The Datasheet Archive

CDM6264M-2I datasheet (1)

Part ECAD Model Manufacturer Description Type PDF
CDM6264M-2I CDM6264M-2I ECAD Model Others Static RAM, Dynamic RAM, Video RAM - Short Form Datasheets Scan PDF

CDM6264M-2I Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
CDM6264-1

Abstract: CDM6264 BR6264 com6264 AKM6264ALP-12L AM99CL88H-12 AKMB264AP-12 AKMB264ALP-15L AKM6264ALP-15 AKM6264ALP-12
Text: 0. 4/2.1 2.4/1 8 CDM6264M-2I G.E. 0-70 200 200 70 30 70 120 80 0 0 0 4. 5—5. 5 4/0.2 0.8 2.2


OCR Scan
PDF 5164S/L-10 5164S/L-12 AKM6264ALP-12 CL3664AL/ASL/AML-85 CL3664N/NL-10 CL3664N/NL-12 CL3664NM/NML-10 CL3664NM/NML-12 CL3664R/RM/RS-12 CDM6264-1 CDM6264 BR6264 com6264 AKM6264ALP-12L AM99CL88H-12 AKMB264AP-12 AKMB264ALP-15L AKM6264ALP-15
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE18005 SCAS863B
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE18005 SCAS863B
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE18005 SCAS863A
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE62005 SCAS862D
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE62005 SCAS862D
2015 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF CDCE62005 SCAS862F CDCE62005
2014 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 500 ± 30 600 ± 35 700 ± 35 Minimum bending radius (mm) 35*1(20* ¼‰ 40*1(20* ¼‰ 50*1(25* ¼‰ 60*1(30* ¼‰ Coating material Silicone resin (Black) Lattice defect (% , Minimum bending radius (mm) 60*1(30* ¼‰ 80*1(40* ¼‰ 90*1(50* ¼‰ 100*1(70* , Minimum bending radius (mm) 110*1(80* ¼‰ 150*1(100* ¼‰ 200*1(130* ¼‰ Coating material , * ¼‰ 25*1(15* ¼‰ 25*1(15* ¼‰ Coating material Silicone resin (Black) Lattice


Original
PDF B-07D9045H 10K-30K) FIGR-10 FIGR-20 FIGR-30
2007 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ( €/2) X X 0 0 X 0 X X 0 1 X ( €/4) X X 1 0 X 2( €/4) X X 1 1 X 3( €/4) X 0 0 0 X 0 X 0 0 1 X ( €/8) X 0 1 0 X 2( €/8) X 0 1 1 X 3( €/8) X 1 0 0 X 4( €/8) X 1 0 1 X 5( €/8) X 1 1 0 X 6( €/8) X 1 1 1 X 7( €/8) 20 40 Phase Lead (radian) Notes Phase setting not available


Original
PDF CDCL1810 SLLS781B CDCL1810 650MHz
E2AM18LS08M1B1

Abstract: E2A-M12LS04-M1-B1 E2AM30KS15M1B1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-C1 E2A-M08KS02-M1-C1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2AM12KS04WPB12 E2A-M08KS02-M1-B1
Text: ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 ðàçúåì M12 êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ðàçúåì M12 ðàçúåì M12


Original
PDF E2AM30KN20WPB12 E2AM30KN20WPC12 E2AM30LN30WPB12 E2AM30LN30WPC12 E2AM30KN20M1B1 E2AM30KN20M1C1 E2AM30LN30M1B1 E2AM30LN30M1C1 E2AM18LS08M1B1 E2A-M12LS04-M1-B1 E2AM30KS15M1B1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-C1 E2A-M08KS02-M1-C1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2AM12KS04WPB12 E2A-M08KS02-M1-B1
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: EF7_BK 7_I 47_LP441 O VR EF4_BK 4_I 12_LP236 O VR EF5_BK 5_I 48_LP333 O VR EF2_BK 2_I 12 , XPGA I/O Banks 2, 3 BK 2_I 0_LP116 O BK 2_I 1_LP116 O BK 2_I 2_LP117 O BK 2_I 3_LP117 O BK 2_I 4_LP118 O BK 2_I 5_LP118 O BK 2_I 6_LP121 O BK 2_I 7_LP121 O BK 2_I 8_LP122 O BK 2_I 9_LP122 O BK 2_I 10_LP123 O BK 2_I 11 O _LP123 BK 2_I 13_LP128 O BK 2_I 14_LP129 O BK 2_I 15_LP129 O BK 2_I 16_LP134 O BK 2_I 17_LP134 O BK 2_I 18_LP135 O BK 2_I 19_LP135 O BK 2_I 20


Original
PDF ebug02 900-ball 20MHz
2001 - BUTTERFLY DSP

Abstract: eva complex AN1381 ST100 ST120 64 point FFT radix-4 radix-4 asm chart RES02 T02I
Text: _1, c1_2, s1_2, c1_3, s1_3; short g0_0r, g0_0i, g0_1r, g0_1i, g0_2r, g0_ 2i , g0_3r, g0_3i; short g1_0r, g1_0i, g1_1r, g1_1i, g1_2r, g1_ 2i , g1_3r, g1_3i; short t0_0r, t0_0i, t0_1r, t0_1i, t0_2r, t0_ 2i , t0_3r, t0_3i; short t1_0r, t1_0i, t1_1r, t1_1i, t1_2r, t1_ 2i , t1_3r, t1_3i; short tt0_0r, tt0_0i, tt0_1r, tt0_1i, tt0_2r, tt0_ 2i , tt0_3r, tt0_3i; short tt1_0r, tt1_0i, tt1_1r, tt1_1i, tt1_2r, tt1_ 2i , tt1 , +1]; // // // // Img(B0) Img(B1) Real(B0) Real(B1) g0_ 2i g1_ 2i g0_2r g1_2r = = = = i[Ii+2*WingSpan


Original
PDF AN1381 ST120 ST100' AN1381 BUTTERFLY DSP eva complex ST100 64 point FFT radix-4 radix-4 asm chart RES02 T02I
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ˆ¶ 充电输出,走线线宽 0.5mm 以 上 ¼Žæ— ç”µæ± æ—¶ï¼Œç›´æŽ¥æŽ¥åˆ° Pin1 Vbat 6 7 CHGIN/USBIN 充电器输入/USB 电源输 入 1ï¼Žç”µæ± æ£€æµ‹ 8 ADC3/BAT_ID 0-2.8V 输入 ¼Žé…åˆ NTC , ¼ŒæŒç»­ç”µæµèƒ½åŠ›700mA 700mA以上; Vbat 2mm ¼‰ 电源端到模块主供电输入脚Vbat Vbat之间的走线尽量短ï , ¼Œåœ¨æ— æ˜¾ç¤ºæ— è¯­éŸ³çš„ç»ˆç«¯äº§ 品上,可以通过检测此脚的电平来判断模块是否已经开机。 ¼‰å…³æœº 模块上电开机后,拉低ON/OFF ä¿¡å·ä¸€æ®µæ—¶é—´çº , Ž¥5V;如上图所示; ¼‰æ­¤è„šæœ€é«˜å¯è€å—30V的电压,但超过7V软件会自动停止充电; 3ï


Original
PDF 1017MP
2007 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: X 0 X X X 1 X ( €/2) X X 0 0 X 0 X X 0 1 X ( €/4) X X 1 0 X 2( €/4) X X 1 1 X 3( €/4) X 0 0 0 X 0 X 0 0 1 X ( €/8) X 0 1 0 X 2( €/8) X 0 1 1 X 3( €/8) X 1 0 0 X 4( €/8) X 1 0 1 X 5( €/8) X 1 1 0 X 6( €/8) X 1 1 1 X 7( €/8) 0 0 0 0 X 0 0 0


Original
PDF CDCL6010 SLLS780B 400fs 30MHz 319MHz 15MHz 25GHz
2007 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: X 0 X X X 1 X ( €/2) X X 0 0 X 0 X X 0 1 X ( €/4) X X 1 0 X 2( €/4) X X 1 1 X 3( €/4) X 0 0 0 X 0 X 0 0 1 X ( €/8) X 0 1 0 X 2( €/8) X 0 1 1 X 3( €/8) X 1 0 0 X 4( €/8) X 1 0 1 X 5( €/8) X 1 1 0 X 6( €/8) X 1 1 1 X 7( €/8) 0 0 0 0 X 0 0 0


Original
PDF CDCL6010 SLLS780B 400fs 30MHz 319MHz 15MHz 25GHz
2009 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: OFF Ipa 0,1,2 2 1:遮断機構 ON(手動復帰) ¼šé®æ–­æ©Ÿæ§‹ AUTO(自動復帰ï , ¼‰ RemoteSw 0,1,2,3 0 0:ALL OFF ¼šLD1 ON,LD2 OFF 1:ALL ON 3:LD1 OFF,LD2 ON 入力パワーアラーム遮断モード 0:遮断機構 OFF Ipa 0,1,2 2 1:遮断機構 ON(手動復帰)


Original
PDF FOAM-T12CT
ST 78592

Abstract: Y012 psu 14-4y 1fw 7d 1dz 2 ta 2631n 1fw 0o 1df2
Text: ;1 §¤ª w w w %Á6ª §¤ ±ç_®·z´î±ç_®·z´ëñn®·zèùöÁéî±ç_®·zëòn®·z èùöÁé1ó}1Át1 §¤U¤_®~)Aïw , p·t¶lCntEÐëLOAïw w w §¤U?N. «|~#*-~l·s K6 Á¶1&½1ÛUÐAïw OLU')îKMãO.öG_tUá0)~ {U)Aî.>ìHU0*NK.î K6 , +)ÉAïw 7 ôî_KÙF謣é.')w w %Á6ª §¤ ¬£.»)¬£zoU) MAïèÀüw¥Æì°¼ÃÃÆθɻ¥Æéw zoϳè , (¸Ð]¸Aì1 ÷ (2LB2. O"cº*261H»G>ìHUÐN+MAïw w Ä~ U3¼èé.;¤N' °(è(é»wU)#ï- ì3¼;¤ ßìöª1Ù2ìð.ÍìêOì7 , &DHI Ä&DIH Ñw §¤1&Å(w êú&D&¦j2¨"oF1>æUá_.!o)#ïw |²2 U¨"¢çN"D. 1YÍU


Original
PDF
2013 - verona

Abstract: No abstract text available
Text: VENUS 2I -BT FS4053-B Platform for low-cost Bluetooth™, DAB/DAB+/DMB-R/ FM and iPod dock , 2I -BT CONNECTED VIA BLUETOOTH TO SMART DEVICES FEATURES • Bluetooth smart device wireless docking OVERVIEW connection Venus 2i -BT is a WorldDMB Profile 1 evaluation design for price , . Based on the Verona module running DAB 5.0 embedded software, Venus 2i -BT provides a flexible , . Venus 2i -BT provides a simple route to enable OEMs to produce smart device docking systems offering DAB


Original
PDF FS4053-B verona
2013 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: BIA-0520N1120 0.5-2 11-14 20 ±0.75 20 2:1 2I , 2MH BIA-0520N1820 0.5-2 18-22 20 ±1 30 2:1 2I BIA-0520N2420 0.5-2 24-28 20 ±1 40 2:1 4I , , 4MH BIA-2018N0709 2-18 7-9 9 ±1.5 15 2.2:1 2I , 2MH BIA-2018N1509 2-18 , 2.2:1 4I, 3MH BIA-6018N1015 6-18 11-13 15 ±1.5 20 2:1 2I , 2MH BIA-6018N1520 6-18 12-16 20 ±1.5 30 2:1 2I BIA-6018N2020 6-18 18-22 20 ±1.5 40


Original
PDF BIA-0520N1120 BIA-0520N1820 BIA-0520N2420 BIA-2080N1220 BIA-2080N2020 BIA-2080N2520 BIA-2018N0709 BIA-2018N1509 20dBm 30dBm
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: (dBm) Typ 20 VSWR Max 2:1 Current +12V (mA) Typ 120 2I ,2MH 20 2:1 200 4I,3MH 20 2:1 120 2I ,2MH 20 2:1 200 4I,3MH 20 2:1 120 2I ,2MH 20 2:1 200 4I,3MH 20 2:1 120 2I ,2MH 20 2:1 200 4I,3MH 20 2:1 120 2I ,2MH 20 2:1 200 4I,3MH 20 2:1 150 2I ,2MH 20 2:1 150 4I,3MH , 150 2I ,2MH 20 2:1 150 4I,3MH 20 2:1 150 4I,4MH 25 2:1 200 6I


Original
PDF 18GHz CA0510N1610 CA0510N3210 CA0510N1614 CA0510N3214 CA0520N1610 CA0520N3210 CA0520N1614 CA0520N3214
E3F2-DS30B4-P1

Abstract: E3F2-DS30B4 E3F2-R2B4 E3F2-DS30C4 E3F2-DS30C4-P1 E3F2-R2B4-P1 e3f2-7c4-p1
Text: äàò÷èêà Âûõîä E3F2-7C4 7ì ïåðåäàò÷èê - ïðèåìíèê NPN E3F2-R2C4 ðåôëåêòîðíûé NPN E3F2-DS30C4 30 ñì îòðàæàòåëüíûé NPN E3F2-R2B4 ðåôëåêòîðíûé PNP E3F2-DS30B4 30 ñì îòðàæàòåëüíûé PNP E3F2-7C4-P1 7ì ïåðåäàò÷èê - ïðèåìíèê NPN E3F2-R2C4-P1 ðåôëåêòîðíûé NPN E3F2-DS30C4-P1 30 ñì îòðàæàòåëüíûé NPN E3F2-7B4-P1 7ì ïåðåäàò÷èê - ïðèåìíèê PNP E3F2-R2B4-P1 ðåôëåêòîðíûé PNP E3F2-DS30B4-P1 30 ñì îòðàæàòåëüíûé PNP Âûâîä êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü êàáåëü ãíåçäî


Original
PDF E3F2-DS30C4 E3F2-DS30B4 E3F2-DS30C4-P1 E3F2-DS30B4-P1 E3F2-DS30B4-P1 E3F2-DS30B4 E3F2-R2B4 E3F2-DS30C4 E3F2-DS30C4-P1 E3F2-R2B4-P1 e3f2-7c4-p1
2008 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: »¸1、パワー1) ( 、 ( 3 同軸 ½¤ãƒ‘ワー1) 極数 ●車載用小型同軸コネクタ 周波æ , › ●基板取付用スルーホールタイプ 1極 (同軸 1) (同軸 ¼‰ 、2極 CE2S※01C* ●ケーブル用ハウジング 1極 (同軸 1) (同軸 ¼‰ 、2極 CE2A※01Z00 ●ケーブル中継用ハウジング 1極 (同軸 1) (同軸 ¼‰ 、2極 CE2G※01Z00 ●スリーブ CE2Z22HC01 , ●基板取付用スルーホールタイプ 3極 (同軸 ¼ãƒ‘ワー 1) ●パワーコンタクト CE2J28HC01 CE2S211Cï


Original
PDF MX-008B MX-008D RM1407,
2013 - verona

Abstract: No abstract text available
Text: VENUS 2I -L FS4053-L Platform for Digital iOS Docking, with DAB/DAB+/ DMB-R/FM APPLICATIONS • iOS docking radio with USB/ Lightning connectivity and DAB/FM VENUS 2I -L EVALUATION PLATFORM FEATURES OVERVIEW Venus 2i -L is a digital iOS docking radio evaluation design for price sensitive , . Based on the Verona module running DAB 5.1 embedded software, Venus 2i -L provides a flexible , USB connection with a physical Lightning connector. Customer deliverables Venus 2i -L is provided


Original
PDF FS4053-L verona
2013 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 1.00 0.10 16.80 15.57 0.35 0.05 ¼‰ ( 0.10 X 0.12 0.03 24) ( 0.15 X 5.75 6.65 , Centerline of Datum X Y 0.70 0.05 ¼‰ ( 0.50 0.25 0.10 X ( 05 0. 6.65 Z 0.50 min. 5.75 0.70 0.05 ¼‰ ( 0.10 X 0.20 0.03 Centerline of Datum X 0.35 0.03 24) ( 0.20 Z X Y 5.75 0.05 Z 6.65 0.0 5 ( 4) 1.40 0.30 0 .2 R0 .20 R0 0.70 0.05 ¼‰ ( 0.10 Y 14.95 0.05 4) 0.80 0.50 min. Supporting Tape ¼‰ R0 .20 0.80


Original
PDF
2005 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: »•æ§˜/Specifications (1) 0.03∼1μH ( ¼‰ 30∼200MHz (3): F ±1.5% L ±3% ï , §˜/Specifications (1) 0.03∼1μH ( ¼‰ 30∼200MHz (3): F ±1.5% L ±3% : (4) â , ¼ˆ1) 0.02∼0.2μH ( ¼‰ 30∼200MHz (3): L ±3% (4) − (5) 50∼130 S7-T4 仕様/Specifications (1) 0.03∼0.25μH ( ¼‰ 20∼200MHz (3): F ± ¼… L ±4% : (4) â , . Can be used also shielded case. (1) インダクタンス/Inductance ( ¼‰ 使用周波æ


Original
PDF 200MHz 1000pcs
Supplyframe Tracking Pixel