Mini RFM
RI-ANT-S01C-00 RI-ANT-S01C-00 ECAD Model Texas Instruments SERIES 2000 STICK ANTENNA 1- -30 TO 85
RI-K2A-001A RI-K2A-001A ECAD Model Texas Instruments Series 2000 Low Frequency RFID Evaluation Kit
PTRF2000L PTRF2000L ECAD Model Coilcraft Inc Tip/ring filter, tip/ring, SMT, RoHS
TTTRF2000L TTTRF2000L ECAD Model Coilcraft Inc Filter, tip/ring, SMT, RoHS
DLF 2000L DLF 2000L ECAD Model Coilcraft Inc Common mode filter, data line, 2 line, RoHS

SHV 12-1.0 K 2000 P datasheet (2)

Part ECAD Model Manufacturer Description Type PDF
SHV 12-1.0 K 2000 P SHV 12-1.0 K 2000 P ECAD Model Traco Electronic compact High Voltage Power Supplies Original PDF
SHV12-1.0K2000P SHV12-1.0K2000P ECAD Model Traco Electronic HV-Power Supplies Original PDF

SHV 12-1.0 K 2000 P Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2001 - SMD CAPACITORS color code

Abstract: 1 ohm variable resistor 500 watt 5 watt resistor MHV 12-180 S 15 N resistor 4700 ohm MHV 12-300 S 10 P
Text: S 07 P MHV 12-350 S 07 N MHV 12-0.5 K 6000 P MHV 12-0.5 K 6000 N MHV 12-1.0 K 2000 P MHV 12-1.0 K 2000 N MHV 12-1.5 K 1300 P MHV 12-1.5 K 1300 N MHV 12-2.0 K 1000 P MHV 12-2.0 K 1000 N SHV 12-0.5 K 6000 P SHV 12-0.5 K 6000 N SHV 12-1.0 K 2000 P SHV 12-1.0 K 2000 N SHV 12-1.5 K 1300 P SHV 12-1.5 K 1300 N SHV 12-2.0 K 1000 P SHV 12-2.0 K 1000 N Input voltage 12 VDC 10.8 - 13.2 VDC , Product Warranty The MHV / SHV series are regulated miniature high voltage power modules using SMD and


Original
PDF CH-8002 SMD CAPACITORS color code 1 ohm variable resistor 500 watt 5 watt resistor MHV 12-180 S 15 N resistor 4700 ohm MHV 12-300 S 10 P
SMD CAPACITORS color code

Abstract: 1215K1300 10 k .5 watts smd resistors 4511 datasheet MHV 12-180 S 15 N resistor 4700 ohm SHV 12-0.5 K 6000 P variable resistor 47 tracopower
Text: S 07 P MHV 12-350 S 07 N MHV 12-0.5 K 6000 P MHV 12-0.5 K 6000 N MHV 12-1.0 K 2000 P MHV 12-1.0 K 2000 N MHV 12-1.5 K 1300 P MHV 12-1.5 K 1300 N MHV 12-2.0 K 1000 P MHV 12-2.0 K 1000 N SHV 12-0.5 K 6000 P SHV 12-0.5 K 6000 N SHV 12-1.0 K 2000 P SHV 12-1.0 K 2000 N SHV 12-1.5 K 1300 P SHV 12-1.5 K 1300 N SHV 12-2.0 K 1000 P SHV 12-2.0 K 1000 N Input voltage 12 VDC 10.8 - 13.2 VDC , Product Warranty The MHV / SHV series are regulated miniature high voltage power modules using SMD and


Original
PDF CH-8002 SMD CAPACITORS color code 1215K1300 10 k .5 watts smd resistors 4511 datasheet MHV 12-180 S 15 N resistor 4700 ohm SHV 12-0.5 K 6000 P variable resistor 47 tracopower
2014 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: protection ◆ Shielded metal case ◆ 3-year product warranty The THV / SHV series are regulated , (THV series) or chassis mounting ( SHV series). The use of high stability components guarantees a , 12-1000N THV 12-1500P THV 12-1500N THV 12-2000P THV 12-2000N  SHV 12-0.5 K 6000P  SHV 12-0.5 K 6000N  SHV 12-1.0 K 2000P  SHV 12-1.0 K 2000N  SHV 12-1.5 K 1300P  SHV 12-1.5 K 1300N  SHV 12-2.0 K 1000P   SHV 12-2.0 K 1000N Input voltage range 12 VDC 10.8 – 13.2 VDC 12


Original
PDF
2012 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: protection ◆ Shielded metal case ◆ 3-year product warranty The THV / SHV series are regulated , (THV series) or chassis mounting ( SHV series). The use of high stability components guarantees a , 12-1000N THV 12-1500P THV 12-1500N THV 12-2000P THV 12-2000N  SHV 12-0.5 K 6000P  SHV 12-0.5 K 6000N  SHV 12-1.0 K 2000P  SHV 12-1.0 K 2000N  SHV 12-1.5 K 1300P  SHV 12-1.5 K 1300N  SHV 12-2.0 K 1000P   SHV 12-2.0 K 1000N Input voltage range 12 VDC 10.8 – 13.2 VDC 12


Original
PDF CH-8002
2000 - ED 78A

Abstract: SH565
Text: 1RQ 0DJQHWLF &RUH 7\ SHV 5) 5( 1' 1& 1$ I Examples : Type 1005(0402)RF ,QGXFWanFH 3DUW 1R (/-5)1 , ) 65) PLQ0+] '&5 PD[ '& FXUUHQW PD[ P , ¥ 65) 1 PLQ0+] '&5 2 PD[ '& &XUUHQW PD[ P , ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 65) 1 PLQ0+] '&5 2 PD[ '& &XUUHQW PD[ P , +] 65) 1 PLQ0+] '&5 2 PD[ '& &XUUHQW PD[ P


Original
PDF
2004 - 220 uh inductors

Abstract: marking 25
Text: : * * * * 0.2 0.3 0.5 2 nH nH nH % A: J: K : M: * * * * 3 5 10 20 F Tape & Reel , E : ± 0.5 nH G:± 2% A:± 3% J :± 5% K : ± 10 % M : ± 20 % 100 nH D,Z J,Z J,G 1.0 nH 6.8 nH 10 nH 39 nH D,J 2.2 nH 10 nH D,Z J,Z 1.0 nH 3.9 nH 10 nH 2.2 nH K J,G , Magnetic Core Non Magnetic Core 0.001 0.01 K 10 nH 33 nH K 10 nH 33 nH L VALUE 0.1 1.0 J, K 820 nH K ,M 0.22 µH 1.0 µH High power M Non Magnetic Core 0.047 µH 0.22


Original
PDF
1995 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: PHOTOCATHODE 13 DY 10 14 DY 8 15 DY 6 16 DY 4 17 DY 2 1 DY 1 HA COATING K DY15 P IC , shown below. K P Dy1 Dy2 Dy3 Rp OUTPUT Dyn Dyn-3 Dyn-2 Dyn-1 Rd 2R -HV R R , K : Photocathode P : Anode DY : Dynode IC :Internal Connection ( Don't use ) q R5505, R5506 , R1 R1 to R18 R19 R20 to R22 R23 C1 to C5 C6 y H6614-01 P Dy8 450 R19 K , -174/U 5.61 P DY15 80.0 ± 0.8 w (with BNC) (with SHV ) R21 R17 POM 40.0 Â


Original
PDF S-164 TPMH1110E01
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: % % &DSD.LWRUV ZLWK 6.UHZ 7HUPLQDOV & 1HZ 5DQJH +LJKSHUIRUPDQ.H W\ SHV // JUDGH 0D[LPXP , EDVHV RI W\ SHV ZLWK WKUHDGHG VWXG DQG G PP DUH % % QRW LQVXODWHG W\ SHV ZLWK G PP KDYH , ,OND PLQ °& ! K ± ,a5 °& ! K ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K K °& DW 85 ,a5 & 5 85 , GLVSOD.HPHQW DPSOLWXGH PP IUHTXHQ.\ UDQJH WR +] D.HOHUDWLRQ PD[ J GXUDWLRQ × K 'XH WR WKH .XUUHQW , \ SHV ZLWK VWXG PRXQWLQJ DQG G PP LV IXOO\ LQVXODWHG WKH OHQJWKV O DQG O DUH LQ.UHDVHG E\ PP LQ WKHVH


Original
PDF
2001 - KAL0380-Q

Abstract: No abstract text available
Text: .RQQH.WLRQV I 0RXQWLQJ ZLWK ULQJ .OLSV .ODPSV RU WKUHDGHG VWXG I 7KH EDVHV RI W\ SHV ZLWK WKUHDGHG VWXG DQG G PP DUH % % % % QRW LQVXODWHG W\ SHV ZLWK G PP KDYH IXOO\ LQVXODWHG EDVHV I , .XUUHQW ,OND PLQ °& 6HOILQGX.WDQ.H /(6/ ! K ± ,a5 °& ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K K , .\ UDQJH WR +] D.HOHUDWLRQ PD[ J GXUDWLRQ × K 'XH WR WKH .XUUHQW ORDG .DSDELOLW\ RI WKH .RQWD.W , . reach of screw = 12 mm 3RVLWLYH SROH PDUNLQJ + 7KH EDVH RI DOO W\ SHV ZLWK VWXG PRXQWLQJ DQG G PP LV


Original
PDF
2012 - R1306

Abstract: r11265u-20 HAMAMATSU R647 R8900-00-M16 R8997
Text: photomultiplier tube, a high voltage of 500 volts to 2000 volts is usually supplied between the photocathode ( K , Divider Circuit K F Dy1 Dy2 Dy3 P Ip OUTPUT RL R1 R2 R3 R4 R5 C1 -HV , same resistance value. P K OUTPUT 2R 1.5R 1R 1R 2R 10 Figure 19: Basic , ) K Ik' Dy2 IDy1' IR1' I4' (=IP') I3' I2' Dy1 Dy3 IDy2' P IDy3' IR2 , Method) K Dy1 Dy2 Dy3 Dy4 Dy5 P RL AUXILIARY POWER SUPPLY 2 AUXILIARY POWER


Original
PDF RU-127015, TPMO0007E03 R1306 r11265u-20 HAMAMATSU R647 R8900-00-M16 R8997
2001 - EPCOS 90 09 o

Abstract: No abstract text available
Text: W\ SHV ZLWK WKUHDGHG VWXG DQG G PP DUH % % % % QRW LQVXODWHG W\ SHV ZLWK G , .XUUHQW ,OND PLQ °& 6HOILQGX.WDQ.H /(6/ ! K ± ,a5 °& ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K K , [ J GXUDWLRQ × K 'HWDLO VSH.LIL.DWLRQV 6H.WLRQDO VSH.LIL.DWLRQ 9LEUDWLRQ UHVLVWDQ.H 'XH WR WKH , W\ SHV ZLWK VWXG PRXQWLQJ DQG G PP LV IXOO\ LQVXODWHG WKH OHQJWKV O DQG O DUH LQ.UHDVHG E\ PP LQ , PP PP PP PP 3D.NLQJ XQLWV SLH.HV % % 2YHUYLHZ RI DYDLODEOH W\ SHV 8 5 9¤ &


Original
PDF
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: .RQQH.WLRQV I 0RXQWLQJ ZLWK ULQJ .OLSV .ODPSV RU WKUHDGHG VWXG I 7KH EDVHV RI W\ SHV ZLWK WKUHDGHG VWXG DQG G PP DUH % % QRW LQVXODWHG W\ SHV ZLWK G PP KDYH IXOO\ LQVXODWHG EDVHV I 6HOIH[WLQJXLVKLQJ , HQGXUDQ.H WHVW /HDNDJH .XUUHQW ,OND PLQ °& ! K ± ,a5 °& ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K K °& , .\ UDQJH WR +] D.HOHUDWLRQ PD[ J GXUDWLRQ × K 'XH WR WKH .XUUHQW ORDG .DSDELOLW\ RI WKH .RQWD.W , PDUNLQJ + 7KH EDVH RI DOO W\ SHV ZLWK VWXG PRXQWLQJ DQG G PP LV IXOO\ LQVXODWHG WKH OHQJWKV O DQG O DUH


Original
PDF
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: WKUHDGHG VWXG I 7KH EDVHV RI W\ SHV ZLWK WKUHDGHG VWXG DQG G PP DUH % % % % QRW LQVXODWHG W\ SHV ZLWK G PP KDYH IXOO\ LQVXODWHG EDVHV I 6HOIH[WLQJXLVKLQJ HOH.WURO\W )HDWXUHV I , 9ROWDJH HQGXUDQ.H WHVW WR 9¤ ± 85 IRU 8 5 9¤ ± 85 IRU 8 5 9¤ WR µ) ± 0 9 ! K ± ,a5 °& ! K 9 ! K ± ,a5 °& ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K K °& DW 85 ,a5 % % , WR +] D.HOHUDWLRQ PD[ J GXUDWLRQ × K µ$ 'XH WR WKH .XUUHQW ORDG .DSDELOLW\ RI WKH .RQWD.W


Original
PDF
Sanken rb60

Abstract: FMLG12 CTB34 sanken shv16 rb60 RECTIFIER
Text: Drawing < 2 7 min 5 2 7m in SHV -03 IO ö fc . p - TTN- V-IO , t 1 .7 .,. White Red White K SHV -12UK SHV -14 SHV -16 SHV -16UK SHV -20 SHV -24 Outline , in g le P u ls e VR M :2~24kV I !lo:2mA/350mA Others 11 3 2 3S 3SB8H Rating , trr |R(H) (M ) V r = V rm (M ) V r = V rm Ta=100'Cmax (ju s ) Type No. SHV -02 SHV -03 SHV -06 SHV -08 SHV -10 SHV -12 SHV -14 SHV -16 SHV -20 SHV -24 SHV -06NK SHV -08NK SHV -10K SHV -12K SHV -06UNK SHV


OCR Scan
PDF 2mA/350mA SHV-02 SHV-03 SHV-06 SHV-08 SHV-10 SHV-12 SHV-14 SHV-16 SHV-20 Sanken rb60 FMLG12 CTB34 sanken shv16 rb60 RECTIFIER
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: .RQGLWLRQV VHOH.WHG IURP ,(& O & & O WDQ ,ON& O & & O WDQ ,ON& 6WDQGDUG W\ SHV RI LQLWLDO YDOXH LQLWLDO OLPLW YDOXH LQLWLDO OLPLW YDOXH +LJK&DS W\ SHV LQLWLDO OLPLW YDOXH LQLWLDO OLPLW YDOXH (QGXUDQ.H K DW & RU K DW & DW UHGX.HG YROWDJH 2I WHVWHG .DSD.LWRUV RQO\ RQH DW WKH PRVW PD\ H[.HHG WKH VSH.LILHG YDOXHV 6WRUDJH DW KLJK WHPSHUDWXUH ZLWKRXW YROWDJH DSSOLHG K DW & 'DPS , OLPLW YDOXH LQLWLDO OLPLW YDOXH (± & KXPLGLW\ GD\V 6WDQGDUG W\ SHV RI LQLWLDO YDOXH +LJK&DS W\ SHV


Original
PDF
ti marking

Abstract: SHV-20 HVR-1X SHV-16 SHV-14 SHV-12 SHV-10 SHV-08 SHV-08X SHV-03
Text: ) Ta=lOO"G OQ d) '55 Q. £ a < SHV -02 2.2 2 0.3 16 @ 0.15 SHV -03 — 3 @ 0.16 © O) S P SHV -06 7 6 26 0.2 SHV -08 9 8 36 @ SHV -10 12 10 40 > JZ SHV -12 14 12 45 ® p > X SHV -14 17 14 55 0.18 0.32 ¡> SHV -16 19 16 2 60 SHV -20 24 20 TV High Voltage CLoad -40-+ 120 75 ea (1) £ SHV -24 27 24 , :it K ii._ ri' ■J M ti: Marking Color Red White Red White Red White SHV -16 SHV


OCR Scan
PDF CHG741 2mA/350mA SHV-02 SHV-03 SHV-06 SHV-08 SHV-10 SHV-12 SHV-14 SHV-16 ti marking SHV-20 HVR-1X SHV-08X SHV-03
2000 - R1851

Abstract: DY10 H6279 Photocathode R6278
Text: ns ns VOLTAGE DISTRIBUTION RATIO AND SUPPLY VOLTAGE Electrode K G Dy1 Dy2 Dy3 Dy4 Dy5 Dy6 Dy7 Dy8 Dy9 Dy10 P Ratio 1.3 4.8 1.2 1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 Supply Voltage: -2250 V dc, K : Cathode, Dy: Dynode, P : Anode, G: Grid Acc to be connected to Dy7 Subject to local technical , notice. No patent rights are granted to any of the circuits described herein. © 2000 Hamamatsu Photonics , 2000 10-2 2500 SUPPLY VOLTAGE (V) 10-3 200 300 400 500 600 700 800 900


Original
PDF H6279 2856K) SE-171-41 TPMH1123E04 R1851 DY10 H6279 Photocathode R6278
2009 - GC5325

Abstract: No abstract text available
Text: PIN ASSIGNMENT AND DESCRIPTIONS ZER Package (Top View) A 22 VSS B VSS C VSS D VSS E VSS F G H J K RDB L UP DATA0 UP DATA1 UP DATA2 VDD VDD SHV VDD SHV VDD M VSS N P R T U V W Y VSS AA VSS AB VSS TEST , ) Differential Data D[15:0] P , D[15:0]N ExtPullup/ PullDown SYNCP, SYNCN B0371-01 (1) (2) ExtTerm ­ see , WRB VDD SHV VDD UP UP UP UP UP VPP1 VSS1 DATA3 DATA6 DATA9 DATA12 DATA15 UP UP UP UP VPP1 DATA4 DATA7 DATA10 DATA13 UP DATA5 VDD VDD SHV VDD UP UP UP DATA8 DATA11 DATA14 VDD VDD VDD VSS VSS MVV DD2


Original
PDF GC5328 SLWS218A GC5328 20-MHz CDMA2000/TDSCDMA, GC5328IZER TMS320C6727 GC5325
2009 - samsung LVDS 30 PIN

Abstract: GC5325 SPRU711 DPD signals 128Mb DDR SDRAM samsung version 0.3 BB14
Text: PIN ASSIGNMENT AND DESCRIPTIONS ZER Package (Top View) A 22 VSS B VSS C VSS D VSS E VSS F G H J K RDB L UP DATA0 UP DATA1 UP DATA2 VDD VDD SHV VDD SHV VDD M VSS N P R T U V W Y VSS AA VSS AB VSS TEST , ) Differential Data D[15:0] P , D[15:0]N ExtPullup/ PullDown SYNCP, SYNCN B0371-01 (1) (2) ExtTerm ­ see , WRB VDD SHV VDD UP UP UP UP UP VPP1 VSS1 DATA3 DATA6 DATA9 DATA12 DATA15 UP UP UP UP VPP1 DATA4 DATA7 DATA10 DATA13 UP DATA5 VDD VDD SHV VDD UP UP UP DATA8 DATA11 DATA14 VDD VDD VDD VSS VSS MVV DD2


Original
PDF GC5328 SLWS218A GC5328 20-MHz CDMA2000/TDSCDMA, GC5328IZER TMS320C6727 samsung LVDS 30 PIN GC5325 SPRU711 DPD signals 128Mb DDR SDRAM samsung version 0.3 BB14
1.5K130

Abstract: ul3239 ul1430
Text: adjustable output high voltage power supply 0V500V10001500V2000V SHV Series The SHV series is the first , SHV series is a low noise power supply that installing chassis available. Features Chassis , 's smallest size device Low price 5 sided metallic shield case Low ripple noise of 30mVp- p Remote ON / OFF , life Model name/Rating Model name SHV Series SHV12 SHV12 SHV12 SHV12 SHV12 SHV12 SHV12 SHV12 , to -1000 0 to +1500 0 to -1500 0 to + 2000 0 to - 2000 Output current (mA) 0 to 6.0 0 to 2.0 0 to 1.3 0


Original
PDF 0V500V10001500V2000V BHV20080822 1.5K130 ul3239 ul1430
CTU1S

Abstract: CTB-34 CTU-G3DR Sanken SH shv02
Text: Diodes IVrm: 2-24kV Bio : 2mA/350mA r - 0 3 - Ì 5 SHV /HVR Rating/ Characteristics T , - CO SHV -02 SHV -03 SHV -06 SHV -08 SHV -10 SHV -12 SHV -14 SHV -16 SHV -20 SHV -24 SHV -06UN SHV -08UN SHV -12U SHV -16U HVR-1X-41A Outline Drawing 2.2 0 .3 16 26 36 0.15 0.16 0.2 0 } to ß X CD , ) SHV -03 W -06 (UN) ul -08 (UN) dll if f l [iir : [ in 10 10 10 S H V -16(U ) or l: -20 12 , . - an(j Quan^ty 2'000 pcs per box (2.7 0 body) (2.40 body) l. Radial Taping Ammunition Pack


OCR Scan
PDF 2--24kV 2mA/350mA T-02-0 SHV-02 SHV-03 SHV-06 SHV-08 SHV-10 SHV-12 SHV-14 CTU1S CTB-34 CTU-G3DR Sanken SH shv02
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 6QDS,Q &DSD.LWRUV & % % +LJK.XUUHQW W\ SHV // JUDGH )RU IUHTXHQ.\ .RQYHUWHUV DQG SURIHVVLRQDO , )DLOXUH SHU.HQWDJH )DLOXUH UDWH ! K ± ,a5 & ! K ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K ! K ± ,a5 & ! K ! K GXULQJ XVHIXO OLIH ILW ± ¤ K 9¤ ± 85 µ) ± 0 % 9¤ ± 85 IRU 8 5 , ID.WRU WDQ & +] K DW & 85 ,a5 ± RI LQLWLDO YDOXH RI VSH.LILHG YDOXH WKH LQLWLDO VSH.LILHG YDOXH , IRU 85 % K DW & 85 ,a5 ± RI LQLWLDO YDOXH RI VSH.LILHG YDOXH WKH LQLWLDO VSH.LILHG YDOXH


Original
PDF
2009 - BLM31P500SPT

Abstract: b0372 amplifier equalizer mixer connection diagram FB17 b0371 b0370 HBM W10 FB26 s0315 GC5325
Text: SHV 16 BB15 BBFR BBCLK VDD VDD VDD 15 PRODUCT PREVIEW K SYNC SYNC SYNC SYNC OUT A C B VDD SHV 14 VSSA1 VDDA1 VDD VSS H N P R T V W , , TX20 DCLK, DCLKC ExtPullup (2) Differential Data TX[] (See HW Data Sheet) D[15:0] P , D , DATA13 UP DATA2 VDD SHV UP DATA5 VDD SHV VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD1 VDD VDD SHV VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD SHV VDD VDD


Original
PDF GC5328 SLWS218 GC5328 20-MHz CDMA2000/TDSCDMA, GC5328IZER BLM31P500SPT b0372 amplifier equalizer mixer connection diagram FB17 b0371 b0370 HBM W10 FB26 s0315 GC5325
ND-545

Abstract: RG213
Text: per QQ-N -290. Bodies & Fittings and Outer Contacts: SHV , 10 KV, 20 KV TR-5® - K in g s tarnish , / M H V / 1 0 K V / 2 0 KV DESCRIPTION/SPECIFICATIONS SHV JACK PLUG SKINGS BHV - Jack Dim Ltr A B C D E H K P S T U V w X Y z Inches Max Min .318 .381 .325 .333 .357 .347 .382 .378 .432 .435 , CHARACTERISTICS: NOMINAL IMPEDANCE: NON-CONSTANT VOLTAGE RATING: 3500 VRMS 5000 VDC ADPT M-M, BKHD, SHV DRAWN , series - SHV , MHV, 10 KV and 20 KV. While all four have a bayonet coupling, they are not intermateable


OCR Scan
PDF HJ6256 WIL-STD-348, ASTM-D-4894 ASTM-B-103 ASTM-B16 MIL-G-45204 ND-545 RG213
2009 - B0372

Abstract: b0373 lte20 BLM31P500SPT GC532x ADCB L16 GC5328 b0370 LTE transmit spectrum mask GC5325
Text: ExtPullup (2) Differential Data TX[] (See HW Data Sheet) D[15:0] P , D[15:0]N ExtPullup , UP UP UP UP VPP1 DATA4 DATA7 DATA10 DATA13 UP DATA2 VDD SHV UP DATA5 VDD SHV VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD1 VDD VDD SHV VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD SHV VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD SHV VDD VSS VSS VSS VSS VSS


Original
PDF GC5328 SLWS218A GC5328 20-MHz CDMA2000/TDSCDMA, GC5328IZER TMS320C6727 B0372 b0373 lte20 BLM31P500SPT GC532x ADCB L16 b0370 LTE transmit spectrum mask GC5325
Supplyframe Tracking Pixel