The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
DC327A Linear Technology 3.3V Micropower EIA/TIA-562 Transceiver
LTC1385ISW Linear Technology LTC1385 - 3.3V Low Power EIA/TIA-562 Transceiver; Package: SO; Pins: 18; Temperature Range: -40°C to 85°C
LTC1386CS#TR Linear Technology LTC1386 - 3.3V Low Power EIA/TIA562 Transceiver; Package: SO; Pins: 16; Temperature Range: 0°C to 70°C
LTC1385ISW#PBF Linear Technology LTC1385 - 3.3V Low Power EIA/TIA-562 Transceiver; Package: SO; Pins: 18; Temperature Range: -40°C to 85°C
LTC1386IS Linear Technology LTC1386 - 3.3V Low Power EIA/TIA562 Transceiver; Package: SO; Pins: 16; Temperature Range: -40°C to 85°C
LTC1386IS#TR Linear Technology LTC1386 - 3.3V Low Power EIA/TIA562 Transceiver; Package: SO; Pins: 16; Temperature Range: -40°C to 85°C

EIA-455 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2000 - EIA-455

Abstract:
Text: measured at 1300 nm per TIA/EIA 455 -FOTP-34 Singlemode > -45dB with PC polish 1000 cycles minimum per TIA/ EIA-455 , FOTP-21 Per MIL-STD-1344, Method 2005, Condition II & VI-A Per TIA/ EIA-455 , FOTP-2, Method C -54ºC to +85ºC per TIA/ EIA-455 , FOTP-3, test condition A* +85ºC for 250 hours per TIA/ EIA-455 , FOTP , cycles per MIL-STD-1344, Method 2017 1000 cycles per TIA/ EIA-455 , FOTP-36 71 Nm at mounting panel per TIA/ EIA-455 , FOTP-2, Method B per MIL-STD-1344, Method 1012 *Temperature ranges listed above are


Original
PDF MIL-T-29504 4567600H 1144122H 1146936H 4569966-3H DP-00-E-XXX EIA-455 cable seal flexing 4567599-6H packard-hughes 4567599H Packard-Hughes Interconnect
2000 - ferrule pull test

Abstract:
Text: Straight Pull Test Side Pull Test Stability Impact Units ~dB Min. Typ. Max. 0.11 Comments EIA/TIA - 455 - , limited by cable specifications EIA/TIA - 455 - 4A, 85ºC 14 days EIA/TIA - 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles EIA/TIA - 455 - 5A, 95% RH 60ºC 14 days EIA/TIA - 455 - 11A, 10 to 50 Hz, 2 hrs./axis Telcordia , 455 - 2A, 1.5 M drop, 8 cycles ºC ºC ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB -40 -40 - -


Original
PDF USA/30MFO/2000 ferrule pull test Telcordia 326
2000 - ferrule pull test

Abstract:
Text: Test Stability Impact Units ~dB Min. Typ. Max. .04 Comments EIA/TIA 455 - 21A, 200 cycles, clean every , specifications EIA/TIA 455 - 4A, 85ºC 14 days EIA/TIA 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles EIA/TIA 455 - 5A, 95% RH 60ºC 14 days EIA/TIA 455 - 11A, 10 to 50 Hz, 2 hrs./axis Telcordia 326, 0.9kg, 100 cycles , , 2.3kg load Telcordia 326, .45kg at 90º, 60º, 30º & 0º EIA/TIA 455 - 2A, 1.5 M drop, 8 cycles ºC ºC


Original
PDF USA/30MFO/2000 ferrule pull test Telcordia 326
1998 - ferrule pull test

Abstract:
Text: . Max. 0.11 <.3 Comments EIA/TIA 455 - 21A, 200 cycles Fiber Optics, Inc. 800-A1-FIBER IEC 874-1 , 455 - 4A, 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.18) 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.19) RH 95% 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles Connectors & Adapters IEC 874-1 (4.5.22) -40ºC to +70ºC 2ºC/min EIA/TIA 455 - 5A, 95% RH 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 11A, 10 to 50 Hz, 2 hrs./axis IEC 874-1 (4.5.1 , Bellcore 326, 1.35 Kg load Bellcore 326, .45 Kg at 90ºC, 60ºC, 30ºC & 0ºC EIA/TIA 455 - 2A, 1.5 M drop, 8


Original
PDF 800-A1-FIBER ferrule pull test IEC 874-1
2003 - EIA-583

Abstract:
Text: 255 x 610 90330 455 x 455 90302 100 x 150 90312 200 x 255 90322 280 x 380 90332 455 x 610 90304 100 x 760 90314 200 x 305 90324 305 x 405 90306 125 x 200 90316 255 x 305 90326 305 x 455 90308 150 x 255 90318 255 x 355 90328 380 x 455 Use Charleswater Europe ESD Bags to meet IEC 61340 5-1 paragraph 6 Protective Packaging , 125 90410 150 x 760 90420 255 x 610 90430 455 x 455 90402 100 x 150 90412


Original
PDF EOS/ESD-DS11 ESD-DS11 EIA-583 ESD S11.11 ASTM 1249 ASTM D2103 - 10 ds1131 ASTM F1249 ASTM D2103 10 ASTM D1004 MIL-PRF-81705D
2012 - Not Available

Abstract:
Text: 22.63 7.19 4.55 SMA-PS-1C-(X) 11.43 6.22 ØB (X) - (S) Single Pack/ (B) Bulk Pack , 7.19 4.85 SMA-PR-1B-(X) RD316, K02252D 16.23 4.55 SMA-PR-1C-(X) RG 405 Semi-Rigid , 400, RG 142 21.46 6.05 4.55 SMA-JS-1C-(X) 10.16 6.22 ØB (X) - (S) Single Pack , /4-36 UNS-2A 4.55 SMA-JB-1C-(X) (X) - (S) Single Pack/ (B) Bulk Pack in qty 50 KOAXXA.com


Original
PDF IEC-169-15
2012 - Not Available

Abstract:
Text: 3.86 SMA-PS-1G-(X) RG 58, RG 141, RG 223, RG 400, RG 142 25.18 8.39 4.55 SMA-PS-1C-(X , -1B-(X) RD316, K0225D 20.13 4.55 SMA-PR-1C-(X) RG 405 Semi-Rigid, RG 405 Conformable â , Semi-Rigid, RG 402 Conformable 15.99 9.63 4.85 SMA-JS-1B-(X) RD316, K0225D 23.72 4.55 , , RG 223, RG 400, RG 142 23.56 6.22 3/8-32 UNEF-2A 1/4-36 UNS-2A 4.55 SMA-JB-1C-(X


Original
PDF IEC-169-15
2013 - Not Available

Abstract:
Text: 7.19 4.55 SMA-PS-1C-(X) 11.43 6.22 ØB (X) - (S) Single Pack/ (B) Bulk Pack in qty 50 , SMA-PR-1B-(X) RD316, K02252D 16.23 4.55 SMA-PR-1C-(X) RG 405 Semi-Rigid, RG 405 , , RG 188, RG 316 23.71 3.86 SMA-JS-1G-(X) RG 58, RG 141, RG 142 21.46 6.05 4.55 , 141, RG 142 21.46 6.22 3/8-32 UNEF-2A 1/4-36 UNS-2A 4.55 SMA-JB-1C-(X) (X) - (S


Original
PDF IEC-169-15
2012 - RG-405 86

Abstract:
Text: 4.85 4.55 - - - 3.86 6.22 ØB 10.54 8.39 A (X) - (S) Single Pack/ (B) Bulk Pack in qty 50 - = , 12.82 20.13 - - - 20.13 20.13 B 4.85 4.55 - - - 3.86 6.22 16.52 13.57 ØA ØB ØC (X) - , 58, RG 141, RG 223, RG 400, RG 142 Dimensions (mm) A 15.99 23.72 - - - 23.72 23.72 B 4.85 4.55 - , Dimensions (mm) A 16.05 23.58 - - - 23.56 23.56 B 4.85 4.55 - - - 3.86 6.22 5.84 12.40 A 13.40 3


Original
PDF IEC-169-15 RG-405 86 connector sma 905 K0225D IEC-169-1 RG402 cable spec EIA364-65A spec RG-58 IEC-169-15 EIA-364-31 RF connector plug spec
2013 - Not Available

Abstract:
Text: 3.86 SMA-PS-1G-(X) RG 58, RG 141, RG 142 22.63 7.19 4.55 SMA-PS-1C-(X) 11.43 , 4.55 SMA-PR-1C-(X) RG 405 Semi-Rigid, RG 405 Conformable 8.94 3.35 SMA-PR-1D-(X) RG , SMA-JS-1G-(X) RG 58, RG 141, RG 142 21.46 6.05 4.55 SMA-JS-1C-(X) 10.16 6.22 ØB , UNEF-2A 1/4-36 UNS-2A 4.55 SMA-JB-1C-(X) (X) - (S) Single Pack/ (B) Bulk Pack in qty 50


Original
PDF IEC-169-15
2000 - IEC 874-1

Abstract:
Text: EIA/TIA 455 - 21A, 200 cycles IEC 874-1 (4.5.32) 250 matings ºC ºC ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB , further limited by cable specifications EIA/TIA 455 - 4A, 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.18) 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.19) RH 95% 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles IEC 874-1 (4.5.22) -40ºC to +70ºC 2ºC/min EIA/TIA 455 - 5A, 95% RH 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 11A, 10 to 50 Hz, 2 hrs./axis , (4.5.4) 2.0kg Telcordia 326, 1.35kg load Telcordia 326, .45kg at 90ºC, 60ºC, 30ºC & 0ºC EIA/TIA 455 - 2A


Original
PDF USA/30MFO/2000 IEC 874-1
2000 - IEC 874-1

Abstract:
Text: EIA/TIA 455 - 21A, 200 cycles IEC 874-1 (4.5.32) 250 matings ºC ºC ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB ~dB , further limited by cable specifications EIA/TIA 455 - 4A, 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.18) 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.19) RH 95% 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles IEC 874-1 (4.5.22) -40ºC to +70ºC 2ºC/min EIA/TIA 455 - 5A, 95% RH 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 11A, 10 to 50 Hz, 2 hrs./axis , (4.5.4) 2.0kg Telcordia 326, 1.35kg load Telcordia 326, .45kg at 90ºC, 60ºC, 30ºC & 0ºC EIA/TIA 455 - 2A


Original
PDF USA/30MFO/2000 IEC 874-1 KATR Telcordia 326
1999 - IEC 874-1

Abstract:
Text: Comments EIA/TIA 455 - 21A, 200 cycles IEC 874-1 (4.5.32) 250 matings Fiber Optics 800-A1-FIBER ºC ºC , cable specifications May be further limited by cable specifications EIA/TIA 455 - 4A, 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.18) 85ºC 14 days IEC 874-1 (4.5.19) RH 95% 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 3A, -40ºC to +75ºC, 42 cycles IEC 874-1 (4.5.22) -40ºC to +70ºC 2ºC/min EIA/TIA 455 - 5A, 95% RH 75ºC 14 days EIA/TIA 455 - 11A , , 60ºC, 30ºC & 0ºC EIA/TIA 455 - 2A, 1.5 M drop, 8 cycles IEC 874-1 (4.5.14) 1.5 M, 8 drops Flex Test


Original
PDF 800-A1-FIBER USA/30MFO/99 IEC 874-1
2008 - smd M16

Abstract:
Text: (BOTTOM VIEW) 9.3 7.7 3.55±0.15 3.02±0.15 0. ( 4.55 ) 0.5±0.1 PC board side min 2.9 , prevent shorting). 1.45 7.7 3.55±0.15 3.02±0.15 9.3 1.15±0.15 3.2 ( 4.55 ) 5.9 2.0 , 3.7 2.0 PC board side 2.50±0.05 5.45±0.15 5.0 8.5 7.0 (6.45) M1.6 Tap ( 4.55 ) 4.4 , (6.45) 3.125 ( 4.55 ) 5.7±0.1 7.7 0.5±0.1 C A-A cross section 1.7 2.0 0.5


Original
PDF IEEE1394, IEEE1394 smd M16 axj2158512p EIA-364-23A
2003 - AXJ2111302T

Abstract:
Text: 7.7 3.55±0.15 3.02±0.15 ( 4.55 ) 5.9 >LCP< 0.5±0.1 1B Min.2.9 C 0. 8 1.15±0.15 , 9.3 1.15±0.15 3.2 ( 4.55 ) 5.9 2.0 Terminal No. 4 0.3±0.1 0.8±0.2 8.0 2.0 0.5 (2.9 , ) M1.6 Tap ( 4.55 ) 4.4 Recommended PC board pattern (BOTTOM VIEW) Solder pattern for attaching


Original
PDF IEEE1394, IEEE1394 IEEE1394 AXJ2111302T EIA-364-20A-83 electronic organ
smd M16

Abstract:
Text: < Min.2.9 0.5±0.1 C ( 4.55 ) 0. 8 9.3 2.0 3.2 2.0 Recommended PC board pattern , circuits (to prevent shorting). 5.1 5.9 3.2 ( 4.55 ) 2.0 2.0 1.15±0.15 7.7 3.55±0.15 , 1.0±0.05 5.45±0.15 M1.6 Tap 5.0 8.5 7.0 (6.45) ( 4.55 ) 4.4 Recommended PC board pattern , Terminal No. 1 8.5 (6.45) Terminal No. 4 Terminal No. 2 8.00±0.05 ( 4.55 ) 0.5±0.1 C 0


Original
PDF IEEE1394, IEEE1394 smd M16 AXJ2158512P AXJ2111302T AXJ2111502T AXJ2157512P AXJ2158112T AXJ2167112T AXJ2167512P AXJ2168112T EIA-364-23A
L-53MBDL

Abstract:
Text: www.i-t.su info@i-t.su òåë: (095) 785-48-05, 739-09-95 Ãîëóáûå ñâåòîäèîäû Æ 5 ìì Äèàìåòð : 5 ìì Ïðîèçâîäèòåëü : Kingbright Ñèëà ñâåòà óêàçàíà ïðè 20 ìA. Êîä: l [íì] Ñèëà ñâåòà [ìÊä] L-53MBC L-53MBDL L-53MBTL L-53PBC 455 455 455 465 50-150 40-60 50-100 650-1400 Óãîë îáçîðà [°] 16 60 16 30 Òèï ëèíçû áåñöâåòíàÿ ïðîçðà÷íàÿ ãîëóáàÿ ìàòîâàÿ ãîëóáàÿ ïðîçðà÷íàÿ áåñöâåòíàÿ Ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó ïðåäëàãàåì òàêæå ãîëóáûå ñâåòîäèîäû äèàìåòðîì 8 è 10 ìì


Original
PDF L-53MBC L-53MBDL L-53MBTL L-53PBC L-53MBDL Kingbright L-53MBC L-53MBTL L-53PBC
c829

Abstract:
Text: Notes (V) (mA) (KHz) Leads SOIC Typ. (µV) (MHz) Rate MC3371D 2 to 8 6 1 60 455 Yes Yes >4.8 Kb RSSI 16 MC3372D 2 to 8 6 1 60 455 Yes Yes >4.8 Kb RSSI, Ceramic Quad Detect./Resonator 16 Narrowband Dual , MC13135DW 2 to 7 3.5 0.7 200 10.7 455 — Yes >50.0 Kb Voltage Buffered RSSI 24 Transmitters — AM/FM/FSK


Original
PDF 32-Bit MC68331CFC16 MC68332ACFC16 MC13135DW MC13176D MC144111P c829 c829 data MC3371D MC145152P2 RF pll circuits MC145151P2 mc145027p MC145407P MC145406DW Single, Frequency Synthesizer
Not Available

Abstract:
Text: .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 .595/.565 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565 .595/.565 . 455 /.425 .595/.565


OCR Scan
PDF 14FEB GOL437535-2
hEc capacitors

Abstract:
Text: .260 .390 .520 .650 .195 .325 . 455 .585 .715 .450 2.050 .500 20 12 22 32 42 52 .130 .260 .390 .520 .650 .195 .325 . 455 .585 .715 .800 1.510 .870 15 13 23 33 43 53 .130 .260 .390 .520 .650 .195 .325 . 455 .585 .715 .450 1.050 .500 10 14 24 34 44 54 .130 .260 .390 .520 .650 .195 .325 . 455 .585 .715 .400 .400 .440 4 15 25 35 45 55 .130 .260 .390 .520 .650 .195 .325 . 455


Original
PDF Capacitors-87106 87106--All 4K5018H DSC44JM824M5018H DSC44JM105K5018H DSC44JM105M5018H DSC44JM125K5018H DSC44JM125M5018H DSC44JM155K5018H DSC44JM155M5018H hEc capacitors 87106 191 905 351 b 88 884 505 88011
2003 - EIA-455

Abstract:
Text: specified in EIA-455 shall be used. All inspections shall be performed using the applicable inspection plan , Instruction Sheet Qualification Test Report Commercial Standard EIA-455 : Standard Test Procedures for , . Meets requirements of product drawing. EIA-455-13. Visual, dimensional and functional per applicable quality inspection plan. Insertion loss. See Figure 3. See Note. EIA-455-34 , Method C , sample. See Note. EIA-455-3 , Test Condition C2. Subject mated samples to 5 cycles between -40 and


Original
PDF 03Dec03 EIA-455 EIA-455-20. EIA-455-5 EIA-455-20 EIA-455-36 501381-1 EIA-455-13 EIA-455-34 EIA-455-3 TIA/EIA-455-6
2002 - Not Available

Abstract:
Text: 2.25 2.50 2.50 2.75 2.75 3.15 3.50 3.85 4.20 4.20 4.55 4.55 4.55 5.22 5.22 5.22 5.22 5.88 5.88 5.88 , 4.55 Nominal Size DxL (mm) 22 X 45 25 X 35 30 X 25 22 X 50 25 X 40 30 X 30 35 X 25 25 X 45 30 X 35 35 X , 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 2.77 2.77 2.77 2.77 3.32 3.32 3.32 3.53 3.53 4.04 4.04 4.55 5.00 1.21 1.41 , 1.12 1.22 1.44 4.55 4.55 4.55 4.90 4.90 4.90 5.42 5.42 5.42 6.05 6.05 6.89 6.89 7.63 1.83 2.45 2.67 , 6.37 7.00 1.69 1.97 2.24 2.55 2.55 2.55 2.81 2.81 2.81 3.18 3.18 3.18 3.18 3.58 3.58 3.58 4.02 4.55


Original
PDF 380LQ, 380LQ 250Vdc 350Vdc 380LQ181M450J022 380LQ221M450H452 380LQ221M450J042 380LQ221M450K022 380LQ221M450A012
2002 - AXJ2111302T

Abstract:
Text: 5.9 >LCP< 0.5±0.1 1B 3.2 Min.2.9 ( 4.55 ) C 2.0 R1. 0.8 (2.9) 2.6±0.2 3.4 6.6 , 7.7 3.55±0.15 3.02±0.15 9.3 1.15±0.15 3.2 ( 4.55 ) 5.9 2.0 Terminal No. 4 0.3±0.1 , (6.45) M1.6 Tap ( 4.55 ) 4.4 Recommended PC board pattern (BOTTOM VIEW) Solder pattern for


Original
PDF IEEE1394, IEEE1394 AXJ2111302T axj231112 EIA-364-13A electronic organ
2005 - spec RG-179

Abstract:
Text: Part Number 1274566-1 1274566-2 1274566-3 Cable 735A 734A RG 179 1.090 MAX [27.69] . 455 [11.56] Right Angle Cable Plug .895 MAX [22.73] . 455 [11.56] .940 MAX [23.89] Bulkhead


Original
PDF
2012 - AMS 2418

Abstract:
Text: MIL-DTL-55302 (par. 4.5.8) 5 milliohms max, - EIA-364-06 & MIL-DTL-55302 (par. 4.5.5 ) 750 VAC RMS @ sea , MIL-DTL-55302 (par. 4.5.8) 5 milliohms max, - EIA-364-06 & MIL-DTL-55302 (par. 4.5.5 ) 750 VAC RMS @ sea


Original
PDF MIL-M-24519, GST-40F MIL-DTL-55302 MIL-C-55302 AMS 2418 EIA-364-31 method iv MIL-STD-55302 ASTM b734 ASTM b196 EIA-364-28 EIA-364-21 EIA-364-06 B-197 astm standards
Supplyframe Tracking Pixel