The Datasheet Archive

Top Results (1)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
OVLGY0C9B9 TT Electronics OPTEK Technology Single Color LED, Yellow, Water Clear, T-1 3/4, 5mm, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2
SF Impression Pixel

Search Stock (1)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 1 results of 1
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
LGY0.35-WH/VI BQ Cable TME Electronic Components 200 $0.20 $0.15

No Results Found

LGY0.35-WH/VI Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1999 - dk qv

Abstract: ic w53 723y LWNY
Text: ðý0XOWLSOHý%ORFNý7UDQVIHUý8SýWRýì0ýE\ WHVï ðý$ \ WHVï ðý,QWHUQDOýì0ðELWý , WRý WKHý KRVWý IRUý HYHU\ ëêèëðE\ WHVï xý $XGLRý3OD\EDFNýLQý&$9ýPRGHýVXSSRUW ,Qý


Original
PDF
2006 - VRAM

Abstract: MB91319
Text: No file text available


Original
PDF MB91319 0x100) MCU-AN-21207-8/2006 VRAM
1998 - RX 3E

Abstract: th02 AAY5
Text: \ý \ WHVï , .6åå&íæìçî3íæìç 35 ,0(ý5(*,67(5ý63$&( 7KHýORZHUýìäëýE\WHVýRIýWKHýëèçðE\WHýSK


Original
PDF
1998 - ic w53

Abstract: SLQ34 y623
Text: ýî ( \ WHVï 62)7:$5(ýý23(5$7,21


Original
PDF
th02

Abstract: 226B B226
Text: '$7$ 6+(7 $ 35 ,/ ìääæ /;7ééì 5HYLVLRQ ìïì 6ZLWFKHG èç î ''6 ,QWHJUDWHG '68 î &68 *HQHUDO 'HVFULSWLRQ )HDWXUHV 6XSSRUWV PRVW SRSXODU GDWD UDWHV IRU QHZ '68î&68V 6ZLWFKHG èç DQG èç , WUDQVPLW WKH ODVW FRPSOHWH &0, FRGHñ SOXV WKUHH LGOH GDWD E\ WHVï '68 /RRSEDFN &RGH *HQHUDWLRQ LQ DQ , DQG ORRS UDWH õ''6ð 35 ,ñ ''6ð6&ñ &&ðçé.ô E\ ZULWLQJ WKH DSSURSULDWH YDOXHV WR FRQWURO ELWV 02'(í DQG , \WHV PXVW EH FRQWLJXRXVâ KDYLQJ QR ûILOOHUû ELWV EHWZHHQ '/3 FRGH E\ WHVï ,Q ''6ð35, RSHUDð WLRQñ D


Original
PDF
5EN5

Abstract: 3m63 70yy
Text: No file text available


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Top view No.A0569-4/106 LC74736PT Pin , This is a 4-bit digital output with values from 0000 to 1111. 34 GD1 Gout output: bit 1 35


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106
2007 - a0569.1

Abstract: VPM18 LC74736PT 84-A12 LFC30 HPS40 TQFP100 14X14 HPM14 VPM20
Text: GD2 RD0 GD3 RD1 RD2 RD3 BFout BFin 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 , This is a 4-bit digital output with values from 0000 to 1111. 34 GD1 Gout output: bit 1 35


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106 a0569.1 VPM18 84-A12 LFC30 HPS40 TQFP100 14X14 HPM14 VPM20
1997 - hxn mh

Abstract: hxn wh a2r2c sgx64ig whm02 hy02 5X62 vk6m HM02 FX-62
Text: Quiescent Current (Iq) Min 1.85 22 28.0 No RF 27 24 28.5 - 35 -40 4.5 10 30 500 Max Units 1.91 GHz dB dBm dBc dBc dB dB % mA -30 - 35 5.0 250 Negative , ?@@@@@ 3?5 @@@'V?@@@@@@@2O2OK6@@@@ ?1@@@@@2f)@&O?@@@@@@@@@4I H@@@@@@?@@@@@'I?@@@&O ?L@@@2O?W?XX-W?@@@@@@@@@@@@@@@ ?Y , @@@7? ?@2Oe?L1@@@e?5@@@@@@@@@? @@@@e?Y(@@@@@@@@? 5@@@ ?H@@@@J? L@@@N?H@@@@@@@@@@? ?5@@@7 ?@@@ 3?5 @@@@@@?@@@? ?@@@&W , @@@@3 Y0@@f5@N? @@@7 ?@@@@? ?@@@@? 5@@@@@ 5@@@N?H@@3? @@@J ?@@@@? ?@@@@? @@@@@@N? @@@@ 3?5 @@@? ?H@@@?


Original
PDF CMM1321 J-STD-018 CMM1321 hxn mh hxn wh a2r2c sgx64ig whm02 hy02 5X62 vk6m HM02 FX-62
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: NC 17 NC 18 NC 19 NC 20 NC 21 VSS4 22 PD0 23 VCOR 24 VDD4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 , voltage input 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 VCOR VDD4 BFin BFout RD3 RD2 RD1 RD0 GD3 GD2 GD1 GD0 , resistor is set to the all bits zero state when the IC is reset by the RST pin. No.A0569- 35 /106


Original
PDF ENA0569A LC74736PT LC74736PT A0569-106/106
W76068

Abstract: eo537
Text: ìçðELW ZRUGñ FRQFDWHQDWH WKH OHDVW VLJQLILFDQW DQG PRVW VLJQLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5'ê DQG 5


Original
PDF
ic w53

Abstract: eo537 W7685 W76068
Text: DQG PRVW VLJð QLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5'ê DQG 5'é SURFHHG DV IROORZVã ìï 6HOHFW WKH


Original
PDF
eo537

Abstract: opvo 705B
Text: VLJQLIð LFDQW DQG PRVW VLJQLILFDQW E\ WHVï 7R UHDG UHJLVWHUV 5'ê DQG 5'é SURFHHG DV IROORZVã ìï 6HOHFW


Original
PDF
2006 - C82-004

Abstract: la6 dk10 D0000h fujitsu dfp 28 pin dfp 740 c82004 programmer schematic ICD2 schematic diagram of TV memory writer bv32 MB29LV800
Text: . 43 3.5 Word Alignment


Original
PDF CM71-10126-2E 32-BIT MB91319 FR30/40 C82-004 la6 dk10 D0000h fujitsu dfp 28 pin dfp 740 c82004 programmer schematic ICD2 schematic diagram of TV memory writer bv32 MB29LV800
2006 - PF7700

Abstract: 115 cpo lg1 mb29lv800
Text: . 43 3.5 Word Alignment


Original
PDF CM71-10126-2E 32-BIT MB91319 32-BIT. PF7700 115 cpo lg1 mb29lv800
LG television 54 cm circuit diagram

Abstract: f422 video processor comb filter anti aliasing filter DDS SCL SDA VSYNC HSYNC PXCK image TMC22153 624 Marking Code
Text: Figure 34. Figure 35 . 38 Figure 36. 39 Figure 37. 39 Figure 38. Figure 39. 40 Figure 40. Figure , /Cb5 35 DVSYNC 60 CS 85 VIDEOAs 11 B/Cb4 36 Do 61 R/W 86 VIDEOA9 12 B/Cb3 37 D1 62 ao 87 MASTERo 13 , ) the data are left-justified (R/Cr g-2). DVSYNC 35 TTL Vertical sync output. The DVSYNC signal occurs , -8 Pixel grab, 3 msbs 34 7-0 gy9-2 g/y grab, 8 msbs 35 7-0 BUg-2 B/U grab, 8 msbs 36 7-0 RVg-2 R/V grab


OCR Scan
PDF TMC22x5y 10-bit CCIR-601/624 DS70022x5y LG television 54 cm circuit diagram f422 video processor comb filter anti aliasing filter DDS SCL SDA VSYNC HSYNC PXCK image TMC22153 624 Marking Code
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . 67 Figure 35 . Serial Port Read/Write Timing.68 Figure 36. Serial Interface Typical , /Cb3 35 36 DVSYNC Do D1 60 61 CS R/W 85 2 14 B/Cb2 B/Cbi 62 63 39 , left-justified (R/C r 9 -2 )■DVSYNC 35 TTL Vertical sync output. The DVSYNC signal occurs once per , 4 UBU C b/B underflow 35 7-0 BU9-2 B/U grab, 8 msbs 43 3 VRO C r/R


OCR Scan
PDF TMC22x5y 10-bit CCIR-601/624 TMC22x5y DS70022x5y
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 35 . Serial Port Read/Write Timing.68 Figure 36. Serial Interface Typical Byte Transfer , /Cb3 35 36 DVSYNC Do D1 60 61 CS R/W 85 2 14 B/Cb2 B/Cbi 62 63 39 , left-justified (R/C r 9 -2 )■DVSYNC 35 TTL Vertical sync output. The DVSYNC signal occurs once per , 4 UBU C b/B underflow 35 7-0 BU9-2 B/U grab, 8 msbs 43 3 VRO C r/R


OCR Scan
PDF TMC22x5y 10-bit CCIR-601/624 TMC22x5y broadcast-qual-530 DS70022x5y
LM3661TL-1.25

Abstract: No abstract text available
Text: Voltage (20 (V) 10 16 25 35 50 63 80 100 160 420 Rated Voltage 400 450 tan 0.55 0.50 0.45 0.40 , OPTION PET D EFC SN (mm) 4 ( 3.5 ) mm SN 4 ( 3.5 ) mm terminal type SLEEVE(PET) 2 NEGATIVE 2 10 VENT 10±0.1 L 2 4 0.5 For 35 3.5 0.5 35 , 3.5 0.5 D 1 D 1 , 8200 10000 12000 15000 Cap (µF) 20 20 20 20 20 25 30 35 40 20 20 20 20 25 30 35 40 1.65 1.85 22 2.11 22 2.34 22 22 22 22 25 30 35 35 40 1.39 1.60 22


Original
PDF /120Hz, LM3661TL-1.25
2006 - YAGEO LG

Abstract: LM3661TL-1.25
Text: ) V; Rated Voltage (V) D.F (%) 60 55 50 45 35 30 30 15 * Note : 15% For , power supplies and other industrial or commercial applications. 6.3~16 25 35 50~63 80 , 5600 20 x 25 1.68 22 x 25 20 x 30 22 x 30 25 x 25 20 x 35 22 x 30 25 x 25 20 x 40 , 10000 25 x 25 20 x 30 1.55 1.88 22 x 30 20 x 35 25 x 25 1.75 2.18 1.94 22 x 35 25 x 30 30 x 25 2.20 2.25 2.30 22 x 30 25 x 25 22 x 40 22 x 35 25 x 30 22 x 35 25 x 30


Original
PDF 100VDC 450VDC 120Hz) 20m/m, 35m/m 20m/m YAGEO LG LM3661TL-1.25
2009 - SMPS CIRCUIT DIAGRAM lg

Abstract: LM3661TL-1.25
Text: ) Dissipation Factor (tan) (20°C, 120Hz) Rate Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 80 100 160 180~400 450 D.F (% , , the capacitor shall meet the same requirements as Endurance. 55 55 45 40 35 30 25 25 15 15 25 , 1500 22 x 25 1.25 RIPPLE 16 (20) SIZE RIPPLE 25 (32) SIZE RIPPLE 35 (44) SIZE RIPPLE 50 (63) SIZE RIPPLE 63 (79) SIZE 22 x 25 22 x 30 25 x 25 1800 22 x 30 1.45 22 x 35 25 x 30 2200 22 x 30 25 x 25 1.60 1.60 22 x 40 25 x 30 30 x 25 2700 22 x 25 1.45 22 x 35 25 x 30 1.80 1.80 22 x 45 25 x 35 30 x 30 3300


Original
PDF 100VDC 68000F 120Hz, 120Hz) 120Hz SMPS CIRCUIT DIAGRAM lg LM3661TL-1.25
2006 - LM3661TL-1.25

Abstract: No abstract text available
Text: (±20%) 22 Z Rated Capacitance(6800mF) 25 A Rated voltage(25V) 30 B 35 C Series name Type L KG 1 H 1 5 , +0.2 .1 8 -0 0. .2 +0 .1 6.3±1 2-2 f±0.1 (PC board hole dimensions) 3.5 L±2 10 , Configuration Sleeve (Polyolefin) (Lug terminal type) fD+2MAX. (P.E.T.) 35 ~ 40 4.5 50~ 76 8 P±1 (mm) fD t=1.0 t=1.0 11 11 35 14 40 14 50 18 63 25 76 25 P , 25 0.85 25 ´ 20 0.85 20 ´ 25 20 ´ 35 20 ´ 30 25 ´ 25 1.40 30 ´ 20 1.40 20 ´ 40 1.95 1.65 1.80 1.50


Original
PDF 2002/95/EC) LM3661TL-1.25
1E25

Abstract: 22 MF 350V LM3661TL-1.25
Text: ) Where, C=rated capacitance in mF. V=rated DC working voltage. Rated Voltage 16 35 63 100 160 200 250 , shall not exceed the values given in the table below. Rated Voltage 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 , 472 6800 682 10000 103 15000 153 22000 35 22 35V (1V) 25 30 35 22 50V (1H) 25 30 35 Dimension => 22 x 25 Ripple Current => 1.22 332 4700 25V (1E) 25 30 222 3300 22 182 2200 35 152 1800 16V (1C) 25 30 223 mF


Original
PDF 120Hz, C1CH05 1E25 22 MF 350V LM3661TL-1.25
2010 - NB111

Abstract: 500n50 2N1104 NB311E LOW-POWER SILICON NPN nb111ej BC152
Text: 2SC1840 NB011EI NB011FI NB013EI NB013FI >= 30 V, (Cont'd) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 190 190 190 190 190 190 200 200 200 200 200 220 220 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 30 30 30 30 30 30 30 30 35 40 40 , 40 40 40 60 45 4 40 35 35 35 80 80 80 35 60 45 40 40 40 40 50 1.0 800m 350m 350m 600m 600m 600m 600m


Original
PDF 2SCS02 BFY50 BFX50 NB311E NB311F NB311X NB311Y TP5189 2N1104 NB111 500n50 LOW-POWER SILICON NPN nb111ej BC152
2U201

Abstract: LM3661TL-1.25
Text: 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Tan <5 (max) 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.20 0.15 0.15 0.15 , given in the table below. Rated Voltage 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Impedance Z(-25'C , 22 <30 1.86 8,200 22*25 1.94 22*30 1.93 25*25 1.92 30*25 2.15 22 < 35 2.11 25 , 2.39 25* 35 2.42 12.000 22*25 1.92 25x25 1.87 30x25 2.45 22-40 2.48 25 <30 236 30 <25 2.45 35 <25 274 22* 35 2.22 25-30 2.24 22*45 2.69 25*40 2 74 30*30 2.70 15.000 22x30 2.20 25x25 2.19


OCR Scan
PDF 120Hz, Cha45 35x35 35x50 220X3OL 22x35 25x25 2U201 LM3661TL-1.25
Supplyframe Tracking Pixel