NEW DATABASE - 350 MILLION DATASHEETS FROM 8500 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

BAVP17 Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type Ordering
BAVP17 Unitra Cemi Diode
ri

25 pages,
1269.19 Kb

Scan Buy
datasheet frame
BAVP17 Unitra Cemi Dioda impulsowa
ri

2 pages,
137.56 Kb

Scan Buy
datasheet frame

BAVP17

Catalog Datasheet Results Type PDF Document Tags
Abstract: DIODY IMPULSOWE # BAVP17, BAVP18 BAVP18, BAVP19 BAVP19, BAVP20 BAVP20, BAVP21 BAVP21 SWW 1156-131 Diody krzemowe epiplanarne malej mocy przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych i przel^czaj^cych. DiodQ oznacza siQ od strony katody dwoma barwnymd paskami: 8 knloda e \ to -s - II max i min 25 r Obudowa szklana D035(CE02) 1. br^zowym i fioletowym (oznakowanie w opraco-waniu) 2. z61tym i pomaraficzowym , 1r dla BAVP17 przy UR = 20 V ^ 0,1 (iA BAVP18 BAVP18 Ur = 50 V S£0,1hA 31 Elementy p6iprzewodnlkowe ... OCR Scan
datasheet

2 pages,
137.56 Kb

D035 BAVP19 BAVP20 BAVP18 BAVP17 BAVP 17 Bavp BAVP21 BAVP 21 BAVP17 abstract
datasheet frame
Abstract: WSTIJP Wydawnictwa Przemyslu Maszynowego WEMA przeka-zujq uzytkownikom branzowy katalog pt. Elementy pólprzewodnikowe, zawierajqcy dokladne informacje technicz-ne dotyez^ce elementów pólprzewodnikowych produkowa-nych w Polsce na skal^ przemyslow^. Wszystkie wyroby omówione w tym katalogu sq produkowane w zakla-dach podleglych Zjednoczeniu Przemyslu Elektronicznego 'JNITRA. Zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, maj^cymi na celu usprawnienie ewidencji i statystyki gospodarczej, uklad katalogu opa ... OCR Scan
datasheet

289 pages,
21735.37 Kb

BC148 npn bc147 BC158 pnp KY 700 dioda hallotron telefunken hr 780 rds p 181 transoptor Philips BC147 Mullard oa81 Hitachi 12V MS 5A-181 Katalog CEMI datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: a m a t e u m p e U ie Lars Grallert Diodenvergleichsliste 247 electrónica ·Band 247 LA R S G R A L L E R T Diodenvergleichsliste M ILITÄ R V E R L A G D ER D EU TSCH EN D EM OKRATISCH EN R EP U B L IK G r a lle r t, L . : D io d e n v e rg le ic h s liste . B e r lin : M ilitä rv e rla g d e r D D R ( V E B ) , 1 9 9 0 . 112 S ., 127 B ild e r - ( e le c tr ó n ic a 2 4 7 ) ISBN 3-327-00870-1 1. A u fla g e , 1990 © M ilitä rv e rla g d er D e u ts ch e n D e m ... OCR Scan
datasheet

114 pages,
18545.5 Kb

KD203A D226A KD102A 3PM05 Diode D25N4 KD210 BAI 59 sy170 PBY267 KD514A D223B diode PBY263 D237A electronica band drr204 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: bpdp30 74151N BTP-128-400 BAP795A BAP795A 1156131308005 16 23 BAP811 BAP811 1156141301004 18 23 BAP812 BAP812 1156141302005 18 23 BAVP17 1156132501000 ... OCR Scan
datasheet

117 pages,
10895.39 Kb

dioda zener B12 HLY-1052 HRY7450R BD285 btp129-650 bdp620 BTP129-750 Katalog CEMI UCY74123 BZP683 BTP129 CQDP74 Bfcp99 BD282 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 1. DIODY I TYRYSTORY i Wykaz oznaczert parametröw technicznych Cr pojemnoäö diody przy okreälonym napieeiu wsteeznym VW C/Üj^/ diT stosunek pojemnoäci krytyczna stromosd naraatania prqdu przewodzenia fp czgstotliwosd pomiarowa Ip pr$d przewodzenia Ij^j szczytowy pr^d przewodzenia IpRM powtarzalny szczytowy pr^d przewodzenia IpsM niepowtarzalny szczytowy prqd przewodzenia Iß prqd bramki IQT przel^czajqcy prqd bramki sredni prqd wyproatowauy IR pr^d wsteczny irr prqd uatalenia ch ... OCR Scan
datasheet

25 pages,
1269.18 Kb

PH C5V1 sy 401-400 BAVP 17 BZP 630 C24 C6V8 5T BYBP tyrystor BTP 129/650 bzp 650 c10 diody i tyrystory bzp 650 c12 BZP 683 C6V8 BB109 BYBP 10-200 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: bdp285 BDP286 NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM P"tPRZEWODNIK"W ELEMENTY P"LPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów CEMI 1983/1984 CzQéé I ELEMENTY DYSKRETNE Warszowa 1983 r. SPIS TRECCI Str. Od Wydawcy .4 Ogólne zasady oznaczania elementów dyskretnych . ... OCR Scan
datasheet

89 pages,
5478.06 Kb

BDAP 39 BZP C3V3 C9VI BTP 10/400 BZP683 BYP 150-50 cqvp 31 BTP-128-400 bzp 620 C10 BdP 285 bdp 286 BZP 683 C6V8 BZP 630 C24 BDP 283 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM POtPRZEWODNIK"W CEMI ELEMENTY P"tPRZEWODNIKOWE I UKtADY SCALONE LISTA PREFERENCYJNA 1982/84 Warszawa 1982 WPROWADZENIE LISTA PREFERENCYJNA zawiera wykaz podzespolów elektronicznych zaleconych do stosowanla! produ-kowanych aktualnle, przewidzianych do produkcji w latach 1982/84 oraz importowanych z krajów RWPG w ramach urnów specjallzacyjnych 1 kooperacyjnych. Podzespoly te naleiy stosowaé w nowycb rozwlqza-nlaoh konstrukcyjnych sprz§tu powszechnego uiytku i pr ... OCR Scan
datasheet

51 pages,
4248.58 Kb

tfk 914 TFK 812 CQ13BP TFK 1n4148 btp 128 tfk 648 TFK 227 4BYP250-400 Katalog CEMI btp 128 550 ITT TCA 700 Y TFK 680 CNY 70 datasheet abstract
datasheet frame