The Datasheet Archive

LGY1.5-WH/VI Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2000 - Xentek isolation

Abstract: isolation transformer 750 kVA isolation transformer 50 kVA Xentek power 5 kva Xentek 800 kva power transformer powerguard EIT500-11 ISOLATION TRANSFORMERS 4K-21
Text: 0.25 to 5 kVA) for over a decade. The advanced design of the Y-Series provides exceptional noise , voltage ±15% (0.75 ­ 2.5 kVA) ±10% (250 ­ 500 VA); 50 ­ 60 Hz Nominal voltage ±15% (1 ­ 5 kVA) ±10% (250 ­ , Nominal voltage can be adjusted to ± 5 % for sites that experience over or under voltage conditions (Three-Phase Units) 3% or less from no load to full load at 1.0 power factor .25, . 5 , .75, 1, 1.8, 2.4, 5 , 7.5


Original
PDF EYT75 0K-33 0K-34 0K-41 EYT112 5K-34 5K-41 Xentek isolation isolation transformer 750 kVA isolation transformer 50 kVA Xentek power 5 kva Xentek 800 kva power transformer powerguard EIT500-11 ISOLATION TRANSFORMERS 4K-21
2006 - VRAM

Abstract: MB91319
Text: Character RAM 0 1 2 3 4 5 6 Main Row Address 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 , characters to character RAM. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , AX0 Address bits 0 to 5 : AX6 to AX0 are for configuring Column addresses from 0H to 4FH for 0 to 79 , 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 MIT MUL MBL , Setting Command 2: (Address 0x004) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3


Original
PDF MB91319 0x100) MCU-AN-21207-8/2006 VRAM
1999 - dk qv

Abstract: ic w53 723y LWNY
Text: ,QWHUIDFHýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïý ììðìå 5 &.ý)DOOLQJý(GJHý6WUREHýDQGý5&.ýDFWLQJýDVýLQSXWïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïý ììðìå 5 &.ý5LVLQJý(GJHý6WUREHýDQGý5&.ýDFWLQJýDVýLQSXWïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïýïý ììðìå , UDZý 3ð: VXEFRGHý EXIIHULQJý DQGý 4ðVXEFRGHý GHðLQWHUYHDOLQJý ZLWKý & 5 &ý FKHFNý DUHý DXWRPDWHGý LQý , ðý0XOWLSOHý%ORFNý7UDQVIHUý8SýWRýì0ýE\ WHVï ðý$ \ WHVï ðý,QWHUQDOýì0ðELWý , \ýFKHFNýGRQHýE\ýKDUGZDUHýGXULQJýGDWDýWUDQVIHUï ðý ý& 5


Original
PDF
1998 - ic w53

Abstract: SLQ34 y623
Text: ýî ( \ WHVï 62)7:$ 5 (ýý23(5$7,21 , ï . ï åíð4)3ðìéëí& ì 25'( 5 ,1*ý,1)250$7,21 , é çì + 5 (4% $''í è çí +:% $''ì ç èä + 5 % $''ë æ èå +/% , ìä éç 5 (6(7% $''ìê ëí éè 3'1% $''ìé ëì éé 1& $''ìè ëë éê 1 , .6ìçìëí%ï + 5 % èä


Original
PDF
1998 - RX 3E

Abstract: th02 AAY5
Text: 3257ýë 6$0åæý%86 0$,1 26& 7,0(56 $ýDQGý% 7&&. 7'&. 6( 5 ,$/ 3257 3257ýç 3çïíçïæ 6$0åæý&38 ìçð.%ý520 ëæëð%<7( 5 (*,67(5ý),/( )LJXUHýìðìïýý.6åå&íæìçý%ORFNý'LDJUDP ìðé 3èïíèïê 3èïéèïæ 3257ý,î2ýDQGý ,17(55837ý&21752/ 7,0(56 &ýDQGý' 5 [' 7[' 3éïíî,17éýõ7&*ô 3éïìî,17èýõ7'*ô 3éïëî,17ç¤ 3éïæî,17ìì 3257ýè 7$ 7% 3êïíêïæ 3257ýé %$6,& 7,0( 5 3257ýê , ýëé¤ýêì 7&&.ñ 7'&.ñý7$ñ 7%ñý7['ñ 5 [' 3éïí¤3éïæ ,î2 ,î2ýSRUWýZLWKýELWðSURJUDPPDEOHýSLQVâý


Original
PDF
th02

Abstract: 226B B226
Text: '68 IRU 5RXWHUVñ %ULGJHV DQG 3& DGGðLQ FDUGV )UDPH 5HOD\ $FFHVV 'HYLFHV õ) 5 $'ô 2&8 &DUGV IRU &KDQQHO %DQNV DQG '/& 6\VWHPV /;7ééì %ORFN 'LDJUDP '68 /RRSEDFN 7' '75 576 &76 '&' '65 5 , 5 ' 6<1& 6&5 6&7B( (,$ 6HULDO ,QWHUIDFH $/( 5 ' : 5 &6 ,17 %6< $'áæãí! 567 3URFHVVRU ,QWHUIDFH , ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïèðéë 5 (*,67( 5 '(),1,7 , )RUPDWVïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïèðéå 5HJLVWHU 5 'æ ð 5 [ (,$ 'DWD ð $GGUHVV í[íæ


Original
PDF
5EN5

Abstract: 3m63 70yy
Text: VLJQLILFDQWýõULJKWðPRVWôýELWï 5 (*,67 , ) ïû $'' 5 (66,1*ý02'(6 ýõ , //(56 7DEOHýçðìïýý,QVWUXFWLRQý*URXSý6XPPDU\ 0QHPRQLF 2SHUDQGV ,QVWUXFWLRQ &/ 5 GVW , &RPSDUHñýLQFUHPHQWýDQGýMXPSýRQýQRQðHTXDO '-1= UñGVW 'HFUHPHQWýUHJLVWHUýDQGýMXPSýRQýQRQð]HUR (17( 5 (QWHU (;,7 ([LW , 5 (7 ,QWHUUXSWýUHWXUQ -3 FFñGVW -XPSýRQýFRQGLWLRQýFRGH -3 GVW -XPSýXQFRQGLWLRQDO


Original
PDF
2007 - a0569.1

Abstract: VPM18 LC74736PT 84-A12 LFC30 HPS40 TQFP100 14X14 HPM14 VPM20
Text: units.) ( 5 ) Display start positions: 1024 positions in the horizontal direction and 512 positions in , 2 74 CE OSCin 3 73 OE OSCout 4 72 VDD3 EXTclk 5 71 VSS3 CTRL1 6 70 VDD1 , OSCout 5 EXTclk External clock signal input 6 CTRL1 OSCin oscillator input control , Continued on next page. No.A0569- 5 /106 LC74736PT Continued from preceding page. Pin No. Symbol , 7. MORE+ 62 D6 Data input 6 ROM data input 6. MORE+ 63 D5 Data input 5 ROM


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106 a0569.1 VPM18 84-A12 LFC30 HPS40 TQFP100 14X14 HPM14 VPM20
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: specified in line units.) ( 5 ) Display start positions: 1024 positions in the horizontal direction and 512 , VSS1 1 75 A19 VDD1 2 74 CE OSCin 3 73 OE OSCout 4 72 VDD3 EXTclk 5 71 VSS3 , coil and 4 OSCout 5 EXTclk External clock signal input 6 CTRL1 OSCin oscillator , Continued on next page. No.A0569- 5 /106 LC74736PT Continued from preceding page. Pin No. Symbol , 7. MORE+ 62 D6 Data input 6 ROM data input 6. MORE+ 63 D5 Data input 5 ROM


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: specified in line units.) ( 5 ) Display start positions: 1024 positions in the horizontal direction and 512 , OSCout 4 EXTclk 5 CTRL1 6 SCLK 7 SIN 8 CS 9 VSYNC 10 HSYNC 11 TEST1 12 TEST2 13 RST 14 CLKOUT 15 VSS1 16 , Functions Pin No. 1 2 3 4 5 6 Symbol VSS1 VDD1 OSCin OSCout EXTclk CTRL1 External clock signal input OSCin , system ground) Continued on next page. No.A0569- 5 /106 LC74736PT Continued from preceding page , Data input 6 Data input 5 Data input 4 Data input 3 Data input 2 Data input 1 Data input 0 Ground Power


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106
W76068

Abstract: eo537
Text: ìçðELW ZRUGñ FRQFDWHQDWH WKH OHDVW VLJQLILFDQW DQG PRVW VLJQLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5 'ê DQG 5 , &RQWURO ')( 'HFLVLRQ &LUFXLW /26: 5 ()&/. '$7$ $'' 5 3KDVH 'HWHFWRU )( '$*& $*& , 77,3 ìê 95() &75/ L1 ë%ì4 (QFRGHU $î' 0RGXODWRU 5 )3 76*1 6FUDPEOHU R , % 5 ,1* 55,1* %7,3 ,%,$6 ìè ;, ;2 93// 7R 9DULRXV %ORFNV æðì 6.æíæíéî6.æíæíç æåé , FRQQHFWHGï $&& 6.æíæíé QîF %7,3 % 5 ,1* 5 *1' 55,1* 57,3 59&& ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå


Original
PDF
ic w53

Abstract: eo537 W7685 W76068
Text: DQG PRVW VLJð QLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5 'ê DQG 5 'é SURFHHG DV IROORZVã ìï 6HOHFW WKH , $ 5 )3 ,&/. /78 ')( 'HFLVLRQ &LUFXLW '$7$ $'' 5 70$* $FWLYDWLRQ &RQWURO /26: 5 , (QFRGHU $î' 0RGXODWRU 7'$7$ 7&.é0 R &.ä0 %DFN (QG $&& ë ìê 57,3 % 5 ,1* 55 , 7*1' ìä QîF 93// ä 3*1' ìí ,%,$6 $&& 6.æíæíé ìì QîF % 5 ,1* %7,3 5 *1' 55,1* 59&& 57,3 ìë ìê ìé ìè ìç ìæ ìå 'ê õ5375ô 'ë õ,/07ô 'ì õ/26:7ô è


Original
PDF
eo537

Abstract: opvo 705B
Text: VLJQLIð LFDQW DQG PRVW VLJQLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5 'ê DQG 5 'é SURFHHG DV IROORZVã ìï 6HOHFW , &. &RQWURO /RJLF 02'( $FWLYDWLRQ &RQWURO ')( 'HFLVLRQ &LUFXLW $&7,9( 0675B&. '$7$ $'' 5 , 9&2B&. 5 ;B&. 6(5B&7/ 6HULDO ,î) å ìí ìê 95() &75/ L1 ë%ì4 (QFRGHU $î' 0RGXODWRU %,7B&. 76*1 6FUDPEOHU 5'$7$ 5 )3 ,$)( R 6/$9(B&. ê ä 0XOWLð5DWH '6 , FHLYH VLJQDO OHYHO DQG QRLVH PDUJLQ $SSOLFDWLRQV ì 57,3 ìé % 5 ,1* 55,1* %7,3


Original
PDF
2006 - C82-004

Abstract: la6 dk10 D0000h fujitsu dfp 28 pin dfp 740 c82004 programmer schematic ICD2 schematic diagram of TV memory writer bv32 MB29LV800
Text: describes the I/O ports and the configuration and functions of registers. CHAPTER 5 "16-BIT RELOAD TIMER , the source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/ 5 , 1/6, 1/7,. or 1/16 (or , same frequency as the source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/ 4, 1/ 5 , 1/6, 1 , source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/ 5 , 1/6, 1/7, . or 1/16 (or 1/2, 1 , . 130 CHAPTER 5 16-BIT RELOAD TIMER


Original
PDF CM71-10126-2E 32-BIT MB91319 FR30/40 C82-004 la6 dk10 D0000h fujitsu dfp 28 pin dfp 740 c82004 programmer schematic ICD2 schematic diagram of TV memory writer bv32 MB29LV800
2006 - PF7700

Abstract: 115 cpo lg1 mb29lv800
Text: the configuration and functions of registers. CHAPTER 5 "16-BIT RELOAD TIMER" This chapter describes , , 1/4, 1/ 5 , 1/6, 1/7,. or 1/16 (or 1/2, 1/4, 1/6, . or 1/32) frequency clock as determined by the , , 1/ 4, 1/ 5 , 1/6, 1/7, . or 1/16 (or 1/2, 1/4, 1/6, . or 1/32) frequency clock as determined by , the source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/ 5 , 1/6, 1/7, . or 1/16 (or , . 130 CHAPTER 5 16-BIT RELOAD TIMER


Original
PDF CM71-10126-2E 32-BIT MB91319 32-BIT. PF7700 115 cpo lg1 mb29lv800
2004 - 06FD

Abstract: 0sx9
Text: . This chapter explains each function of the external bus interface and its operation. CHAPTER 5 I/O PORT , the same frequency as the source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/ 5 , 1/6 , the same frequency as the source oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/ 4, 1/ 5 , 1/6 , oscillation at its maximum, but becomes a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/ 5 , 1/6, 1/7, . or 1/16 (or 1/2, 1/4, 1/ 6, . , . CHAPTER 5 5.1 5.2 I/O PORT


Original
PDF CM71-10119-2E 32-BIT MB91310 06FD 0sx9
TNY 176 PN EQUIVALENT

Abstract: AY-5-8100 TFK 7 segment displays AY5-8100 7-segment display tfk TNY 177 PN EQUIVALENT FTC S211 saa1130 TNY 176 PN AY-3-8500
Text: . 5-22 A Y -1 - 5 0 5 0 . 5-20 A Y -1-5051 .5-20 A Y -1 -6 72 1 / 5 .5-20 A Y -1 -6 7 2 1 /8 , . 5-6 A Y -3 -0 2 1 5 . 5-6 A Y -3 -0 2 1 6 . 5-6 A Y -3 -1 0 1 4 A .8A-2 A Y -3 -1 0 1 5 . 8A-2 A Y -3 -3 5 5 0 .2-22 A Y -3 -8 1 1 0


OCR Scan
PDF
BS-A422NW-LC2.5

Abstract: CS-DSSMDB9MM0-002.5 NP33S168128K-7.5 SA43-21GWW-7.5 md-32h1.5 FRX11.5 GL8E03D.5 QS702-1.5 MS20427F4-4.5 LP3992LMFX1.5
Text: 75E;54E651E)7575E; 5 EEF6,8AC75BCDB57;CFC7F,58E65 F78"5 B7512 1 54E61!5C855C75;E65FB6DCD596CE)85<AA76, 5 $E+76755BB75FE8)765 $6E)FA858)FB585EE65FB6DCD5776D7F, 5 <F0)$ 5 <AA76C78" 5 5 =CAB55F757;CFC7F,5E;5A,$CF, 5 >54E61!5DC9785AB75 5CDBA?5 FECACE855CF67875<AA76, 5 C;7556)5AC75C5585;EEA$6CA 5+BCFB5F5 <7578C, 5 FFEEA75C5 AB7578CD5E; 5 $E6A<75$6E)FA8" 5 B75


Original
PDF 123456789ABCD9EFFB 5BCDB57; B7512 E65FB FA858 AA76C78 5DC9785AB75 5AE579A7 95CD567895 BS-A422NW-LC2.5 CS-DSSMDB9MM0-002.5 NP33S168128K-7.5 SA43-21GWW-7.5 md-32h1.5 FRX11.5 GL8E03D.5 QS702-1.5 MS20427F4-4.5 LP3992LMFX1.5
MLF473F.5

Abstract: SP-7-405-1-.5 LM136-2.5
Text:  856751234;5$6E)FA5C75E<54E6-1 8575E< 5 EEF6,8AC75BCDB57< 5 $E+76755BB75FE8)765 $6E)FA858)FB5 , 85+C677885878E685$E6A=75C8A6)7AACE55 5 =F.)$ 5=AA76C78"5 5 >CAB55F757< 5 +<76579754E6-1 85DC975AB75=CCA,5AE577A756) 5 AC757975C5@E+ 5 CDBA@5FECACE855CF67875=AA76, 5 C<7556)5AC75C5585 5 +BCFB5F5=75 78C, 5 FFEEA75C5AB7578CD5E<54E6A=7546E)FA8" 5


Original
PDF 123456789ABCD9EFFB B7512 85C85 E65FB FA858 AA76C78 85DC975AB75 5AE577A7 95CD567895 MLF473F.5 SP-7-405-1-.5 LM136-2.5
2008 - l-band Phase Shifter

Abstract: remec Microwave RM4300 magnum microwave LM136-2.5
Text: degrees RMS Phase Error 5 4 3 2 1 0 1.1 1.15 1.2 RMS error = 1 N N i =1 x i2 where , (States 0-32) PHASE (Deg) State # 0 0 2.8125 1 5.625 2 8.4375 3 11.25 4 14.0625 5 16.875 6 19.6875 7 22.5 , 81.5625 29 84.375 30 87.1875 31 90 32 180 Pad 4 Pad 5 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 90 Pad 7 Pad 8 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5


Original
PDF RM4300, RM4300 50-Ohm 12-mil l-band Phase Shifter remec Microwave magnum microwave LM136-2.5
LTC1962EMS8-2.5

Abstract: LM136-2.5
Text: 1 1232456773849AB732 4CDE457FC7A45C74334D2F37F4FCB3 5 12 5 4 4 4 5 5 4 5 9AB7324CDE457FC7A41147F4 7A4 4 4 459A#$E%525525&33'5($E#$E55 $F)ED) 5 *)+ 5 5 5 5 5 5 5 4 567897A94BC76DACEF4 4 15 547864 15 :EFA/F)/ 5 $F)ED) 5 *)+ 5-E5 *FD";0FED5 15 :525>5253>55 555555555 .525&?4.5252 .! 5 15 @#5EB525B65B$E#$E5$)DAE5 15 ($E#$E5#B-D)5A5$#5EB5&33'55 & 15 ;B-D) 5 /DAE25B54'55A 55 15 C66DA


Original
PDF 1232456773849AB732 4CDE457FC7A4 2F37F4 9AB732 4CDE457FC7A41 567897A94BC76DACEF4 5EB52 5B65B E25B5 0050BF/5D66 LTC1962EMS8-2.5 LM136-2.5
BS-A422NW-LC2.5

Abstract: SP-7-405-1-.5 ZR4040-2.5 LM136-2.5
Text: 93% ± 2% 56 Days AC/C: < ± 5 % < 50.10 - 4 at 1 KHz > 50% o f lim it value +85°C 1000h 1 .2 5 X V n AC/C: < < < > ± 5 % 3 0 .1 0 - 4 a t1 0 K H z for C c p F 20.10 - 4 at 1 K Hz for , ental conditions. P erform ance C apacitance change: MMY D im ensions 0 .0 0 1 0 .0 0 1 5 0 .0 0 2 2 0 .0 0 3 3 0 .0 0 4 7 0 .0 0 6 8 0 .0 1 0 0 .0 1 5 0 .0 2 2 0 .0 3 3 0 .0 4 7 0 .0 6 8 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 2 0 .3 3 0 .4 7 0 .6 8 1 .0 1 . 5 2 .2 3 .3 4 .7 6 .8 10 1 0 0


OCR Scan
PDF D51tDb7 DD01521 BS-A422NW-LC2.5 SP-7-405-1-.5 ZR4040-2.5 LM136-2.5
DEK 5 FWZ 1-10

Abstract: gw158 gw 108 GW CSSRM2.PM-N3-A333-1 0132961032 GW 17 Polyamid GW CSHPM1.EC-KULQ-A737-1 LM136-2.5
Text: data Colour Qty Pitch Printing variations No. of characters Dek 5 Available in all colours , violet grey white 500 pcs DEK 5 = 5 mm : DEK 6 = 6 mm : DEK 6.5 = 6.5 mm : DEK 8 = 8 mm FZ = consecutive horizontal e.g. DEK 5 FW 1-50 FS = consecutive vertical e.g. DEK 5 FS 51-100 FWZ = consecutive horizontal line e.g. DEK 5 FWZ 1-10 FSZ = consecutive vertical line e.g. DEK 5 FSZ 21-30 GW = identical horizontal e.g. DEK 5 GW A GS = identical vertical e.g. DEK 5 GS B vertical max. 3 characters Dek 6


Original
PDF Tem60101 DEK 5 FWZ 1-10 gw158 gw 108 GW CSSRM2.PM-N3-A333-1 0132961032 GW 17 Polyamid GW CSHPM1.EC-KULQ-A737-1 LM136-2.5
roederstein tantalum

Abstract: 70511 roederstein capacitor tantalum Roederstein ZR4040-2.5 LM136-2.5
Text: rate Leads: tinned Dimensions Standard version Sif +i IO \ RM S style D ETPW 5 ±0, 5 yt 0 d 5 ±0, 5 5 ±0, 5 Capacitors must not correspond with the sketches, only the dimensions have to , max. H max. Style S,DS,L H2 max. RM ±0, 5 0 d ± 0,05 ETPW 1 4, 5 7, 5 10, 5 2, 5 0, 5 ETPW 2 5 9, 5 12, 5 2, 5 0, 5 ETPW 3 6 10, 5 13, 5 2, 5 0, 5 ETPW 4 6, 5 11, 5 14, 5 2, 5 0, 5 ETPW 5 9 14 17") 5 0, 5 ETPW 6 9, 5 17 20 5 0, 5 1 only "S" style VISHSV INTER/ ROEHERSTEIN bBE P ■7SSlb2H Q001187 044


OCR Scan
PDF 7fl21b24 roederstein tantalum 70511 roederstein capacitor tantalum Roederstein ZR4040-2.5 LM136-2.5
2005 - toshiba YK smd marking

Abstract: bdj0097a 2904 SMD IC VA MARKING smd marking Yd rn4983 XA marking 2SC3327 LM136-2.5 RN1101F
Text: . 71 71 72 72 72 73 5 3.4 3.5 3.6 4. 5 . 6. 7 , ] . 101 [ 5 ] . , ] 5 VCEO (V) ICEO (mA) R1 (k) R2 (k) 4.7 4.7 22 22 22 22 , 0.1± 0.05 0.1 ± 0.05 3 0.7 ± 0.05 0.35 0.35 0.1± 0.05 1 6 3 2 5 0.8± 0.05 1.0 , 120 min 100 min 60 min 30 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


Original
PDF 050106DAA1 12341D5AD BDJ0097A toshiba YK smd marking bdj0097a 2904 SMD IC VA MARKING smd marking Yd rn4983 XA marking 2SC3327 LM136-2.5 RN1101F
Supplyframe Tracking Pixel