The Datasheet Archive

Search Stock (1)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 1 results of 1
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
2SA1207S-AA SANYO Semiconductor Co Ltd Rochester Electronics - -

No Results Found

2SA1207S-AA Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1996 - Centronics connector

Abstract:
Text: No file text available


Original
PDF R3051 16Mhz 33Mhz R3041/51/52/71/81 16-bit GT-32011 GT-32011 160-Pin Centronics connector 33 nec 125 t2 80186 CPU subsystem asynchronous dram EDAL BI intel DMA controller Unit for 80186 IEEE1284 Galileo 24 ports
2009 - Not Available

Abstract:
Text: ÓÝÝ ÍÓÔÖëòð ÌØÎË ÍÓÔÖïéðÝß î ðà ©Ã­Ãª Ó¿®·´´¿ ͬ®»»¬ ݸ¿¬-© ± ® ¬ ¸ Ìà “ Ó·½®± ݱ³³»®½·¿´ ݱ³°±²»²¬- Ú»¿¬«®»- Ì ®Â¿Â²-·»²¬ ʱ´¬¿¹» Í«°°®»-±® ëòð ¬ ± ïà ©Ã° ʱ´¬íððð É¿¬¬ Ô»¿¼ Ú ® » » Ú·²·-¸ñα¸- ݱ³°´·¿²¬ øÒ±¬»ï÷ øþÐþÍ«ºº·¨ ¼»-·¹²¿¬»Ý±³°´·¿²¬ò Í»» ± ®Â¼Â»Â®Â·Â²Â¹ ·²º±®³¿¬·±²÷ Ú±® - « ®ÂºÂ¿Â½Â» ³±«²Â


Original
PDF
VJ HIFREQ

Abstract:
Text: VOLTAGE (VDC) 25 50 100 VOLTAGE CODE X A B CAP. CODE CAP. •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R0 1.0 pF 1R1 1.1 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R2 1.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R3 1.3 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R4 1.4 pF 1R5 1.5 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R6 1.6 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R7 1.7 pF 1R8 1.8 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R9 1.9 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R0 2.0 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R1 2.1 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R2


Original
PDF 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. JS709A 02-Oct-12 VJ HIFREQ HIFREQ
2013 - VJ HIFREQ

Abstract:
Text: VOLTAGE (VDC) 25 50 100 VOLTAGE CODE X A B CAP. CODE CAP. •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R0 1.0 pF 1R1 1.1 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R2 1.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R3 1.3 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R4 1.4 pF 1R5 1.5 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R6 1.6 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R7 1.7 pF 1R8 1.8 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R9 1.9 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R0 2.0 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R1 2.1 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R2


Original
PDF 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. JS709A 02-Oct-12 VJ HIFREQ HIFREQ
1996 - AD77XX

Abstract:
Text: SIGMA DELTA TRANSDUCER INTERFACE: FEATURES AA AA AA AA A AA AA A A A A A AA AA AA A AA AA AA AA A A A A A AA AA AA AA AA A A A A A AA AA AA A AA AA AA AA , AA AA A A A A A AA AA AA AA AA A FEATURES THAT DIFFERENTIATE THE AD77XX FAMILY AA AA AA AA A AA AA AA AA A A A A A AA AA AA A AA AA AA AA A A A A A AA AA AA A AA AA AA AA A A A A A AA AA


Original
PDF AD77XX AD7716 AD1550 AD1550A PAGE-15 AD7730 circuit ad7730 AD7715 AD7714 AD7713 AD7712 AD7711 AD7710 AD7703
1997 - SAF-C167CR-16FM

Abstract:
Text: AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA A AA Bank 3 Bank 2 A AA , A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA AA H AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Original
PDF 16-Bit C167CR-16F D-81541 VR02061A SAF-C167CR-16FM 16F TRANSISTOR C167CR-16F bosch ac drive C167 Bootstrap SYSCON C167 flash program SAB-C167CR-16FM
VJ Commercial

Abstract:
Text: B C A B C E A B C E CAP. CODE CAP. 1R0 1.0 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R2 1.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R5 1.5 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R8 1.8 pF •â


Original
PDF 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. JS709A 02-Oct-12 VJ Commercial
2013 - GA....34G Automotive MLCC

Abstract:
Text: 200 50 VOLTAGE (VDC) VOLTAGE CODE X/A B A B C A CAP. CODE CAP. •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R0 1.0 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R2 1.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R5 1.5 pF 1R8 1.8 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R2 2.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R7 2.7 pF 3R3 3.3 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •â


Original
PDF 31/VJ. AEC-Q200 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. JS709A 02-Oct-12 GA....34G Automotive MLCC VJ....31X RoHS Automotive MLCC
1995 - MH88622

Abstract:
Text: 0 B B B B 1 2 3 4 1 2 3 4 AA AA SEL = 0 AASEL = 1 AA AA 1 2 3 4 SEL = 1 SEL for 16 , A A A A7 6 5 4 3 2 A A A A A A A A A AA A AA A A 1 2 3 4AAx x AA A AA A AA A AA A B1 AA A AA A AA A A A A A A A A A1 2 3 4 1 2 A A A A A A A A AA A AA AA A A AA B3 A AA A AA AA A A A 1 2 3 4AAx x AA A AA A AA A A A A AA A A AA A A 1 2 AA x x x AA x A AA A AA A A B1 AA AA A AA A AA A AA A A A SEL = 0 A A


Original
PDF MT9126 MH88622 MT8910 MT8920 MT8972 MT8980 MT9126 MT9126AE MT9126AS MT9160
2015 - VJ Non-Magnetic Series for IR Reflow Soldering

Abstract:
Text: J X A B Q J X A B C P Q J X A B C E •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •â


Original
PDF 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. JS709A 02-Oct-12 VJ Non-Magnetic Series for IR Reflow Soldering
Not Available

Abstract:
Text: ©Ÿèƒ½ã‚»ãƒ³ã‚µ ( カ㠃©ãƒ¼ï¼è¿‘接センサの応用例) 7-5 デジタルコピー機 レーザプリンタã , ‹•é‡ï¼å›žè»¢è§’センサ) 4 カ㠃©ãƒ¼ã‚»ãƒ³ã‚µ 4-1 4-2 4-3 デジタルカラーセンサ I2C対応カラーセンサ カ㠃©ãƒ¼ï¼è¿‘接センサ 5 光変調型フォ トIC (光電スイッチ用) 6 レーザビーム同期検出用フォ トIC 73 フォ トIC  㠃•ã‚© トICは、 受光部と信号処理回路を1つの パ㠃ƒ ケージに組み込んだ光デバイスです。 製品ごとに用途に合ったã


Original
PDF KPICC0150JC
1995 - PAL29M16

Abstract:
Text: Management Plane Functions AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAL1 AAL SARA-S, SARA-R ATM CDB AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA Plane Management Control Plane PHY MRT, JT2F Figure 1. BISDN Reference Module The , -02050) 36 RP RN RCK RP/RD RN CLKO DI1 75 JT2 I/O AAAA AA AA AA


Original
PDF AN-405 TXC-03702, TXC-03702-AN1 PAL29M16 TXF2 AN-405
2015 - A4506

Abstract:
Text: キャブタイヤケーブル 安全に関するご注意 こ㠁®ã‚¬ã‚¤ãƒ‰ãƒ–ック記載の製品をご使用前に、この ã€Žå ®‰å…¨ã«é–¢ã™ã‚‹ã”注意』をよくお読みの 上㠀 お使いくださ い㠀‚ そ㠁®ä»–、不明な点は、当社へ確認の上ご使用くださ い㠀‚ ã“ã“ã«ç¤ºã—ãŸæ³¨æ„äº‹é …ã¯ã€ 安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってくださ い㠀‚ 表示の意味は次ã , ®å…¥ã£ãŸçŠ¶æ…‹ã§ã¯è¡Œã‚ãªã„でくださ い㠀‚ ● è£½å“ã‚’åˆ†è§£ã€æ”¹é€ ã—ãªã„ã§ãã ã• い㠀‚ ● é


Original
PDF KV106E A4506
1997 - C167 flash program

Abstract:
Text: No file text available


Original
PDF 16-Bit C167CR-4RM C167CR-4RM 21Jul97 P-MQFP-144-1 C167 flash program bosch ac drive c167 interrupt diode T35 12H SAB-C167CR-4RM SAK-C167CR-4RM
2013 - Not Available

Abstract:
Text: ®å…ƒç´ によ 主㠁« ã£ã¦æ§‹æˆã•ã‚ŒãŸå…‰åŠå°Žä½“ç´ å­ã§ã™ã€‚ æ§‹æˆã™ã‚‹å…ƒç´ ã«ã‚ˆ って異 , ™ã‚‹ とができ ち㠀 ま こ ま㠁™ã€‚  当社は、 é•·å¹´åŸ¹ã£ãŸåŒ–åˆç‰©å…‰åŠå°Žä½“ã®è£½é€ æŠ€è¡“ã‚’é§†ä½¿ã—ã€ まざまな波長 域㠁®æ¤œå‡ºç´ 子を取りそろえています。 さ 特に赤外線 é ˜åŸŸã«ãŠã„ã¦å¹…åºƒã„ãƒ©ã‚¤ ッ ン㠂¢ プã , „ 2.6 0.9 0.95 高感度、 高速応答、 ä½Žå ®¹é‡ã€ 低暗電流 各ç


Original
PDF
2015 - Not Available

Abstract:
Text: ¼š 建物コ リ ト壁貫通配管等 ン㠂¯ ー PC継手は、 印マレブル ç , ®Šå¼·åŒ–塩化ビニル樹脂を被覆したもの で㠁™ã€‚ ※ねじ接合での地中埋設配ç , ™ã‚‰ã‚Œã‚‹ã® で㠀 法令等に従って使用 く さ し㠁¦ だい㠀‚ 適用管種 ポリ ï , ³• PCコーキングテープとPCゴムリ ングを使用する2つの方法 が㠁‚ ま㠁™ã€‚ り PCコーキングテープとPCゴムングは、 リ 同梱さ れており ません。 別途お求め だい㠀‚ く さ 施工方æ


Original
PDF HL-K281-D
2012 - Not Available

Abstract:
Text: Õ«²-¬-¬±ºº Ü ®Â»Â¸ÂµÂ²Â±Â°Âº ³¿¬¬ ³·¬ Í°¿²²¦¿²¹»²¾»º»-¬·¹«²¹ , ¿ Ó¿¬¬» Ѿ»®º´<½¸» ¿´- ß´¬»®²¿¬·ª» ¦ « «²-»® » ® ß«-º$¸®«²¹ · ² ¹ ´<²¦»²¼ô -·»¸» Õ¿¬¿´±¹ Ò ®Ã² èà ´ Í»·¬» êò Ò»© ¼»-·¹²ÿ Ó¿¬ - « ®ÂºÂ¿Â½Â» ¿- ¿² ¿´¬»®²¿¬·ª» ¬ ± ±«® ¹´±-§ ½±²-¬®«½¬·±²ô - » » ½¿¬¿´±¹±«» ²±ò èà ´ °¿¹» êò Õ²*°º» i Õ²±¾- ß¾¼»½µµ¿°°»² i Ý¿°-


Original
PDF
2014 - PSN-6

Abstract:
Text: d M 17.5 7 17.5 3 2 7 –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ 1.0 l 90 D PSN-05;PSN-1;PV-2 –⠀“ –⠀“ l1 –⠀“ l2 –⠀“ PSN-2;PV-5 24 12 24 4 2 10 –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ 1.2 120 –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ PSN-3;PV-8,PWW-3;PAP-3 33 14 33 5 4 14 –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ –⠀“ PSN-4;PWW-4;PAP-4 –â


Original
PDF
2013 - S8550 equivalent

Abstract:
Text: ) シンチレーション計測 蛍光計測 高エネルギ ãƒ¼å ®Ÿé¨“ 49 Si APD、 MPPC  APD (アバランシェ フォ ダイオー ・ ト ド) は㠀 é€†é›»åœ§ã‚’å°åŠ ã™ã‚‹ とによ こ り光電流が増倍される高速 高感度のフォ ダイオー ・ ト ド㠁§ す。 アバランシェ増倍と呼ばれる内部増倍機能によ 高い受光感度を実現し微弱な信号の測定が可能です。 りã , Counter) は㠀 複数の ガ㠂¤ ガーモー ドAPDピ ã‚¯ã‚»ãƒ«ã‹ã‚‰æˆã‚‹å…‰åŠå°Žä½“ç´ å­ã§ã™ã


Original
PDF org/abs/1003 6071v2 S8550 equivalent
2014 - Not Available

Abstract:
Text: : „ „ Prozessmedien „ „ Prozesstemperatur „ „ Prozessanschluss „ „ Druckbereich und Masseinheit „ „ Genauigkeit „ „ Signalausgang „ „ Elektrischer 4 Anschluss „ „ Integriertes/abnehmbares/ kein Display „ „ Zertifizierungen (z. B. 3A, EHEDG) „ „ Explosionsschutzzone „ „ Erforderliche IP-Schutzart Erforderliche Angaben für Manometer Manometer sind , müssen bekannt sein: „ „ Prozessmedien „ „ Temperatur (Medien- und Umgebungstemperatur) „Â


Original
PDF CH-8501
Not Available

Abstract:
Text: ÓÝÝ ÍÓÔÖëòð ÌØÎË ÍÓÔÖïéðÝß î ðà ©Ã­Ãª Ó¿®·´´¿ ͬ®»»¬ ݸ¿¬-© ± ® ¬ ¸ Ìà “ Ó·½®± ݱ³³»®½·¿´ ݱ³°±²»²¬- Ú»¿¬«®»- Ì ®Â¿Â²-·»²¬ ʱ´¬¿¹» Í«°°®»-±® ëòð ¬ ± ïà ©Ã° ʱ´¬íððð É¿¬¬ Ô»¿¼ Ú ® » » Ú·²·-¸ñα¸- ݱ³°´·¿²¬ øÒ±¬»ï÷ øþÐþÍ«ºº·¨ ¼»-·¹²¿¬»Ý±³°´·¿²¬ò Í»» ± ®Â¼Â»Â®Â·Â²Â¹ ·²º±®³¿¬·±²÷ Ú±® - « ®ÂºÂ¿Â½Â» ³±«²Â


Original
PDF
1996 - AA 12025

Abstract:
Text: ® Write waveform A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA A A AA A A A A A A A A tCYC AA AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A tCL AA AA A A AA A A A A tCH A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A A A A A AA AA A A AA A A A A CLK A A A A


Original
PDF AS7C36432 AA 12025 Z0 607 MN 64K32 J-Squared Technologies
Not Available

Abstract:
Text: 7   4.2 Jumper Table Jumper J1     J2   J3   J4     J5     J6     J7     J8     J9     J10       J11       J12   Option DSPI Voltage     VTWR Voltage   DSPI PWR   SPI MISO     DSPI D1     DSPI D0     SPI MOSI     SPI SCK     DSPI CLK     SPI CS      Â


Original
PDF
2012 - VJ Commercial

Abstract:
Text: 1.0 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R2 1.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R5 1.5 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 1R8 1.8 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ 2R2 2.2 pF •⠀¢ •⠀¢ •⠀¢ •â


Original
PDF 2011/65/EU 2002/95/EC. 2002/95/EC 2011/65/EU. 12-Mar-12 VJ Commercial
1994 - 82C611

Abstract:
Text: No file text available


Original
PDF 82C611A 82C611 vesa local bus ldev OPTI 82C611 vl ide hd26 pinout OPTI vl-bus FLOPPY pinout 8627
Supplyframe Tracking Pixel