The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
LS8-CLN Panduit Corp LS8/LS8E CLEANING KIT
T050X000VPC-BK Panduit Corp Continuous Wire Marker Tape Cassette; External Height:0.5; Label Material:Vinyl; Color:White; For Use With:PanTher LS8 Hand-Held Thermal Printer
T100X000VPC-BK Panduit Corp Continuous Wire Marker Tape Cassette; External Height:1; Label Material:Vinyl; Color:White; For Use With:PanTher LS8 Hand-Held Thermal Printer
S100X125VAC Panduit Corp Self Laminating Cable ID Markers; External Height:1.25; External Width:1; Label Material:Vinyl; Background Color:White; For Use With:PanTher LS8 Hand-Held Thermal Printer, 12-10 AWG Wires; Pack Quantity:225; Print-On Area:0.38
S100X150VAC Panduit Corp Self Laminating Cable ID Markers; External Height:1.5; External Width:1; Label Material:Vinyl; Background Color:White; For Use With:PanTher LS8 Hand-Held Thermal Printer, Cat 5e/Cat 6 Cables; Pack Quantity:200; Print-On Area:0.5
S100X225VAC Panduit Corp Self Laminating Cable ID Markers; External Height:2.25; External Width:1; Label Material:Vinyl; Background Color:White; For Use With:PanTher LS8 Hand-Held Thermal Printer, 8-4 AWG Wires; Pack Quantity:125; Print-On Area:0.75

LS8-XBL1-01-N2 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2009 - LS8-UHR1-01-N2

Abstract:
Text: -N1 LS8-PWN1- 01 -N1 LS8-UHR1- 01-N2 LS8-XBL1-01-N2 LU6-FBL1-03-N5 LU6-FPG1-03-N5 LU6-FWH1-03- N2 LU6-FWH1 , -N1 LK3-PSO1- 01 -N1 LK3-PWN1- 01 -N1 LM1-FWR1- 01-N2 LM1-NNN1- 01 LM1-NNN1- 01 -N1 LM1-NRR1- 01 -N1 LM1-PBG1 , -N1 LM1-THR1-03 LM1-THR1-03-P LM1-THR4-0B-N1 LM1-TPP1- 01 LM1-TRO1-C1 LM1-TYL1-03-P LM3-FBL1- 01-N2 LM3-FPG1- 01-N2 LM3-PPG1- 01 -N1 LM6-PBL1-03-N1 LM6-PPG1-03-N1 LM6-THR1-03-N1 LMV-CKK2- 01 -N5 LMV-CLL2- 01-N2 , -N1 LS1-TYL1- 01 LS6-FWH1- 01-N2 LS8-BHR1- 01-N2 LS8-BYL1- 01-N2 Subject to change without notice


Original
PDF CLD-EL08 CLD-EL08 LC303MHR1-25Q LC303PBL1-30P LC303PBL1-30Q LC303PYL1-25Q LC307NHR1-30Q LC307NYL1-30Q LC307PBL1-15Q LC307PBL1-30Q LS8-UHR1-01-N2 LM1-THR4 LU6-UFF2-01 CREE LV1 LS8-XBL1-01-N2 LS8-FWH1-01-N2 LC503TBG2-30Q LC503TBG1-15P LU6-UFF2 LC307PBL1-15Q
2009 - LV1-UEE2-0B-N5

Abstract:
Text: -70G-A3 LO5SMEBL4-B0G-A3 LP377EBL1-70G-01 LM1-EBL1- 01 -N1 LM1-EBL1- 01-N2 LM1-EBL1-11- N2 LP6-EBL1-03-T2 LM6-UEE1- 01-N2 LM6-UEE2- 01-N2 LM6-UEE2-0B- N2 LMV-UEE2- 01-N2 LP6-UEE2- 01-N2 LP6-UEE2- 01 -T2 LP6-UEE2-0B- N2 LP6-UEE2-0B-T2 LU6-UEE2- 01-N2 LU6-UEE2-0B- N2 LV1-UEE2- 01-N2 LV1-UEE2-0B- N2 LV1-UEE2-0B-N5 LVB-UEE2- 01-N2 Green White LC503EWH1-15Q-A0 LM1-EWH1- 01 -N3 LM1-EWN1- 01-N2 LM1-EWN1-11- N2 LM1-EWN1-11-N2-NS LM3-EWN1- 01 -N1 LM6-EWN1-03-N3 LP6-EWH1-03-T3 LP6-EWN1-03-N3 LS6-EWH1- 01-N2 0 CLD-EL06.00 EOL Notice


Original
PDF CLD-EL06 LO494EBL4-B0G-A3 LO566EBL3-70G-A3 LO566EBL3-70H-A3 LO566EBL4-70G-A3 LP377EBL1-70G-01 LM1-EBL1-01-N1 LM1-EBL1-01-N2 LM1-EBL1-11-N2 LP6-EBL1-03-T2 LV1-UEE2-0B-N5 CLP6C LP6-UEE2-01-N2 CLM1C-WKW smd transistor n2 LP6-UEE2-01-T2 CLA1A-WKW cree cree led CREE LV1
RD15UJ

Abstract:
Text: ZZ2 IRA 4.81 5.36 N1 4.81 5.05 N2 4.95 5.20 5.10 5.36 5.26 5.91 N1 5.26 5.54 N2 5.44 5.73 5.63 5.91 5.81 6.53 N1 5.81 6.11 N2 6.01 6.32 6.21 6.53 6.41 7.14 N1 6.41 6.74 N2 6.60 6.94 6.80 7.14 N 7.00 7.83 N1 7.00 7.35 N2 7.21 7.60 N3 7.46 7.83 N 7.69 8.61 N1 7.69 8.08 N2 7.94 8.34 N3 8.20 8.61 N 8.47


Original
PDF 7UJRD39UJ 7UJRD39UJ150 RD15UJ RD39UJ RD20UJ RD18UJ RD16UJ n2 diode RD13UJ RD12UJ RD11UJ RD10UJ
2009 - CLM1C-WKW

Abstract:
Text: -30P LC503UHR2-30Q LC535XWH1-B0Q LM1-BHR1- 01 -N1 LM1-BHR1-11-N1 LM1-BYL1- 01 -N1 LM1-BYL1-11-N1 LM1-FBL1- 01-N2 LM1-FPG1- 01-N2 LM1-FWH1- 01-N2 LM1-FWH1-11- N2 LM1-KWH1- 01-N2 LM1-NHR1- 01 -N1 LM1-NYL1- 01 -N1 LM1-PPG1 , -11-N1 LM2-THR1-F1-N1 LM2-UHR1-F1-N1 LM2-UHR1-F1-P1 LM3-BHR1- 01 -N1 LM3-BYL1- 01 -N1 LM3-FWH1- 01-N2 LM3-FWR1- 01-N2 , -03-T2 LP6-PPP1-0B-T1 LP6-PWH1-03-T1 LP6-PWN1-03-T1 LP6-UFF2-0B-T1 LP6-UFF2-0B-T2 LV1-FWH1- 01-N2 LV1-FWR1- 01-N2 , -30Q C503B-RCN LM3-BYL1- 01 -N1 CLM3C-AKW LC503PPG1-15P-A3 C503B-GAS LM3-FWH1- 01-N2 CLM3C-WKW


Original
PDF CLD-EL07 CLD-EL07 LC503NHR1-30Q LC503NYL1-30Q LC503PBL1-15P-A3 LC503PBL1-30P-A3 LC503PHR1-15P-A LC503PHR1-15Q-A LC503PHR1-30Q LC503PPG1-15P-A3 CLM1C-WKW CLP6C-FKB CLA1A-WKW LM3-FWH1-01-N2 LM3-UHR1-01-N1 CLA1A-MKW CLM4B-RKW C5SMFGJ LM1-UHR1-11-N1 CREE LV1
n2 Diode Zener

Abstract:
Text: VZV1 ZZ2 IRA 4.81 5.36 N1 4.81 5.05 N2 4.95 5.20 5.10 5.36 5.26 5.91 N1 5.26 5.54 N2 5.44 5.73 5.63 5.91 5.81 6.53 N1 5.81 6.11 N2 6.01 6.32 6.21 6.53 6.41 7.14 N1 6.41 6.74 N2 6.60 6.94 6.80 7.14 N 7.00 7.83 N1 7.00 7.35 N2 7.21 7.60 N3 7.46 7.83 N 7.69 8.61 N1 7.69 8.08 N2 7.94 8.34 N3 8.20 8.61 N


Original
PDF 7UJRD39UJ 7UJRD39UJ150 D13938JJ3V0DS00 SC-7540A n2 Diode Zener RD16UJ RD20UJ RD18UJ RD15UJ RD13UJ RD12UJ RD11UJ RD10UJ RD39UJ
d 1691- y

Abstract:
Text: 0.5 0.5 6.0 RD 10UJ N2 N3 N N1 N2 N3 N N1 0.5 60 0.5 0.1 7.0 RD 11UJ 0.5 60 0.5 0.1 8.0 RD 12UJ N2 N3 N N1 N2 N3 0.5 0.5 0-1 9.0 RD 13U J , Type C la s s N um ber M IN . N N1 R D 4 .7 U J N2 N3 N 4.39 4.39 4.52 4.66 4.81 4.81 4.95 5.10 5.26 , .1 U J m N3 N ni 0.5 500 0.5 2 1.5 R D 5 .6 U J N2 N3 N N1 0.5 200 0.5 2.5 R D 6 .2 U J N2 N3 N N1 0.5 100 0.5 3.0 R D 6 .8 U J N2 N3 N N1 0.5


OCR Scan
PDF RD39UJ R039UJ IE1-1209) d 1691- y
2001 - N7 thermistor

Abstract:
Text: ohm less than 1.3 0.5dB(@20C, no load) N1 0.0119dB/dB*C N1N8 ex : 6dB N2 0.0088dB/dB*C N3 , (C) 80 100 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 55.0 54.0 53.0 52.0 impedance () 51.0 50.0 49.0 48.0 47.0 46.0 45.0 -40 -20 0 20 60 40 temperature (C) 80 100 80 100 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 52.5 52.0 51.5 impedance () 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 47.5 -40 -20 0 20 60 40 temperature (C) 2dB impedance N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 80 100 1dB impedance N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 3dB attenuation 4.50 Amount


Original
PDF PBX1632S PXV1220S PBV1632S PBV1632S-4dB-N4 20pcs) PBV1632S-6dB-N4 N7 thermistor 20/shicoh n7
1999 - NEC B 536

Abstract:
Text: N2 21.09 22.15 21.76 22.42 0.5 80 0.5 0.1 12 0.5 80 0.5 0.1 , N1 4.39 4.62 N2 4.52 4.76 4.66 4.81 N1 4.81 5.05 N2 4.95 5.20 5.10 5.26 N1 5.26 5.54 N2 5.44 5.73 5.63 5.81 N1 5.81 6.11 N2 6.01 6.32 6.21 6.41 N1 6.41 6.74 N2 6.60 6.94 6.80 7.00 N1 7.00 7.35 N2 7.21 7.60 7.46 7.69 500 0.5 2 1.5 0.5 200 0.5 1 2.5


Original
PDF RD39UJ RD39UJ NEC B 536 RD16UJ RD18UJ RD15UJ RD13UJ RD12UJ RD11UJ RD10UJ zener 3683
MF-0.5

Abstract:
Text: : Ïîñòîÿííûå ìåòàëëîïë¸íî÷íûå ðåçèñòîðû MF (àíàëîã ÌËÒ, Ñ2 -23, Ñ2 -33, Ñ2 -36) 560ÊÎì±5% 4-ïîëîñíûé êîä , Ê 100 Ê 1Ì 10 Ì 0.1 0.01 ±1% ±2% Ìåòàëëîïë¸íî÷íûå ðåçèñòîðû òèïà MF èìåþò ïîâûøåííóþ , 0.1 %,0.25%,0.5%,1% Öåíû Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå Öåíà ìåëêîîïòîâàÿ MF-0,125 1% . ÌËÒ, Ñ2 -23, Ñ2 -33 . MF-0,125 5% . ÌËÒ, Ñ2 -23, Ñ2 -33 . MF-0,25 5% . ÌËÒ, Ñ2 -23, Ñ2 -33 . MF-0,5 5% . ÌËÒ


Original
PDF
1999 - bsh 13 - n1

Abstract:
Text: tDATAVALID N+1 Fig 5.3 Output Data Timing N+2 N+3 15 Revision 0.1 Jan. 1999 EUREKA MCLK , SY N C SC LK 1 Revision 0.1 Jan. 1999 /E O C /C S /R D EUREKA EK9850 Block , TIME OPT SYNC MCLK/ADCLK AGND AGND DGND DGND(I/O) 2 Revision 0.1 Jan. 1999 EUREKA , should be bypassed to AGND with a 0.1 µF monolithic capacitor. Reference voltage output is equal to 2 times REF IN. It should be bypassed to AGND with a 0.1 µF monolithic capacitor. Reference voltage output


Original
PDF 42-Bit 14-bit EK9850 EK9850 LM4041-1 2J-15 bsh 13 - n1 bbl3 high speed CCD sensor
2013 - Not Available

Abstract:
Text: , N=2 ) Rev. 0.1 27 AN800 3.7.2. Spectral Mask, Antenna power=10 mW, Freq. Band=922.4 to , : Figure 23. Spectral Mask (DR=200 kbps Dev=100 kHz, 10 mW, 922.4 to 928.0 MHz, N=2 ) 30 Rev. 0.1 , ®ï€ Measured: Figure 26. Spectral Mask (DR=100 kbps Dev= 50kHz, 10 mW, 920.6 to 922.2 MHz, N=2 ) Rev. 0.1 , . Spectral Mask (DR=150 kbps Dev=75 kHz, 10 mW, 920.6 to 922.2 MHz, N=2 ) 34 Rev. 0.1 AN800 In order , =200 kbps Dev=100 kHz, 10 mW, 920.6 to 922.2 MHz, N=2 ) Rev. 0.1 35 AN800 3.7.4. ACP, Antenna power


Original
PDF AN800 Si4455 STDT108 Si4455-B1 4455-PCE10D915M 4455-PCE13D915M
MLB-201209-0300P-N2

Abstract:
Text: 100505(0402)SIZE Part Number MLB-10 0 5 0 5-00 1 0P- N2 Impedance ( O at 100 MHz 10 ± 25% ) R dc (& , Number MLB-16 0 8 0 8 -0 0 1 0P-N1 M LB-160808-0025P-N1 M LB-160808-0030P-N1 M LB-160808-0060P- N2 MLB-16 0 8 0 8 -0 1 20P- N2 MLB-16 0 8 0 8-01 50P- N2 M LB-160808-0220P- N2 M LB-160808-0300P- N2 M LB-160808-0470P- N2 M LB-160808-0600P- N2 Impedance (O ) at 100 MHz 10 ± 25% 25 ± 2 5 % 30 ± 2 5 % 60 ± 2 5 % 120 ± 2 5 % , 1 0P-N1 M LB-201209-0020P-N1 M LB-201209-0030P-N1 M LB-201209-0060P- N2 M LB-201209-0080P- N2 M LB


OCR Scan
PDF LB-321611-0030P-N1 MLB-321611-0050P-N1 LB-321611-0080P-N1 LB-321611 -0120P-N1 MLB-321611-0300P-N1 LB-321611-0600P-N1 LB-451616-0050P-N1 MLB-451616-0060P-N1 LB-451616-0075P-N1 MLB-201209-0300P-N2 MLB-160808-0600P-N2 MLB-160808-0025P-N1 LB-201209-0010P-N1 MLB321611-0050P-N1 MLB-160808-0300P-N2 MLB-160808-0150P-N2 LB 1806 mlb p-series
lcd tv inverter schematic

Abstract:
Text: 0.3 7 21.0 Max. 11.9 ± 0.15 N2 N1 2 9 1 8 5 8 2.5 ± 0.1 0.1 Typ. SEH1936- 01 FEC XXXX 9 Turn Ratio: N1 : N2 = 1 : 120 C. Electrical Data: Winding Start Finish L (@ 50KHz,1.0V) Lk(@ 50KHz,1.0V) DCR (@25°C) N1 N2 4 6 2 7 33.5 uH ± 15 , Transformer-SEH1936- 01 A. Electrical specification: Part No. SEH1936- 01 Marking SEH1936- 01 Suitable , Item Spec. N 1 & N2 to Core N1 to N2 N 1 to N2 & N1, N2 to Core 1600 VAC / 1 Minute 1200


Original
PDF Transformer--SEH1936-01 SEH1936-01 40KHz 200KHz 1800Vrms 50KHz SIH1936-01 lcd tv inverter schematic ccfl inverter schematic lcd inverter schematic ccfl inverter schematic frontier lcd inverter ccfl transformer inverter transformer ccfl lcd inverter schematic schematic lcd inverter ccfl inverter tv schematics
ccfl inverter schematic

Abstract:
Text: 0.1 1 7 N2 2 2.0±0.5 9 6 4 7 Turn Ratio: N1 : N2 = 1 : 85.7 6 C , Transformer-SIH1005- 01 A. Electrical specification: Part No. Marking Suitable Frequency Max. Open Voltage Max. Lamp Watt. Efficiency SIH1005- 01 SIH1005- 01 40KHz~200KHz 1600Vrms 3.5W 80% B. Schematics and Mechanical dimensions: (Unit: mm) 33.0 Max. 8.1± 0.1 6.1± 0.1 7.5± 0.1 , N2 4 6 2 7 65 uH ± 15 % 450 mH ± 15 % 158 mH ±10% 0.280 Max. 1350 Max. D


Original
PDF Transformer--SIH1005-01 SIH1005-01 40KHz 200KHz 1600Vrms 50KHz ccfl inverter schematic ccfl inverter schematic frontier ccfl transformer 7N22 Transformer-SIH1005-01 transformer turn ratio 15 marking n2 inverter transformer 6 ccfl inverter ccfl inverter
2011 - VARIABLE ATTENUATOR, dc TO 3gHZ

Abstract:
Text: N1, N2 , N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 ATV 0805 C = 3 GHz Thin Film Technology Corp. / 1980 , . Tape and Reel Dimensions: Symbol A B W F E T Dimensions (mm) 1.45 ± 0.1 2.3 ± 0.1 8.0 ± 0.1 3.5 ±0.05 1.75 ± 0.1 1.3 ±0.2 Symbol P0 P1 P2 D0 D1 t Dimensions (mm) 4.0 ± 0.1 4.0 ± 0.1 2.0 ±0.05 1.5 + 0.1 /-0 1.0 +0.2/-0 0.25 ±0.05 Thin Film Technology Corp. / 1980 Commerce Drive, North Mankato, MN , 1.3 1.3 1.3 4dB N1 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 N1 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 5dB N2 1.3 1.3 1.3 1.3


Original
PDF AT02M750 ATV0805C ATV0805C-9dB ATV0805C-10dB VARIABLE ATTENUATOR, dc TO 3gHZ
tl 8709 p

Abstract:
Text: ROM 8 vectored prioritised interrupt levels Low voltage operating range 01 /96 D Low power , Interrupt inputs On-chip peripheral modules 94 8711 Figure 1. MARC4 core 2 01 /96 MARC4 , addressed with the Expression Stack Pointer (SP). All 01 /96 arithmetic, I/O and memory reference , registers SP, RP, X and Y. This registers allow the access to any of the 256 RAM nibbles. 01 /96 , compiler variable S0 (" >SP S0 ") to 01 /96 allocate the start address of the Expression Stack area


Original
PDF
2001 - 1J04

Abstract:
Text: 1210 1210 1806 1806 1806 1806 1806 1812 1812 Part Number BMB-1J-0030A- N2 BMB-1J-0040A- N2 BMB-1J-0060A- N2 BMB-1J-0080A- N2 BMB-1J-0100A- N2 BMB-1J-0120A- N2 BMB-1J-0180A- N2 BMB-1J-0220A- N2 BMB-1J-0240A- N2 BMB-1J-0300A- N2 BMB-1J-0450A- N2 BMB-1J-0600A-N1 BMB-1J-0600A- N2 BMB-2A-0010A-N1 BMB-2A-0011A- N2 BMB-2A-0017A- N2 BMB-2A-0030A-N1 BMB-2A-0080A-N4 BMB-2A-0120A-N1 BMB-2A-0120A-N4 BMB-2A-0150A-N1 BMB-2A-0220A-N4 BMB-2A-0300A-N1 BMB-2A-0400A- N2 BMB-2A-0600A-N1 BMB-2A-0600A-N4 BMB-2A-1000A-N4 BMB-2A-1200A-N4 BMB-2A-1500A-N4 BMB-2B-0026A-N1 BMB-2B-0031A- N2


Original
PDF
1997 - DSUB111

Abstract:
Text: 16 End Pin 1.3 5.5 0.1 Center Pin 0.7 2.5 0.1 Center Pin 0.8 4.85 , D1 DSBSS002 REPI 2.83 REXT 17.4 N2 Q1 PNN01A Q2 PNN01B D1 DSUBN01 D1 DSBTS002 TC = .445M, 2.78U N2 N3 N2 N1 N4 FLD003 D2 DIOD003 RSEXT 43.3 D1 DSUBD003 N2 TC = .445M, 2.78U Figure 8. Subcircuits ECLinPS and ECLinPS Lite DL140 - Rev 3 7 , 22.6 FLS101 DS1 WS101 D1 DSUBS106 REXT 19.25 N2 N2 N2 TC = 4.45E­4, 2.78E­6


Original
PDF AN1598 MECL10KH AN1598/D DL140 DSUB111 H124 PNT02 H124-H125 H352 designing with mecl 10,000 AN1598 XR2444 H351 npn TTL LOGIC pspice model
C2516

Abstract:
Text: 2.0 ­0 1.8 ­0 +0 2.7 ­ 0.1 6.5±0.25 Dimensions in mm AL-value (nH/ N2 , / 20100301 / j131.fm (2/6) P5.8/3.3 +0 +0 2.5 ­ 0.1 5.8 ­0.15 4.5 ­ 0 90° 1.4 ­ 0 + 0.1 IEC Publication 62317-2 +0.2 2.2 ­0 +0 + 0.1 0.95 ­0 3.3 ­ 0.1 Dimensions in mm AL-value (nH/ N2 ) H5AP5.8/3.3Z-52S H5C2P5.8/3.3Z-52S 870±25% 2660 min , 5.57 4.31 0.5 P7/4 +0 3.0 ­ 0.1 +0 7.35 ­0.2 5.8 ­0 90° 1.6 ­0 +0.15 IEC


Original
PDF 2002/95/EC 3Z-52S 08mm2UEW100Ts70TsH5C2 Acw02-01 P30/19 C2516 H5AP30/19Z-52H H5C2P30/19Z-52H PC40P30/19Z-52H P3019 P14/8 1117 3.3 ACW 98 8a100 j131 7A100 P26/16 5Z-52H
1998 - rd4.7sl

Abstract:
Text: 0.5 60 0.5 0.5 5.0 0.5 60 0.5 0.5 6.0 0.5 60 0.5 0.1 7.0 0.5 60 0.5 0.1 8.0 5.73 5.63 5.91 N 5.81 6.53 5.81 6.11 N2 , ) MAX. VR (V) N 11.28 12.52 0.5 80 0.5 0.1 9.0 N1 11.28 11.83 N2 , 5.36 0.5 500 0.5 2 1.5 N1 4.81 5.05 N2 4.95 5.20 N3 RD5.6SL MAX. N2 RD5.1SL Iz (mA) N1 RD4.7SL MAX. 5.10 5.36 0.5 200 0.5 1 2.5


Original
PDF RD39SL RD39SL rd4.7sl RD30SLN RD20SL RD18SLN RD18SL RD16SL RD15SL RD13SL RD12SL RD6.8SL
2003 - H124

Abstract:
Text: 5.5 0.1 Center Pin 0.7 2.5 0.1 Center Pin 0.8 4.85 0.036 End Pin 2.76 , .445M, 2.78U REPI 3.32 REXT 21.5 D1 DSBSS002 N2 REPI 2.83 REXT 17.4 N1 RT 40.4 DS1 FPN01 N2 Q1 PNN01A Q2 PNN01B D1 DSBTS002 TC = .445M, 2.78U N2 N1 FLD003 D2 DIOD003 RSEXT 43.3 D1 DSUBD003 N2 TC = .445M, 2.78U Figure 8. Subcircuits http , DS1 WS106 D1 DSUBS107 REXT 22.6 FLS101 D1 DSUBS106 REXT 19.25 N2 DS1 WS101


Original
PDF AN1598/D H124 DSUB111 RB1010 M33 TRANSISTOR ws106 T08I3 H124-H125 DIOD003 H125
DIP28H

Abstract:
Text: 1.0 H VPDH IOH=-100µA VREG-0.2 VREG- 0.1 L VPDL IOL=100µA IPD , V 0.1 V 0.2 V -0.6 mA 1.5 mA 0.1 0.4 V 10 µA 6 mA , unit N2 H VIH( N2 ) 4.0 VREG V M VIM( N2 ) 2.0 3.0 V L VIL( N2 ) 0 1.0 V VIO( N2 ) 2.2 2.5 2.8 V H IIH( N2 ) VN2=VREG 200 270 µA L IIL( N2 ) VN2=0V -270 µA -200 S/S H VIH(SS) 3.5 VREG V L VIL(SS) 0


Original
PDF N5625B LB1872 600dpi) N1502 O1597 B8-3426 B8-2843 DIP28H LB1872 LDFG VREG-30
2009 - transistor WTs smd

Abstract:
Text: -N1 LM1-PRG1- 01-N2 LM1-PRG1-0B- N2 LM1-PWN1- 01 -N1 LM1-THR1- 01 -N1 LM1-THR1-11-N1 LM2-TYL1-F1-N1 LM3-EWH1- 01-N2 LM3-FWH1- 01 -N5 LM3-FWR1- 01 -N5 LM3-KWH1- 01-N2 LM3-PBL1- 01 -N1 LM3-PWN1- 01 -N1 LM6-PBL1-3B-N1 LM6-PPG1 , -3B-N1 CLM6T-RKB LM1-KWH1- 01 -N5 CLM1C-WKW LN6-FWH1-06- N2 CLN6A-WKW LM1-PBL1- 01 -N1 CLM1S-BKW LN6-FWR1-06- N2 CLN6A-MKW LM1-PPG1- 01 -N1 CLM1S-GKW LP6-FWH1-03-T5 CLP6B-WKW LM1-PPP1- 01 -N1 CLPPA-FKB LP6-FWR1-03-T5 CLP6B-MKW LM1-PRG1- 01-N2 CLM4S-DKW LP6-PPP1- 01 -N1 CLP6S-FKW


Original
PDF CLD-PC09 LC374TWN1-25P-A1 LC374TWN1-25Q-A1 LC374TWN1-35P-A1 LC374TWN1-35Q-A1 LC374TWN1-65P-A1 LC374TWN1-65Q-A1 LC503FBL1-15P-A3 LC503FBL1-15Q-A3 LC503FBL1-30P-A3 transistor WTs smd LP377MHR1-60G CLM1C-WKW LC503FPG1-15P-A3 02N5 LC503KWH1-15Q C543A-WMN CREE LV1 CLA1A-WKW LC374TWN1-25Q-A1
Not Available

Abstract:
Text: surface. A 1.45 ± 0.1 P0 4.0 ± 0.1 B 2.3 ± 0.1 P1 4.0 ± 0.1 W 8.0 ± 0.1 P2 2.0 ±0.05 F 3.5 ±0.05 D0 1.5 + 0.1 /-0 E 1.75 ± 0.1 D1 1.0 +0.2/-0 T , 8dB 9dB N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 -40°C 1.6 1.6 1.3 2.0 1.5 , 1.5 1.3 1.4 1.3 -5°C 1.4 0°C N2 N1 10dB N1 N2 N1 N2 1.3 , -20 N1 -10 N2 0 10 N3 20 30 40 Temperature (襖) N4 N5 50 N6 60


Original
PDF AT02M750 ATV0805C AGC13 ATV0805C-10dB
2007 - LS8-PPG1-01-N1

Abstract:
Text: Viewing Angle min SMD Top View Package: PLCC2 LM1-XXX- 01 LM1-THR1- 01 -N1 LM1-UHR1- 01 -N1 LM1-EPG1- 01-N2 LM1-PPG1- 01 -N1 LM1-EBL1- 01-N2 LM1-PBL1- 01 -N1 LM1-PBG1- 01 -N1 LM1-TYL1- 01 -N1 LM1-UYL1- 01 -N1 LM1-EWN1- 01-N2 , *2.8 Green Blue Red LV1 LV1-UEE2- 01-N2 3.2*2.8 Green Blue Red LVB-UEE2- 01-N2 3.2*2.8 Green Blue Red LM6 Release Soon LP6 LM6-UEE2- 01-N2 3.3*3.5 Green Blue Red LP6-UEE2-0B- N2 6.0*5.0 Green Blue Red LP6-PPP1- 01 -N1 6.0*5.0 Green Blue LP6-NPP1- 01 -N1 2


Original
PDF LM1-XXX-01) LM1-XXX11) LM1-XXX-03) LS8-PPG1-01-N1 27x20 LP6-UEE LS8-PWN1-01-N1 LV1-UEE2-01-N2 n1 smd plcc6 rgb smd
Supplyframe Tracking Pixel