NEW DATABASE - 350 MILLION DATASHEETS FROM 8500 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

BAVP17 Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type Ordering
BAVP17 Unitra Cemi Diode
ri

25 pages,
1269.19 Kb

Scan Buy
datasheet frame
BAVP17 Unitra Cemi Dioda impulsowa
ri

2 pages,
137.56 Kb

Scan Buy
datasheet frame

BAVP17

Catalog Datasheet Type PDF Document Tags
Abstract: DIODY IMPULSOWE # BAVP17, BAVP18 BAVP18, BAVP19 BAVP19, BAVP20 BAVP20, BAVP21 BAVP21 SWW 1156-131 Diody krzemowe epiplanarne malej mocy przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych i przel^czaj^cych. DiodQ oznacza siQ od strony katody dwoma barwnymd paskami: 8 knloda e \ to -s - II max i min 25 r Obudowa szklana D035(CE02) 1. br^zowym i fioletowym (oznakowanie w opraco-waniu) 2. z61tym i pomaraficzowym , 1r dla BAVP17 przy UR = 20 V ^ 0,1 (iA BAVP18 BAVP18 Ur = 50 V S£0,1hA 31 Elementy p6iprzewodnlkowe ... OCR Scan
datasheet

2 pages,
137.56 Kb

D035 BAVP19 BAVP20 BAVP18 Bavp BAVP17 BAVP 17 BAVP21 BAVP 21 BAVP17 abstract
datasheet frame
Abstract: WSTIJP Wydawnictwa Przemyslu Maszynowego WEMA przeka-zujq uzytkownikom branzowy katalog pt. Elementy pólprzewodnikowe, zawierajqcy dokladne informacje technicz-ne dotyez^ce elementów pólprzewodnikowych produkowa-nych w Polsce na skal^ przemyslow^. Wszystkie wyroby omówione w tym katalogu sq produkowane w zakla-dach podleglych Zjednoczeniu Przemyslu Elektronicznego 'JNITRA. Zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, maj^cymi na celu usprawnienie ewidencji i statystyki gospodarczej, uklad katalogu opa ... OCR Scan
datasheet

289 pages,
21735.37 Kb

BC148 BC157 KY 700 dioda BC158 pnp telefunken hr 780 rds hallotron Hitachi 12V MS 5A-181 p 181 transoptor Mullard oa81 Philips BC147 Katalog CEMI datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: a m a t e u m p e U ie Lars Grallert Diodenvergleichsliste 247 electrónica ·Band 247 LA R S G R A L L E R T Diodenvergleichsliste M ILITÄ R V E R L A G D ER D EU TSCH EN D EM OKRATISCH EN R EP U B L IK G r a lle r t, L . : D io d e n v e rg le ic h s liste . B e r lin : M ilitä rv e rla g d e r D D R ( V E B ) , 1 9 9 0 . 112 S ., 127 B ild e r - ( e le c tr ó n ic a 2 4 7 ) ISBN 3-327-00870-1 1. A u fla g e , 1990 © M ilitä rv e rla g d er D e u ts ch e n D e m ... OCR Scan
datasheet

114 pages,
18545.5 Kb

KD2007 kd411 D226A KD514A 3PM05 sy170 D237B PBY263 electronica band PBY267 D223B diode drr204 Diode D25N4 PBY265 PBY285 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: bpdp30 74151N BTP-128-400 BAP795A BAP795A 1156131308005 16 23 BAP811 BAP811 1156141301004 18 23 BAP812 BAP812 1156141302005 18 23 BAVP17 1156132501000 ... OCR Scan
datasheet

117 pages,
10895.39 Kb

BSBP19 BD285 btp128-550 bdp620 btp129-650 HLY-1052 BTP129-750 Katalog CEMI UCY74123 BTP129 CQDP74 BD282 Bfcp99 BZP683 p 181 transoptor datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 1. DIODY I TYRYSTORY i Wykaz oznaczert parametröw technicznych Cr pojemnoäö diody przy okreälonym napieeiu wsteeznym VW C/Üj^/ diT stosunek pojemnoäci krytyczna stromosd naraatania prqdu przewodzenia fp czgstotliwosd pomiarowa Ip pr$d przewodzenia Ij^j szczytowy pr^d przewodzenia IpRM powtarzalny szczytowy pr^d przewodzenia IpsM niepowtarzalny szczytowy prqd przewodzenia Iß prqd bramki IQT przel^czajqcy prqd bramki sredni prqd wyproatowauy IR pr^d wsteczny irr prqd uatalenia ch ... OCR Scan
datasheet

25 pages,
1269.18 Kb

PH C5V1 Bavp sy 401-400 BZP 630 C24 tyrystor BTP 129/650 C6V8 5T BYBP diody i tyrystory bzp 650 c12 BB109 BYBP 10-200 tyrystor btp 10/400 BZP 683 C6V8 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: bdp285 BDP286 NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM P"tPRZEWODNIK"W ELEMENTY P"LPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów CEMI 1983/1984 CzQéé I ELEMENTY DYSKRETNE Warszowa 1983 r. SPIS TRECCI Str. Od Wydawcy .4 Ogólne zasady oznaczania elementów dyskretnych . ... OCR Scan
datasheet

89 pages,
5478.06 Kb

C9VI C9VI ST BTP-128-400 BTP 128-400 bzp 620 C10 BZP683 cqvp 31 BYP 150-50 BZP 683 C6V8 BZP 630 C24 C9VI 5t BDP 284 BdP 285 BDP 283 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM POtPRZEWODNIK"W CEMI ELEMENTY P"tPRZEWODNIKOWE I UKtADY SCALONE LISTA PREFERENCYJNA 1982/84 Warszawa 1982 WPROWADZENIE LISTA PREFERENCYJNA zawiera wykaz podzespolów elektronicznych zaleconych do stosowanla! produ-kowanych aktualnle, przewidzianych do produkcji w latach 1982/84 oraz importowanych z krajów RWPG w ramach urnów specjallzacyjnych 1 kooperacyjnych. Podzespoly te naleiy stosowaé w nowycb rozwlqza-nlaoh konstrukcyjnych sprz§tu powszechnego uiytku i pr ... OCR Scan
datasheet

51 pages,
4248.58 Kb

CQ13BP TFK 1n4148 4BYP250-125 4BYP250-250 TFK 214 btp 128 tfk 648 4BYP250-400 TFK 227 Katalog CEMI btp 128 550 ITT TCA 700 Y TFK 680 CNY 70 datasheet abstract
datasheet frame