500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

CD2025CP Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type
CD2025CP China Hua Jing Electronics Group 2.3W x 2 IC Scan

CD2025CP

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Abstract: 5807228-5542 1 4 0510 5800864 CD2025CP 2. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 BRIDGE , =1W mA V V dB dB k % dB mV dB 2 4 CD2025CP f=1kHz THD , 100uF 0.15uF 3 4 CD2025CP 5. Icc - Vcc (R L = 4 Vo - Vcc 50 8 Vo - (V China Hua Jing Electronics Group
Original
CD2025HCP HDIP14 CD2025 A210K 100uf 53BTL DIP16/HDIP14
Abstract:  CD2O25CP 2.3W X 2 l. CD2025CP ë Xo â'¢ BTL â'¢ ÉJIÉJEGII^: VCC = 3~15V â'¢ T^itRi&SÃ" â'¢ m/i amr p'b â'¢ jfffl Biffigli^Pllilï, griffi 45dB â'¢ mm^: DIP16 mhmfckfm, im^mmm.mñ^Mtp^m^mmik 2. ^fëÃ'S^HMftffl 2.1 iÉÃh: KW^mWm^ 14 ^ %-gs (0510) 5807228-5542 (0510) 5800864 1 MÃ" 4 M CD2O25CP 2.2 YZ[\ YZ ] U Ã" H YZ ] U Ã" H l BRIDGE btl 9 GNDS bSK 2 OUT2 »a 2 l0 INj Cffi»A l S BS2 gg 2 ll FBj hi i 4 gnd2 »aK 2 l2 GNDj »aK i 5 gnd2 »aK 2 lS GNDj »aK i 6 FB2 hi 2 l4 BSj gg i -
OCR Scan
mais 5542 bsk 45