The Datasheet Archive

KT819 datasheet (17)

Part Manufacturer Description Type PDF
KT819A Integral Russian Transistor Original PDF
KT819A Others Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan PDF
KT819A Others Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan PDF
KT819A Others Shortform Transistor PDF Datasheet Scan PDF
KT819A UdSSR Transistor Scan PDF
KT819AM Others Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan PDF
KT819B Integral Russian Transistor Original PDF
KT819B Others Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan PDF
KT819B Others Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan PDF
KT819B Others Shortform Transistor PDF Datasheet Scan PDF
KT819B UdSSR Transistor Scan PDF
KT819BM Others Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan PDF
KT819G Others Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan PDF
KT819G Others Shortform Transistor PDF Datasheet Scan PDF
KT819T UdSSR Transistor Scan PDF
KT819V Others Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan PDF
KT819V Others Shortform Transistor PDF Datasheet Scan PDF

KT819 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
KT819B

Abstract:
Text: H3MepeHHH BvKBeH" KT8I0A KT819B i) KT.81.9r ifoe. 060- T3 05 P b3 , C ffßJlA H Q B CCCP ^ a i l M T K A . 3jX6KTpÖH~ oprxexHHKa TpaH SM CTOpM THTIOS:' .;.: ¿ 3aKa3" HapHA íín ,s't\i i ö ! w j Ki To 8i19A;^KT8Í#B, K.T819 B f K T 8 !6f /Û ff" % $.3 f 7" Macca ne öojiee 2,5. g. 1 . OcHOBHHe BJieKTpH^ecHHe n ap aM exp H -npir- ^;¿rD - H - o p 254:10 G m a 3 H a^ e H H e 1 s % & o O o \o BVD O S 'CS- o > O V Fp


OCR Scan
PDF 8i19A; KT819B KT819 DSAGER00036 ZM 8 H3
KT805M

Abstract:
Text: TIP32A 8177 TIP32B 8177 TIP32C 8177 PNP KT818A KT818 KT818B KT818 NPN KT819A KT819 KT819B KT819 NPN TIP41C 8212 TIP41B 8212 TIP41 8212 PNP TIP42 8213 TIP42B 8213 TIP42 8213 8224


Original
PDF KSC1623 3102M KT805M kt805bm KT872A KT837 KT837K KT805 KT837B KT818 KT837A KT610A
KT 819 transistor

Abstract:
Text: BD237 BD238 BD237 BD238 KT819G.W KT818G,* KT819G.W KT819G ,W KT819G Sp Sn Sp Sn Sp 60 100 80 , KT816 G *kpl. zu BD139 2N3055 2N3055 KT819 G,w SF359 50 80 45 300 27 / 26 26 26 26 26 26 , 45 60 45 60 1.2 KT819G KT819G « f - 10 - Zonenfolge Ersatztyp Material


OCR Scan
PDF
2T908A

Abstract:
Text: KT819 (A, E, B, T, AM, EM, BM, T M ) . 487 7 KT821 KT823 2T824 KT826


OCR Scan
PDF T-0574D. 30Eiaa Coi03nojiH 2T908A 2T602 1HT251 KT604 2T907A KT920A 2t903 PO6 115.05 1T813 KT117
2T931A

Abstract:
Text: 8 I9 (A2, 52, B 2), KT819 (A, B, B H BM, BM, TM) . . . . . KT821 (A -l, B -l, B -l) KT823 (A -l, B


OCR Scan
PDF MOKP51KOB, KTC631 TI2023 II2033 TT213 TI216 fI217 II302 XI306 n306A 2T931A KT853 2T926A KT838A 2T803A 2T809A 2T904A 2T808A 2T603 2T921A
t110 94v 0

Abstract:
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Barcelona-28, S-171 CH-5400 t110 94v 0 PTC SY 16P 2N2955T philips diode PH 37m 2sk137 trimble R8 model 2 2SA749 2n6259 ssi 2n6258 rca
2010 - 2N3055H MOTOROLA

Abstract:
Text: -8 2N6471 KT818V KT819V 2SA1042 2SC2432 2N6246 BDX60 BDX60 BDX60 2N6488 2N6491 PBD160 D45VH10 SK3620 TIP73B


Original
PDF BDT56 BDT58 BD907 BD908 MJE1291 MJE1661 2N3055H MOTOROLA SM2174 SM2184 2SD878 BD130 2SD151 BDY73 KT818V mj2955 TO-218 2SA1042
2010 - b0743

Abstract:
Text: MJ2801 MJ2801 MJ2801 KT819A 1561-0403 1561-0404 1561-0404 BOX13/40251 MJE1660 MJE1660 MJEl660 SOT9801


Original
PDF BUV26A BUV26AF EST062S EUT069 EUT069R EUT069RS EUT069S BUW17 BUW44 b0743 KT819A B0545 BOT54 PT9784 2N3055-5 40636 BOW51 KT819 1561-0403
2010 - 2SD556 sanken

Abstract:
Text: BDT55 BD912 SDT9804 SDT9804 SDT9804 KT819G 2SC2750M 2SD375 2SC2750L 2SC2750K 2SB1031K 2NJ055/6 2N3055/7


Original
PDF BDW41 BDW46 BDT53 SM2176 SM2183 BD909 BD910 SDT9803 2SD556 sanken SDT9207 2sd556 KT819G Bd184 SDT9202 KT818G bdx23 2N3055-7
KT805AM

Abstract:
Text: KT818B KT818Ã KT819A KT819Á KT819B KT819Ã ÊÒ8212À ÊÒ8212Á ÊÒ8212Â ÊÒ8213À ÊÒ8213Á ÊÒ8213Â


Original
PDF KT3126A KT3126Á KT3127A KT3128A KT3128A1 KT3128 KT3129A9 KT3129 KT3129B9 KT805AM KT805 KT610A KT837B BD140 npn KT872A KT837K KT315B KT315 KT818
2T3130A9

Abstract:
Text: KT816G KT816V KT817A KT819BM ,GM KT838B KT846V KT856B1 KT868A KT9142A KT9151AC KT9152A KT917A


Original
PDF KT117AM KT117BM KT117G KT117GM KT117VM 2N1923 2N739 BSV56C, HEP310 2N844 2T3130A9 HEP310 kp303g kt117 HEP-310 kt117b KT117G kt117a kt816g kt3102e
2T6551

Abstract:
Text: No file text available


OCR Scan
PDF
2010 - kt819g

Abstract:
Text: 2N5972 BOX23 B0451 BOX23/40636 BOT55 BOT55 2Nltsl { 2N21H KT819G 2N3055/6 2N305517 SOT9208 SOT9208 B0911


Original
PDF B0183 B0450 OT9202 BOW51B OTS105 STS105 2N5882 2N5970 OT9803 kt819g SOT9202 SM2174 044VH10 2N3055-1 2N3055-6 diode GG 71 B0743C TEXAS 2N3055
2010 - B0347

Abstract:
Text: SK3222 S01407-S PTC140 KT819V BOX60 BOX60 BOX60 TIP3055 2N6471 2SC2432 BOT53 BOT53 2N323S PB0160 SOT9207


Original
PDF FGT3055 BOX10 SGS3055 2N3055A 2N5412 OT9206 B0907 BOT81 B0743A B0347 st TIp3055 BOY20 sk322 700U 2SC3694 2S0556 mje1661 PTC140
2010 - KT819B

Abstract:
Text: SDT9801 SDT9801 SDT9801 KT818A KT819A 2SB757-09 2SD847-09 MJ2801 MJ2801 MJ2801 MJ2901 1561-0403 SDT9901 , 2N6469 2N6470 2SB629 2SD1065 KT818B KT819B SPT3055-1 2N3667 2N1816 2N2116 2N3235 PT9798 PT9790 2N6487


Original
PDF MJE1290 MJE1660 SDT9801 KT818A KT819A 2SB757-09 KT819B BD347 KT818B BDW52 BDT52 BD191 2sb757 2SB629
KC156A

Abstract:
Text: No file text available


OCR Scan
PDF XapfaKOB-57, KC156A ky202e K174XA2 KT809A KT805A KT610B KT808a KP350A KT904 KC133A
Supplyframe Tracking Pixel