The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
TC1223-2.8VCTRT Microchip Technology Inc 2.8 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.25 V DROPOUT, PDSO5, SOT-23A, 5 PIN
TC1223-2.8VCTTR Microchip Technology Inc 2.8 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.12 V DROPOUT, PDSO5, SC-74A, SOT-23A, 5 PIN
TC1223-2.85VCTTR Microchip Technology Inc 2.85 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.12 V DROPOUT, PDSO5, SC-74A, SOT-23A, 5 PIN
TC1223-2.7VCTTR Microchip Technology Inc 2.7 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.12 V DROPOUT, PDSO5, SC-74A, SOT-23A, 5 PIN
TC1223-2.7VCT Microchip Technology Inc 2.7 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.12 V DROPOUT, PDSO5, SOT-23A, 5 PIN
TC1223-2.8VCT Microchip Technology Inc 2.8 V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.25 V DROPOUT, PDSO5, SOT-23A, 5 PIN

P-A1-12232 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
transformer vde 0551 en60742

Abstract: LR69223 230V Transformer specification transformer vde 0551 vde 0551 en60742 MICROTRAN PLT20-32 PLT-20 EN60742 20va transformer vde 0551
Text: ENGINEER: DWG CONTROL NO. P-A1-12232 ACAD\MXFMR\A1122321 .DWG REV PRI POWER TRANSFORMER PLT20—32 MODEL


OCR Scan
PDF 115/230V 50/60Hz 100M0 500VDC, 3500Vrms 1500Vrms 500Vrms PLT20-32, P-A1-12232 transformer vde 0551 en60742 LR69223 230V Transformer specification transformer vde 0551 vde 0551 en60742 MICROTRAN PLT20-32 PLT-20 EN60742 20va transformer vde 0551
2003 - 12232

Abstract: 12232-A 1602H SED1520DOA SEIKO EPSON SED1520DOA 12232a DB64 ADC 808 SED1520Doa 12232a SED1520Doa 12232
Text: 12232 12232 . .1. SED1520DOA SEIKO EPSON. 12232 . , http://www.melt.aha.ru 1 12232 Òàáëèöà 1. Íàçíà÷åíèå âíåøíèõ âûâîäîâ. ¹ 1 Îáîçí. DB4 , 12232 3. . Êîìàíäà Display ON/OFF RD/WR A0 0 0 Ôóíêöèÿ DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 , 12232 MT 12232 , ( ) CS (1 , 0 ). , , 8032 . 4 808 . , 12232 : . : . .


Original
PDF SED1520DOA 2232A 12232 12232-A 1602H SED1520DOA SEIKO EPSON SED1520DOA 12232a DB64 ADC 808 SED1520Doa 12232a SED1520Doa 12232
12232

Abstract: lcm 548 display LCD 12232 lcm 041 display 12232b cl 12232
Text: LCM 12232 B Oct19,2000 PRODUCT SPECIFICATIONS PHYSICAL DATA EXTERNAL DIMENSIONS , USING LCD MODULES 82625078 82625079 www.qingyun-it.com P.1 of 16 LCM 12232 B , 12232 B 82625079 www.qingyun-it.com Oct19,2000 P.3 of 16 LCM 12232 B Oct19 , www.qingyun-it.com P.4 of 16 LCM 12232 B Oct19,2000 OPERATING PRINCIPLES & METHODS Control and , www.qingyun-it.com P.5 of 16 LCM 12232 B Oct19,2000 Initialization 82625078 82625079


Original
PDF Oct19 12232 lcm 548 display LCD 12232 lcm 041 display 12232b cl 12232
2004 - 12232

Abstract: BUK7227-100B
Text: . 9397 750 12232 Product data Rev. 01 - 26 January 2004 2 of 12 BUK7227-100B Philips , . 9397 750 12232 Product data Rev. 01 - 26 January 2004 3 of 12 BUK7227-100B Philips , Electronics N.V. 2004. All rights reserved. 9397 750 12232 Product data Rev. 01 - 26 January 2004 , 12232 Product data Rev. 01 - 26 January 2004 5 of 12 BUK7227-100B Philips , temperature. © Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004. All rights reserved. 9397 750 12232 Product


Original
PDF BUK7227-100B M3D300 OT428 12232 BUK7227-100B
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: -0, view 1-22-32 M. TRULL APPD 1-22-32 M. TRULL PRODUCT SPEC CAP HOUSING K I T , 9 CIRCUIT, UNIVERSAL


OCR Scan
PDF UL94V-0, jnpJ87 8726/u
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: -100.89 -100.98 100kHz 1MHz 100Hz 1kHz -121.39 -121.54 - 122.32 -122.77 -123.24 -123.08 -122.87 -122.70 - 122.32 -122.01 -122.02 -135.03 -141.53 -142.28 -142.80 -143.03


Original
PDF DSN-2050A-119+ 2100MHz±
12232-A

Abstract: 12232a
Text: RG 12232 -A 67 -


Original
PDF 2232-A 12232-A 12232a
12232C

Abstract: 12232-C 12232
Text: RG 12232 -C 69 -


Original
PDF 12232-C 12232C 12232-C 12232
12232

Abstract: 12232B
Text: RG 12232 -B 68 -


Original
PDF 12232-B 12232 12232B
12232

Abstract: 12232e
Text: RG 12232 -E-33 65.4 x 29.1 70 -


Original
PDF 12232-E-33 12232 12232e
12232F

Abstract: 12232 12232-F
Text: RG 12232 -F 71 -


Original
PDF 12232-F 12232F 12232 12232-F
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 1/32 DUTY,1/5 BIAS 122×32 DOTS JYG-1223220C-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Item Power Supply Voltage LCD Operation Voltage LCM Current Consumption Backlight Forward Voltage Ta=25 ºC VDD=5.0V±0.25V Symbol Test Condition VDD-VSS VOP IDD VF 25°C Min. 4.5 - Standard Value Typ. Max. 5.0 5.5 5.2 2.0 3.0 - Unit V V mA V 4.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Item Symbol Supply Voltage (Logic) Supply


Original
PDF JYG-1223220C-VA
LCD 12232

Abstract: 12232
Text: 1/32 DUTY,1/5 BIAS 122×32 DOTS JYG-1223229C-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Ta=25 ºC VDD=3.0V±0.25V Item Symbol Test Condition Power Supply for Logic LCD Operation Voltage LCM Current Consumption VDD Vop. Idd 25 25 Min. 4.8 4.8 Typ. 5.0 5.0 25 - - Standard Value Max. 5.2 5.2 1.6 Unit V V mA 4.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Item Symbol Power Supply for Logic LCD Operation Voltage


Original
PDF JYG-1223229C-VA VDD-13 68CPU LCD 12232 12232
12232

Abstract: cl 12232
Text: 1/32 DUTY,1/6 BIAS 122×32 DOTS JYG-1223218C-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Item Power Supply Voltage LCD Operation Voltage LCM Current Consumption Backlight Forward Voltage Ta=25 ºC VDD=5.0V±0.25V Symbol Test Condition V DD-VSS VOP I DD VF 25°C Min. 4.5 - Standard Value Typ. Max. 5.0 5.5 6.5 2.0 3.0 4.2 - Unit V V mA V 4.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Item Symbol Supply Voltage (Logic) Supply


Original
PDF JYG-1223218C-VA 12232 cl 12232
cl 12232

Abstract: 122*32 122X32 CDM10
Text: MGL(S)- 12232 122X32 DDTS o P 0,4 r ■0,04 □ 8,4 2,3-3,43 -4,4 m ^ ra in -65,1-60,5- -53,64- 122X32 DDTS -0,7 LT) OJ o v1 OJ + + 1 J- 4. J. I -65,8- -62,5- —I JD ™ 6,0 MAX-4,4-2,5-1 -PARTS AREA 3,4 I- 0,5-] -4,0 2-01,0- BACK SIDE (IC SIDE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO ÏÏS2 CSI CL RD(L) WRiR/W) vss DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 VDD RES VEE VEL VEL TJSI-CL-RD(L)-VRCR/V)- vss- DB0- CDMl CDM17 122X32 LCD PANEL CDM10 CDM32 U1


OCR Scan
PDF 122X32 CDM17 CDM10 CDM32 cl 12232 122*32
DG12232

Abstract: DG-12232 12232 80V-supply cl 12232
Text: DG- 12232 122 x 32 dots STN Reflective/EL/LED Backlight 1/32 Duty, MECHANICAL DATA Item Dimension Unit Module Size 84.0(W) x 44.0(H) x 10.0(T) mm View Area 60.5(W) x 18.5(H) mm Dot Size 0.4 x 0.45 mm Dot Pitch 0.44 x 0.49 mm ABSOLUTELY MAXIMUM RATINGS Item Symbol Standard Value Unit Min Typ. Max. Supply Voltage for Logic VDD- VSS - - 8.0 V Supply Voltage for LCD Drive VDD- VEE - - 16.5 V VI


Original
PDF DG-12232 DG12232 DG-12232 12232 80V-supply cl 12232
68MPU

Abstract: No abstract text available
Text: 1/32 DUTY, 1/6 BIAS 122×32 DOTS JYG-12232Y2C-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Ta=25 ºC VDD=5.0V±0.25V Item Input High Voltage Input Low Voltage Output High Voltage Output Low Voltage Supply Current LCD Driving Voltage Symbol VIH VIL VOH VOL IDD VDD - VO Test Condition IOH= - 3.0mA IOL=3.0mA VDD=5.0V Ta=25ºC 4.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Min. 2.0 - 0.3 2.4 0 Typ. 0.4 6.5 Standard Value Max. VDD


Original
PDF JYG-12232Y2C-VA ResetHL80 68MPU
a1615

Abstract: No abstract text available
Text: 1/32 DUTY,1/7 BIAS 122×32 DOTS JYG-1223201S-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 2 1 A 16 15 A B LO C K 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Item Power Supply Voltage LCD Operation Voltage LCM Current Consumption Backlight Forward Voltage Ta=25 ºC VDD=5.0V±0.25V Symbol Test Condition VDD-VSS VOP IDD VF 25°C Min. 4.5 - Standard Value Typ. Max. 5.0 5.5 10.5 5.0 7.5 4.2 - Unit V V mA V 4.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Item Symbol


Original
PDF JYG-1223201S-VA a1615
LBS11901

Abstract: No abstract text available
Text: 120.32 121.32 122.32 123.32 118.5 Group Delay Variation(f0±492kHz) Simth Chart 119.5


Original
PDF 32MHz 23MHz LBS11901 492kHz) LBS11901
12232

Abstract: 12232-B 12232b
Text: PG 12232 -B OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM 10.2 1.8 20- 1.0 K 122 x 32 Dots 2.0 53.64 60.5 5.15 2.5 4.0 8.2 A 36.0 0.5 15.64 18.5 H1 H2 4- 1.0 20 15.7 27.4 1 2.0 15.0 28.0 2- 2.5 2.6 80.0 0.5 72.0 P2.54 x 19=48.26 1.6 2-R1.25 65.7 75.0 38.0 DB0~DB7 CS1 R/W Ao CL Vss Vdd Vee E RES LCD DRIVER 1 COM 16 LCD PANEL COM 16 SEG 61 0.4 0.04 0.04 A K 0.45 SEG 61 LCD DRIVER 2 CS2


Original
PDF 12232-B -20oC 12232 12232-B 12232b
POWER 5 W LED

Abstract: 122X32 lcd 21 pin backlight lcm 041 display
Text: 1/32 DUTY,1/5 BIAS 122×32 DOTS JYG-1223221C-VA 1.0 DIMENSIONAL DRAWING 0.36 0.41 122X32 DOTS 0.04 0.04 1 18 2.0 BLOCK DIAGRAM 3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Item Power Supply Voltage LCD Operation Voltage LCM Current Consumption Backlight Forward Voltage Ta=25 ºC VDD=5.0V±0.25V Symbol Test Condition V DD-VSS VOP I DD VF 25°C Min. 4.5 - Standard Value Typ. Max. 5.0 5.5 5.2 2.0 3.0 2.1 - Unit V V mA V 4.0 ABSOLUTE


Original
PDF JYG-1223221C-VA 122X32 POWER 5 W LED lcd 21 pin backlight lcm 041 display
LCD 12232C

Abstract: 122*32 12232 12232-C 12232C 122x32
Text: RG 12232 -C SO KAYA OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM 2.5 - 7.5 98.0±0.5 — 93.0- t S rsTo- CO evi T 7.4 P2.54X 17=43.18 1.8 - 18-01.0 18 122x32 49.0- Dots 69.5 76.0 83.2 4-01.0 H H +| io in o K Y 10 2.5 - H1 H2 -1.6 DB0-DB7 E1 — Ao — Vss — Vdd Vo — E2 A K LCD DRIVER 1 LCD DRIVER 2 COM 16/ COM 16/ SEG 61/ LCD PANEL BACKLIGHT 0.53 — 0.04 — f j v — I O 5 6 c The tolerance unless classified ± 0.3mm MECHANICAL SPECIFICATION Overall Size


OCR Scan
PDF 12232-C 122x32 LCD 12232C 122*32 12232 12232-C 12232C 122x32
2002 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: : TB112EE -10 -20 -30 Att. (dB) -40 -50 -60 -70 -80 -90 122.32 120.32 118.32


Original
PDF 32MHz TB112EE FR-03S06-02 230nH 260nH
12232

Abstract: 6CS2 AVR LCD
Text:  12232 122 x 32 dots 1/32 Duty STN Reflective/EL/LED Backlight ■MECHANICAL DATA Item Dimension Unit Module Size 84.


OCR Scan
PDF 12/CM 76OiO3 54x19 2-R125 12232 6CS2 AVR LCD
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: PG 12232 -F OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM 67.2 57.2 52.41 0.1 H1 H2 122 x 32 A Dots 9.0 13.0 16.4 31.75 0.5 25.0 17.2 13.7 9.54 1.5 2- 1.0 K 1 10.26 2.5 7.8 35.9 7.3 9.7 20 9.4 20- 1.0 P2.54 x 19=48.26 69.2 0.5 5.4 1.0 1.5 1.8 2.0 4-R1.4 67.2 56.4 1 20 24.0 30.0 K A IC SIDE DB0~DB7 R/W Ao Vss Vdd Vo E1 RES E2 8.75 25.1 49.7 5.8 3.0 5.6 25.1 COM 16 LCD DRIVER 1 LCD PANEL


Original
PDF 12232-F -20oC
Supplyframe Tracking Pixel