The Datasheet Archive

33VC3 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
ic LB1403

Abstract: LB1403 IC 4822 LBI403 lb 1423 n k 1413 40314 FRIA
Text: /■Và dBi^^ïÎ^^^B-VicWB 15 mA typ LB ï 413 105 mVrras typ / 1 -67Vc3'1 33VC3 // LBï423 85 mVrms ty^ / -f-6dB» , 0*67Vc3 0.75VC3 mvrms " 3 Vc3 ¡mid i,' V / vin mVrrto // 4 VC4 // ■is l.25Vc3 l. 33VC3 I , .25VC3 l. 33Vc3 '.42Vc3 mvrms VC5 1.48VC3 I.67Vc3 l.87Vc3 mVrms LED eled 5 7 9.5 mA *IN0 â


OCR Scan
PDF -67Vc3 33VC3 -10ctB K67Vo3, 33V03 28Vc3 0-40Vc3 59Vc3 67VC3 ic LB1403 LB1403 IC 4822 LBI403 lb 1423 n k 1413 40314 FRIA
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 6.0 7.5 11.0 8.5 ns * Voltage Range 3.3 is 3.3V±C.3V Voltage Range 5.0 is 5.0V ± 0.5V


OCR Scan
PDF HD74AC139/HD74ACT139* HD74AC139/HD74ACTl39 HD74AC139/HD74ACT139 HD74ACT139 HD74AC139/HD74ACT139 HD74ACT139
Supplyframe Tracking Pixel