The Datasheet Archive

SF Impression Pixel

Search Stock (69)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 50 results of 69
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
74LV07APWJ Nexperia Avnet - $0.14 $0.12
74LV07AS14-13 Diodes Incorporated New Advantage Corporation 5,000 $0.13 $0.10
74LV07AS14-13 Zetex / Diodes Inc RS Components 2,200 £0.11 £0.09
74LV07AS14-13 Diodes Incorporated TME Electronic Components 2,220 $0.15 $0.10
74LV07AS14-13 Diodes Incorporated Future Electronics 2,500 $0.07 $0.07
74LV07AS14-13 Diodes Incorporated Allied Electronics & Automation - $0.17 $0.15
74LV07AT14-13 Zetex / Diodes Inc RS Components 2,250 £0.13 £0.10
74LV07AT14-13 Diodes Incorporated TME Electronic Components 2,307 $0.15 $0.10
74LV07AT14-13 Diodes Incorporated Allied Electronics & Automation - $0.17 $0.15
74LV07AT14-13 Diodes Incorporated Future Electronics - $0.07 $0.07
74LV07ATPWJ Nexperia Chip1Stop 500 $0.35 $0.16
74LV07ATPWJ Nexperia Avnet - $0.14 $0.12
HD74LV07AFP-E Renesas Electronics Corporation Chip1Stop 800 $2.01 $1.60
LV0762500XEBDXX PDI NAC 50 $33.00 $33.00
SN74LV07AD Texas Instruments element14 Asia-Pacific 7,702 $0.60 $0.13
SN74LV07AD Texas Instruments Farnell element14 8,012 £0.24 £0.10
SN74LV07AD Texas Instruments Rochester Electronics 12,832 $0.16 $0.13
SN74LV07ADBR Texas Instruments Texas Instruments 2,191 $0.27 $0.09
SN74LV07ADBR Texas Instruments Rochester Electronics 38,000 $0.15 $0.12
SN74LV07ADBR Texas Instruments Avnet - $0.11 $0.09
SN74LV07ADG4 Texas Instruments Avnet - $0.12 $0.10
SN74LV07ADG4 Texas Instruments Rochester Electronics 650 $0.16 $0.13
SN74LV07ADGVR Texas Instruments Rochester Electronics 56,562 $0.13 $0.10
SN74LV07ADGVR Texas Instruments Texas Instruments 2,050 $0.25 $0.08
SN74LV07ADR Texas Instruments Texas Instruments 1,750 $0.25 $0.08
SN74LV07ADR Texas Instruments Avnet - $0.10 $0.09
SN74LV07ADR Texas Instruments Bristol Electronics 721 - -
SN74LV07ADR Texas Instruments Avnet 3,235 $0.27 $0.10
SN74LV07ADR Texas Instruments Rochester Electronics 936,908 $0.13 $0.10
SN74LV07ANS Texas Instruments Rochester Electronics 20,650 $0.15 $0.12
SN74LV07ANSR Texas Instruments Rochester Electronics 3,377 $0.15 $0.12
SN74LV07APW Texas Instruments TME Electronic Components 491 $0.31 $0.17
SN74LV07APW Texas Instruments Avnet 2,875 $0.42 $0.13
SN74LV07APW Texas Instruments Chip1Stop 1,945 $0.29 $0.20
SN74LV07APWR Texas Instruments Chip1Stop 8,075 $0.08 $0.07
SN74LV07APWR Texas Instruments Chip1Stop 718 $0.25 $0.24
SN74LV07APWR Texas Instruments Texas Instruments 3,270 $0.25 $0.08
SN74LV07APWR Texas Instruments Chip1Stop 2,000 $0.21 $0.21
SN74LV07APWR. Texas Instruments Farnell element14 3,005 £0.36 £0.15
SN74LV07APWR. Texas Instruments element14 Asia-Pacific 3,005 $0.50 $0.11
SN74LV07APWRG3 Texas Instruments Texas Instruments 2,589 $0.24 $0.08
SN74LV07APWT Texas Instruments Newark element14 240 $0.98 $0.36
SN74LV07APWT Texas Instruments element14 Asia-Pacific 240 $0.91 $0.41
SN74LV07APWT Texas Instruments Farnell element14 240 £0.53 £0.30
SN74LV07D Texas Instruments Bristol Electronics 50 - -
TLV07IDR Texas Instruments element14 Asia-Pacific 2,199 $1.26 $0.48
TLV07IDR Texas Instruments Newark element14 2,199 $1.02 $0.46
TLV07IDR Texas Instruments Texas Instruments 3,525 $0.92 $0.35
TLV07IDR Texas Instruments Farnell element14 2,199 £0.82 £0.46
TLV07IDR Texas Instruments Chip1Stop 40 $1.98 $0.97

No Results Found

Show More

LV-07 datasheet (3)

Part Manufacturer Description Type PDF
LV0725C6101N1 Alcoa Fujikura INDOOR / OUTDOOR STRANDED DESIGN Original PDF
LV0726C6101N1 Alcoa Fujikura INDOOR / OUTDOOR STRANDED DESIGN Original PDF
LV072966101N1 Fiber Optic Center Indoor/Outdoor Stranded Design Original PDF

LV-07 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
dh6q

Abstract: No abstract text available
Text: *(1(5$/ '(6&5,37,21 07 7KH 07 3URJUHVVLYH 6FDQ '9'3OD\HU &RPER &KLS LV D VLQJOHFKLS 03 , < 6'5$0 0HPRU\ ,QWHUIDFH 7KH 07 SURYLGHV D JOXHOHVV ELW LQWHUIDFH WR '5$0 PHPRU\ GHYLFHV XVHG DV 26' 03 , (5)$&(6 7KH 07 VXSSRUWV WKH '9 LQWHUIDFH DQG RWKHU 5) DQG VHUYR LQWHUIDFHV XVHG E\ PDQ\ W\SHV RI , 07 FRQWUROV WKH X3' XVLQJ VHYHUDO FRQWURO VLJQDOV FORFN GDWD FKLS VHOHFW 7KH LQIUDUHG UHPRWH FRQWURO VLJQDO LV SDVVHG GLUHFWO\ WR WKH 07 IRU GHFRGLQJ 5($5 3$1(/ $ W\SLFDO UHDU SDQHO LV


Original
PDF
2000 - AT2097

Abstract: Z201 9j OC200 LM2435T TR343 TEA1507 Philips PR02 R300 equivalent TR353 TR205
Text: 3URFHVVLQJ 26' 2XWSXW VWDJH &57 6&+( 0$7 ,&6 6SHFLILFDWLRQ %ORFN GLDJUDP 0DLQ ERDUG 9LGHR ERDUG %,// 2) 0$7 (5,$/6 0DLQ ERDUG 9LGHR ERDUG 02',),&$7,216 , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6&+( 0$7 ,&6 A A 3KLOLSV 6HPLFRQGXFWRUV 3


Original
PDF 20RQLWRU AT2097 Z201 9j OC200 LM2435T TR343 TEA1507 Philips PR02 R300 equivalent TR353 TR205
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Micro Devices Corp. All rights reserved. 07 /17/03 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112 L , www.calmicro.com 07 /17/03 &0 6SHFLILFDWLRQV $%62/87( 0$;,080 5$7,1*6 3$5$0(7(5 5$7,1* 81,76 9 , . All rights reserved. 07 /17/03 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112 L Tel , : 408.263.3214 L Fax: 408.263.7846 L www.calmicro.com 07 /17/03 &0 3HUIRUPDQFH ,QIRUPDWLRQ 7 , )LJXUH /RDG 5HJXODWLRQ 6RXUFH 2003 California Micro Devices Corp. All rights reserved. 07 /17/03


Original
PDF
2001 - b32922 x2 mkp sh

Abstract: X2 MKP SH X2 MKP SH 40 100 21 b b32922 x2 mkp
Text: WHUHSKWKDODWH 3RO\HVWHU 3RO\SURS\OHQH 0HWDOOL]DWLRQ 0HWDO IRLO 0.7 0)7 .7 0.3 0)3 .3 3RO , D[LDO OHDGV KMK0354-Z KMK0433-I ,Q WKH 0.7 0.3 DQG 0)3 W\SH VHULHV RXU SURGX.WLRQ UDQJH , PHWDOOL]DWLRQ 'LHOH.WUL. SODVWL. ILOP 0.7 0.3 0.1 (OH.WURGHV PHWDO IRLO 'LHOH.WUL. SODVWL. ILOP , .RQQH.WLRQ 0.7 0.3 7ULSOH .RQQH.WLRQ 0.1 % % % % % % % (0, VXSSUHVVLRQ .DSD.LWRUV 4XDG , .KQL.DO ,QIRUPDWLRQ 7KH IROORZLQJ W\SL.DO YDOXHV DSSO\ WR WKH KXPLGLW\ .RHIIL.LHQWV 6W\OH 0.3 0)3 .DSD.LWRUV 0.7 0


Original
PDF
PLC coupling transformer

Abstract: PLC phase coupling high power FERRITE TRANSFORMER inductive p PREMO power FERRITE TRANSFORMER design SCHUKO DSASW0050120 Coexistence P-1240-013
Text: PREMO PLC: Innovations (update 30/01/06) Sergio Cobos PREMO PLC R&D Engineer 30/ 07 /2010 PREMO PLC products update 1 PLC Access & Distribution Network 30/ 07 /2010 PREMO PLC products update 2 PLC Equipment (Access & Distribution Network) 30/ 07 /2010 PREMO PLC products update , Impedance Adapters 30/ 07 /2010 PREMO PLC products update 4 Inductive Coupling Units · Insulated , solution (nanocrystaline) · Low insertion loss (<3dB) for a wide frequency range (2-40MHz) 30/ 07


Original
PDF LoHz-12MHz) 85MHz-34MHz) 85MHz-27 85MHz) 0A/250V P-1240-002) P-0941-003) PLC coupling transformer PLC phase coupling high power FERRITE TRANSFORMER inductive p PREMO power FERRITE TRANSFORMER design SCHUKO DSASW0050120 Coexistence P-1240-013
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: $OFDWHO 0LFURHOHFWURQLFV 'DWD 6KHHW /,1 WUDQVFHLYHU 07 & 1RYHPEHU .H\ )HDWXUHV /,1 , ,QWHJUDWHG ILOWHU DQG K\VWHUHVLV IRU UHFHLYHU *HQHUDO 'HVFULSWLRQ 7KH VLQJOHZLUH WUDQVFHLYHU 07 & LV D , WKH SK\VLFDO EXV 7KH 07 & LV HVSHFLDOO\ VXLWDEOH WR GULYH WKH EXV OLQH LQ /,1 V\VWHPV LQ DXWRPRWLYH DQG , FRQVXPSWLRQ WKH 07 & RIIHUV D VWDQGE\ PRGH $ ZDNHXS FDXVHG E\ D PHVVDJH RQ WKH EXV VHWV WKH 5[' RXWSXW ORZ DQG , [LVW RQ WKH VDPH FKLS 7KH 07 & SURYLGHV DQ XOWUDVDIH VROXWLRQ WR WRGD\·V DXWRPRWLYH ,Q9HKLFOH 1HWZRUNLQJ


Original
PDF
9302

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF
2001 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . 95() 96(16( *1' 2003 California Micro Devices Corp. All rights reserved. 07 /18/03 , : 408.263.3214 L Fax: 408.263.7846 L www.calmicro.com 07 /18/03 &0 6SHFLILFDWLRQV $%62/87( 0$;,080 5$7,1 , 2003 California Micro Devices Corp. All rights reserved. 07 /18/03 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas , www.calmicro.com 07 /18/03 &0 3HUIRUPDQFH ,QIRUPDWLRQ FRQW¶G 7\SLFDO '& &KDUDFWHULVWLFV QRPLQDO FRQGLWLRQV , reserved. 07 /18/03 430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112 L Tel: 408.263.3214 L Fax


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 05,1* 'ULYHU 07 ,3 0RQLWRU '02 9 *1'' *1'$ 9 , $ 77,3 75,1* *1'$ 07 ,3 05,1* '02 5&/.2 5326 51(* ' $ 77,3 75,1* *1'$ 07 ,3 05,1* '02 5 , Description 515= 51(* 5326 5&/.2 '02 05,1* 07 ,3 *1'$ 75,1* 77,3 9''$ 7;/(9 7KLV SLQ JRHV KLJK IRU RQH , RI 5&/. Driver Monitor Output. ,I QR WUDQVPLWWHG $0, VLJQDO LV SUHVHQW RQ 07 ,3 DQG 05,1* IRU ± 7&/. , E\ PRQLWRULQJ WKH DFWLYLWLHV DW 07 ,3 DQG 05,1* ,I QR VLJQDO LV GHWHFWHG RQ WKHVH SLQV IRU 7&/. F


Original
PDF XRT7296
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: '*1' 0,1 0,1 0,1 0,1 08; 0,1 0,1 0,1 2( 3' &/. 0&7 / 0&7 / 0&7 / 0,1 , ): 0&7 / 0&7 / 0&7 / &/. '9 9#% $*1' /HDG 74)3 [ [ PP 5HY ;5' 3,1 '(6&5,37,21 3LQ 6\PERO '% 2): 2YHUIORZ 2XWSXW 0&7 / 08; 6HOHFW %LW 0&7 / 08; 6HOHFW %LW 0&7 / 08; 6HOHFW %LW &/. 'HVFULSWLRQ 'DWD 2XWSXW %LW 06 , ³$ ³$ '& /HDNDJH &XUUHQWV &/. 2( 3' 0&7 / 0&7 / 0&7 / ,QSXW &DSDFLWDQFH


Original
PDF
2001 - MIPS R7000

Abstract: V340HPC ADB 24 AF 239 R5000 mips RM7000
Text: 6LJQDOV 0'$7 $>@ ,2 = 'DWD 0'40>@ 2 = 'DWD 0DVN 0'(&&>@ ,2 = (UURU , *5281' 7 0'$7 $>@ - 0&$6 1 *5281' 7 0$>@ - 0'$7 $>@ 1 *5281' 7 0$>@ $ 6<6$'>@ & 6<6$'>@ ( *5281' - 0'$7 $>@ 1 *5281' 8 5(4$ $ , /567 ( 9&& . 6<6$'>@ 1 0'$7 $>@ 8 *17$ $ 6<6$'>@ & 6'$ ( 9&& . 6<6$'>@ 1 0'$7 $>@ 8 ,17$ $ 6<6$'>@ & ,2&>@ ( 9 9 . 3


Original
PDF DS-HC01-0101 64-bit R4000/R5000/R7000 RM7000TM 64-bit, 32-bit, MIPS R7000 V340HPC ADB 24 AF 239 R5000 mips RM7000
normal

Abstract: XRT7296
Text: &/. %=6+'% '6 676( 05,1* 'HFRGHU 'ULYHU 07 ,3 0RQLWRU 5 , '$ 7&/. 07 ,3 7&/. 07 ,3 9 ' 9 77,3 75,1* *1'' 05,1 , 2 2 2 2 2 05,1* , 07 ,3 , *1'$ 75,1* 2 77,3 2 , WKH LQYHUWHG YHUVLRQ RI 5&/. Driver Monitor Output. ,I QR WUDQVPLWWHG $0, VLJQDO LV SUHVHQW RQ 07 ,3 , ,VRODWLRQ 9ROWDJH GHWHFWV GULYHU IDLOXUH E\ PRQLWRULQJ WKH DFWLYLWLHV DW 07 ,3 3ULPDU\ ,QGXFWDQFH


Original
PDF XRT7296 normal XRT7296
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 07 ,3 DQG 05,1* 'LJLWDO $FFHVV DQG &URVVðFRQQHFW 6\VWHPV õ'$&6ô $YDLODEOH LQ ééðSLQ 3/&& DQG , (QDEOH /(1 6HOHFW 6HULDO :RUG 7R 7UDQVFHLYHU ì 'DWD 6OLFHUV 07 ,3 05,1* ')0 $/223 , *í ìæ ëä 75,1*ì '30ì 07 ,3ì 305.ì 7326ì 05,1*ì 57,3ì 7&/.ì 105 , .í ëì ëë ëê ëé ëè ëç ëæ ëå 7326í 07 ,3í 305.í ìå ìä ëí éé éê éë éì éí êä êå êæ êç êè êé $ , 'ì 79&&í ìí ëé 79&&ì 75,1*í ìì ëê 75,1*ì ëðåå 07 ,3ì '30ì 05,1*ì 57


Original
PDF
2013 - P7E30

Abstract: P10E35 P14-P20 P10E4 p7e2 V07E30P P20E23 P10E30 P7P40 P20P40
Text: Undercrimp Width Component Alignment 5mm 12.7 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 3.85 +/- 0.7 6.35 +/- 1.0 5.0 +/- 1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 7mm 12.7 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 3.85 +/- 0.7 6.35 +/- 1.0 5.0 +/-1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 MODEL SIZE 10mm 25.4 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 8.85 +/- 0.7 12.7 +/- 0.7 7 .5 +/- 1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 14mm 25.4 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 8.85 +/- 0.7 12.7 +/- 0.7 7 .5 +/- 1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 20mm 25.4 +/- 1.0 12.7 +


Original
PDF
2001 - CHN 849

Abstract: Ring Tone Generator 2306LV AK2306 AK2306LV
Text: 24pinVSOP 7.9 x 7.6 mm (0.5mm pin pitch) MS0093-E-01 1 2001/ 07 ASAHI KASEI [AK2306/LV , . 34 - PACKAGE INFORMATION. 36 MS0093-E-01 2 2001/ 07 , I/F SCLK DATA CSN 2001/ 07 ASAHI KASEI [AK2306/LV] PIN ASSIGNMENT VFTP1 VFTN1 , VSS VR0 LPC CSN DATA SCLK 2001/ 07 ASAHI KASEI [AK2306/LV] PIN CONDITION Pin , AK2306 are CMOS level. MS0093-E-01 5 2001/ 07 ASAHI KASEI [AK2306/LV] PIN FUNCTION Pin


Original
PDF AK2306/LV] AK2306/2306LV AK2306 -18dB 096MHz) MS0093-E-01 CHN 849 Ring Tone Generator 2306LV AK2306LV
2002 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . Specific Gravity 0.6 Wt. (lb) 3 0.6 3 0.6 1 0.7 0.7 1 ⁄4 ⁄4 ⁄4 1


Original
PDF LV-1102 LV-1101 LV-1102 LV-1101 LV-1201 LV-1100 LV1202 LV-1201: 50ange
2013 - P5P14

Abstract: P10E4
Text: Feed Hole Center to Pitch 3.85 +/- 0.7 3.85 +/- 0.7 8.85 +/- 0.7 8.85 +/- 0.7 8.85 +/- 0.7 P2 Hole Center to Component Center 6.35 +/- 1.0 6.35 +/- 1.0 12.7 +/- 0.7 12.7 +/- 0.7 12.7 +/- 0.7 F Lead to Lead Distance 5.0 +/- 1.0 5.0 +/-1.0 7 +/- 1.0 .5 , /- 0.2 4.0 +/- 0.2 t Total Tape Thickness 0.7 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 U Undercrimp Width 8.0 Max 8.0 Max 8.0 Max 8.0 Max 8.0


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: s, R ch=no signal Lch=no signal, R ch = lV rm s 0.7 % 0.03 Lch=no signal, R ch = lV rm , *5 : When Vbyp=0 V, current flowing from bypass pin (pin 2) dB 1 0.7 Bypass pin voltage (H , resistance Input voltage amplitude (1) 1 1.4 0.5 0.7 V rm s Input voltage amplitude(2 , (L) ^:6 % 0.3 % 2.1 Bypass pin voltage (L) V rm s 1.0 V 0.7 V 350 , 0.7 V rm s 0.4 1 % % 0.4 -1.5 2.1 -10 -30 -30 -30 -30 0.8 75 20 0 150


OCR Scan
PDF MM1326 MM1354, MM1369)
1999 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 676( 5&/.2 05,1* 'ULYHU 07 ,3 0RQLWRU '02 9 *1 , $ ' 77,3 75,1* *1'$ 07 ,3 05,1* '02 5&/.2 5326 51(* ' $ 77,3 75,1* *1'$ 07 ,3 05,1* '02 , = 51(* 5326 5&/.2 '02 05,1* 07 ,3 *1'$ 75,1* 77,3 9$ 7;/(9 ,&7 53'$7$ 51'$7$ FRUUHVSRQGLQJ WR WKH , 07 ,3 DQG 05,1* IRU 7&/. FORFN SHULRGV '02 JRHV KLJK XQWLO WKH QH[W $0, VLJQDO LV GHWHFWHG 0RQLWRU , ,1* DV LQSXW WKH GULYHU PRQLWRU GHWHFWV GULYHU IDLOXUH E\ PRQLWRULQJ WKH DFWLYLWLHV DW 07 ,3 DQG 05,1


Original
PDF
2004 - AK2306LVM

Abstract: AK2306VM MS-009
Text: mm (0.65mm pin pitch) 07 > 1 2012/01 ASAHI KASEI [AK2306/LV] CONTENTS , . 36 07 > 2 2012/01 ASAHI KASEI [AK2306/LV] BLOCK DIAGRAM GST0 VFTP0 , 07 > 3 2012/01 ASAHI KASEI [AK2306/LV] PIN ASSIGNMENT VFTP1 VFTN1 GST1 GSR1 VFR1 , VREF VFTP0 VFTN0 GST0 GSR0 VFR0 VSS VR0 LPC CSN DATA SCLK 07 > 4 2012/01 ASAHI , and AK2306LV,and the input level of AK2306LV are CMOS level. 07 > 5 2012/01


Original
PDF AK2306/LV] AK2306/2306LV AK2306 16Hz/20Hz 128k-4096kHz) AK2306LV MS0093-E-07> AK2306LVM AK2306VM MS-009
1998 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: /RJLF 9' $OO $QDORJ )XQFWLRQV %&ON $/ 07 9$ =6 /3 7%& 2XWSXW 'ULYHUV $QG /RJLF *1' *1 , /26 /2& +'%71'$7$ 9,251'$7$ 5&ON 5'$7$53'$7$ 7&ON 7'$7$73'$7$ /3 /3 /3 $/ 07 5%& 7%& 7 5 6' *1'$ 9 /26 /2& +'%71'$7$ 9,251'$7$ 5&ON 5'$7$53'$7$ 7&ON 7'$7$73'$7$ /3 /3 /3 $/ 07 5%& 7 , 6\PERO /3 7\SH , , , , , , , $/ 07 5%& 7%& %&ON 65'5 )/0 1& *1'' 5 9' 7 , GHYLFHV DUH SURYLGHG RQ WKH IROORZLQJ LQSXW OHDGV /3 /3 /3 DQG $/ 07 ,QWHUQDO SXOOGRZQ GHYLFHV DUH SURYLGHG


Original
PDF
1998 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: / 07 9$ 2XWSXW 'ULYHUV $QG /RJLF 9' )LJXUH 'LJLWDO %ORFN 'LDJUDP 5HY 2XWSXW , /3 $/ 07 5%& 7%& 7 /26 5 , 7'$7$73'$7$ 5 /3 *1'' /3 1& /3 $/ 07 )/0 65'5 5%& %&ON 7%& /HDG 3',3 µ , '(6&5,37,21 &217·' 3LQ 6\PERO /3 7\SH , $/ 07 , 5 , GLJLWDO LQSXW OHDGV ,QWHUQDO SXOOXS GHYLFHV DUH SURYLGHG RQ WKH IROORZLQJ LQSXW OHDGV /3 /3 /3 DQG $/ 07


Original
PDF
1307C

Abstract: No abstract text available
Text: EFFICIEN CY P a rt N u m ber 5 50 - 02 07 550- 03 07 55 0- 04 07 550-XX07 lv m cd 3.2 3.2 2.0 C o , ESISTO R Part N um ber 550-0507 5 50 - 06 07 5 50 - 07 07 550 -0 80 7 C o lo r Re d, 5V Red . 12V , LED Data sheet 5RD-XXXX LOW C U R R EN T, 2mA Part N um ber 550 -11 07 5 50 - 12 07 55 0- 13 07 C o lo r Re d Yellow Green W avelen gth nm 635 583 565 lv m cd 2.0 1.8 18 Vf V olts , she et 5BD-XXXX S U P E R BRIGHT, D IFFU SED Part N um ber 550 -5 10 7 550 5207 55 0- 53 07 C


OCR Scan
PDF
2013 - P20E40

Abstract: P10E30 P7E17 p7e2 P14E40 P20E23
Text: 12.7 +/- 0.2 3.85 +/- 0.7 6.35 +/- 1.0 5.0 +/- 1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 0.5 Max 18.0 +2.0 / -0.0 16.0 +/- 0.5 29.0 Max 4.0 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 8.0 Max 3° Max 7mm 12.7 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 3.85 +/- 0.7 6.35 +/- 1.0 5.0 +/-1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 0.5 Max 18.0 +2.0 / -0.0 16.0 +/- 0.5 32.0 Max 4.0 +/- 0.2 0.7 +/- 0.2 8.0 Max 3º Max MODEL SIZE 10mm 25.4 +/- 1.0 12.7 +/- 0.2 8.85 +/- 0.7 12.7 +/- 0.7 7 .5 +/- 1.0 2.0 Max 18.0 +1.0 / -0.5 12.0 +/- 0.3 0.5 Max 18.0


Original
PDF
rz2s

Abstract: 5wkd
Text: &6HH)LJXUH$ )RU GXDO VXSSO\ GHYLFHV WKH UHVSHFWLYH 07 ) YDOXHV DUZ KRXUV DQG ; KRXUV VHH)LJ% 07 )YV7FDVH 6LQJOH6XSSO\'HYLFHV 07 )KUV 7FDVH & )LJXUH$ $7$$33 07 )YV7FDVH 'XDO6XSSO\'HYLFHV 07 )KUV 7FDVH & )LJXUH% (6'35


Original
PDF
Supplyframe Tracking Pixel